สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/28)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494328201กาญจนา ศรีโมราKanjana Semora ไม่ผ่าน
2494328202เกรียง กลิ่นดอกแก้วKriang Klindokkaew ไม่ผ่าน
3494328203จิรวรรณ คุณสอนChirawan Khunsorn ไม่ผ่าน
4494328204จีรวรรณ เจ้าเล้าCheerawan Chaolao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5494328205จุมภฏ ตั้งทองChumphot Thangtong ไม่ผ่าน
6494328206ฉันทนา ฉิมสิงห์Chantana Chimsing ไม่ผ่าน
7494328207ชลธิชา วาดีChonticha Wadee ไม่ผ่าน
8494328208ฐิติรัตน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุลThitirat Preechaborisutkul ไม่ผ่าน
9494328209ทิพวรรณ ทองกัลยาTippawan Tongkanya ไม่ผ่าน
10494328210ธีรเนตร สุขีสินธุ์Teeranet Sukeesin ไม่ผ่าน
11494328211นพวรรณ วงษ์โพธิ์Noppawan Wongpoth ไม่ผ่าน
12494328212นริศรา สังเวียนNarisara Sangwien ไม่ผ่าน
13494328213นฤมล จรรยาพิมลกุลNarumon Janyapimonkun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14494328214น้อมใจ ทิฆัมพรไพโรจน์Nomjai Tikampornpairot ไม่ผ่าน
15494328215นันทพร ธนากรกิตติสุขNantaporn Tanakornkittisuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16494328216นาตยา สังขวรรณะNattaya Sangkhawanna ไม่ผ่าน
17494328217นำชัย ไขว้พันธุ์Namchai Kwaiphan ไม่ผ่าน
18494328218นุชนารถ หอมชื่นNutchanart Homchuen ไม่ผ่าน
19494328219เบญจรัตน์ ศิวปราชญ์Benjarat Siwparch ไม่ผ่าน
20494328220เบญจวรรณ สงใยBenjawan Songyai ไม่ผ่าน
21494328221พนัชกร กล่ำฮุ้ยPanutchakon Kamhuy ไม่ผ่าน
22494328222พรเทพ จำปาไทยPontep Jampathai ไม่ผ่าน
23494328223พาขวัญ ใจสมบูรณ์Phakwan Jaisomboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24494328224พิรุฬห์ ศรีทวีพันธ์Piroon Sitaweephan ไม่ผ่าน
25494328225ภิรดา ดิษปัญญาPirada Ditpunya ไม่ผ่าน
26494328226ยุทธจักษ์ ปฏิสันเนติYuttajak Patisanneti ไม่ผ่าน
27494328227วนิชยา เหพูลอยWanichaya Hapuloi ไม่ผ่าน
28494328228วรรณวิภา บุญช่วยWanwipa Boonchau ไม่ผ่าน
29494328229วรรนิษา อยู่วงษ์อั๋นWannisa Yuwongun ไม่ผ่าน
30494328230วันวิสา บุญรอดWanwisa Boonrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31494328231วันวิสาข์ โชติพรวนWanwisa Chotphuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32494328232วาสนา เซี่ยงหว็องWasana Seangworng ไม่ผ่าน
33494328233วิภาดา อินทรจักร์Wipada Intarajak ไม่ผ่าน
34494328234ศิริรัตน์ ศรีสนิทSirirat Srisanit ไม่ผ่าน
35494328235ศุภกรานต์ วรรณรัตน์Supakran Wannarath ไม่ผ่าน
36494328236สัญญา ทองพูลSanya Tongpool ไม่ผ่าน
37494328237สาคร เพ็ญภิญโญSakhon Penpinyo ไม่ผ่าน
38494328238สามารถ พลศรSamart Ponsorn ไม่ผ่าน
39494328239สาลินี บุญพรมSalinee Boonphom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40494328240สุกัญญา วรรณะSukanya Wanna ไม่ผ่าน
41494328241สุทัศน์ เพ็ญสุขใจSutouch Pensukjai ไม่ผ่าน
42494328242สุพรรณษา หม่องคำมีSuphansa Mhongkammee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43494328243สุพรรณี นพรัตนธีระวุฒิSupannee Nopparatteerawut ไม่ผ่าน
44494328244สุพัตรา ครุธศิริSupattar Krutsiri ไม่ผ่าน
45494328245เสาวรส เพ็งเจริญSaowaroes Pangcharoen ไม่ผ่าน
46494328246ใหม่ เพ็งกลัดMai Pangklad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47494328247อมรรัตน์ เปรมฤทัยสกุลAmornrat Premrupaisakul ไม่ผ่าน
48494328248อัญชนา วงษ์ทวีทรัพย์Anchana Wongtaweesab ไม่ผ่าน
49494328249อุทัยวรรณ สาดคล้าUthaiwan Sardkhla ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)