สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494110101จันทร์นภา จรุงกลิ่นJannapa Jarungklin ไม่ผ่าน
2494110102จิตเสน เหล็งหวานJittasen Lengwan ไม่ผ่าน
3494110103จินตหรา แย้มโอษฐ์Jintala Yaemod ไม่ผ่าน
4494110104ชลวิภา สามทองกล่ำChonwipa Samtongklam ไม่ผ่าน
5494110105ดาวรุ่ง ชาวนาดอนDawrung Chanadon ไม่ผ่าน
6494110106ดาวเรือง ศิลทองDaorueang Sinthong ไม่ผ่าน
7494110107นัยนา สีเผ่าเอี่ยมNaiyana Seiphaoeim ไม่ผ่าน
8494110108นารีรัตน์ เล็กละเอียดNareerat Laglaoeed ไม่ผ่าน
9494110109นิรมล ศิริรัตน์Niramon Sirirut ไม่ผ่าน
10494110110ปาลิดา ชื้นประไพPalida Chuenprapai ไม่ผ่าน
11494110111พรทิพย์ วงศ์นาคพันธ์Porntip Wongnarkphan ไม่ผ่าน
12494110112พลอย เกิดบ้านไร่Ploy Kuedbanarat ไม่ผ่าน
13494110113พิพัฒน์ พันธุ์พฤกษ์Pipat Punpuk ไม่ผ่าน
14494110114พิรวัช ปัญญาอมรรัตน์Pirawat Panyaamorrat ไม่ผ่าน
15494110115พิศาล ทวีสุขPisan Taweesuk ไม่ผ่าน
16494110116มนชนก บุญสวัสดิ์Monchanok Boonsawat ไม่ผ่าน
17494110117แรมจันทร์ ล้ำเลิศRamjan Lamlrat ไม่ผ่าน
18494110118วันทนา วรรณดีWantana Wandee ไม่ผ่าน
19494110119วีระญา ทองใบอ่อนWeeraya Tongbion ไม่ผ่าน
20494110120ศศิวิมล ซารัมย์Sasiwimon Saram ไม่ผ่าน
21494110121ศิริกุล สันตกิจSirikun Santakit ไม่ผ่าน
22494110122สำราญ หงษ์เวียงจันทร์Samran Hongwiangian ไม่ผ่าน
23494110123สิริพร รสภิรมย์Siriporn Rospirom ไม่ผ่าน
24494110124สุพิณ วิจิตร์จั่นSupin Vijitjun ไม่ผ่าน
25494110125หนึ่งฤทัย ตุ้มนิลกาลNangthai Toominlka ไม่ผ่าน
26494110126อุทุมพร ศรีสุขUtoomporn Srisuk ไม่ผ่าน
27494110127อุษา ทิมหอมAusa Timhom ไม่ผ่าน
28494110128เอนก หนูตันสาลีAnek Ntooanselee ไม่ผ่าน
29494110129น้ำทิพย์ ติบรรเทิงNamthip Tibantheng ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)