สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 49/52)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494477201กมลชนก อมรปิยะพงศ์Kamonchanok Amornpiyapong ไม่ผ่าน
2494477202กรรัตน์ วรรณโพธิ์Konrat Wannapo ไม่ผ่าน
3494477203กฤษณพงษ์ สายเพชรKritdsanapong Saypet ไม่ผ่าน
4494477204กันยาวรรณ ชัยรัตน์Kanyawan Chairut ไม่ผ่าน
5494477205กุลธิดา ดุษฎีทวีวงศ์Gunlatida Dussadeetaweewong ไม่ผ่าน
6494477206โกศล ดีฤทธิ์Koson Deerit ไม่ผ่าน
7494477207โกสุม ชุมศรีKosum Chumsri ไม่ผ่าน
8494477208ชัยธัช สุจริตChaiyathat Sujarit ไม่ผ่าน
9494477209ขวัญชนก กล่อมเมฆKwanchanok Klommek ไม่ผ่าน
10494477210จตุพร เกิดโภคาJatuporn Kerdpoka ไม่ผ่าน
11494477211จันทร์จิรา กมลพัฒนานันท์Janjira Kamolphattananan ไม่ผ่าน
12494477212จารุวรรณ รอดอยู่Jaruwan Rodyoo ไม่ผ่าน
13494477213จิตรลดา ไลยะรัตน์Jitrada Laiyarat ไม่ผ่าน
14494477214จิรพงษ์ ชาวนาฟางJirapong Chawnafang ไม่ผ่าน
15494477215จุรีรักษ์ สังข์กลมเกลี้ยงJureeruk Sungklomkleng ไม่ผ่าน
16494477216ชนิดา กองเกตุใหญ่Chanida Kongketyai ไม่ผ่าน
17494477217ชลลดา จูสมบุญChonlada Jusomboon ไม่ผ่าน
18494477219ชูศักดิ์ เสือแป้นChusak Saepan ไม่ผ่าน
19494477220ฐานิช นัยนาThanit Naiyana ไม่ผ่าน
20494477221เต็มศิริ วงษ์ศรีสังข์Temsiri Vongsrisung ไม่ผ่าน
21494477222ทศพล ชมทรัพย์Todsapon Chomsub ไม่ผ่าน
22494477223ธัญลักษณ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัยThanyaluk Rungrattawatchai ไม่ผ่าน
23494477224ธิดารัตน์ มันตาภรณ์Tidarat Montaphon ไม่ผ่าน
24494477225ธีราภรณ์ โห้เหิมกิจThiraporn Hohermgit ไม่ผ่าน
25494477226นฤมล วงษ์สมNaruemol Wongsom ไม่ผ่าน
26494477227นิตยา เนตรสว่างNittaya Netsawang ไม่ผ่าน
27494477228นิตยา สิมมาNittaya Simma ไม่ผ่าน
28494477229นิติกาญจน์ วัดจินดาNitikran Watjinda ไม่ผ่าน
29494477230เบียร์ กิจเกษตรสถาพรBeer Kitkasedsatapron ไม่ผ่าน
30494477231ประภัสสร ขำสุภาพPraputsorn Khamsuupap ไม่ผ่าน
31494477232ประเสริฐ ไทรย้อยPraset Siyoy ไม่ผ่าน
32494477233ปราณี จันทร์พูลPranee Junpoon ไม่ผ่าน
33494477234ปริมภาพร จันทร์ตรีPrimpaporn Jantree ไม่ผ่าน
34494477235ปิยะพงษ์ แซ่แต้Piyapong Saetae ไม่ผ่าน
35494477236ปิยะพงษ์ วรรณเพ็ญPiyapong Vunphen ไม่ผ่าน
36494477237พจมาน ชูวงษ์วาลย์Potjamarn Chuwongwan ไม่ผ่าน
37494477238พรศิยา แก้วไทรหงวนPornsiya ไม่ผ่าน
38494477239พรสันต์ รังสรรค์วณิชย์Pornsan Rangsanvanich ไม่ผ่าน
39494477240พลลภ ศรีสุวรรณPollop Srisuwan ไม่ผ่าน
40494477241พลอยตะวัน สุวรรณ์Ploytawan Suwan ไม่ผ่าน
41494477242พิชัย จิระอนุกูลชัยPhichai Jiraanukoolchai ไม่ผ่าน
42494477243เพชร ดาวทองPach Daowtong ไม่ผ่าน
43494477244มณฑิรา ล้ำเลิศMontira Lumlard ไม่ผ่าน
44494477245มารินทร์ พวงเนตร์Marin Puangnat ไม่ผ่าน
45494477246ยุทธนา มาเพชรYuttana Mapetch ไม่ผ่าน
46494477247รังสินี เมืองมนต์Rangsinee Mangmon ไม่ผ่าน
47494477248รัตนา แท่นนิลRattana Tannil ไม่ผ่าน
48494477249รัตนาภรณ์ พรมมีRattanaporn Prommee ไม่ผ่าน
49494477250วรรณวิไล รุผักชีWanwilai Ruputshee ไม่ผ่าน
50494477251วรวุฒิ รัตนชงค์Woravut Ruttanachong ไม่ผ่าน
51494477252วัชรินทร์ หมวกแก้วWatcharin Muakkaew ไม่ผ่าน
52494477253วัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุลWatchareewan Chotchwungsriakul ไม่ผ่าน
53494477254วิไลพร ทองเรือนดีWilaiphorn Thongraundee ไม่ผ่าน
54494477255วิไลวรรณ แซ่ลิ้มWiraiwan Saelim ไม่ผ่าน
55494477256สามารถ จูเมฆาSamart Jumaka ไม่ผ่าน
56494477257สาริณี คงสุวรรณ์Sarinee Kongsuwan ไม่ผ่าน
57494477258สิทธิเดช เช็งสวยSittided Chungsouy ไม่ผ่าน
58494477259สิทธิพร ศรีเพ็งแก้วSittipron Seepankraw ไม่ผ่าน
59494477260สิริรัตน์ เหล่าสิมSirirat Laosim ไม่ผ่าน
60494477261สุดารัตน์ ดาราพรรณSudarat Darapan ไม่ผ่าน
61494477262สุธาสินี มารูปหมอกSutasinee Marupmok ไม่ผ่าน
62494477263สุพัตรา แซ่เบ๊Supatra Saebe ไม่ผ่าน
63494477264สุพัตรา ศรีคชาSupatra Srikacha ไม่ผ่าน
64494477265อนุชัย จันทราAnuchai Juntra ไม่ผ่าน
65494477266อรัญญา เพ็ชรประดับArunya Phetpradub ไม่ผ่าน
66494477267อัมพิกา ทองนุ่มMapika Tongnum ไม่ผ่าน
67494477268อานุภาพ อาภาวศินArnupap Arphawasin ไม่ผ่าน
68494477269อำนาจ ลิ้มรัตน์Amnat Limrat ไม่ผ่าน
69494477270อำพล เทียมนุชAmphol Thiamnut ไม่ผ่าน
70494477271อำภาพรรณ ศรีวิชัยUmpapun Srivichai ไม่ผ่าน
71494477272อุษณีย์ ฮุยประโคนUtsani Hutprakhon ไม่ผ่าน
72494477273เอื้องฟ้า ขุนรามAeungfa Khunram ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)