สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 49/68)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494457201กนกวรรณ ธนะกิจรุ่งเรืองKanokwan Thanakijrungraung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2494457202กมลชนก อินทคล้ายKamonchawok Intak ไม่ผ่าน
3494457203จันทร์จิรา นาคจำนงค์Janjira Nakjumnong ไม่ผ่าน
4494457204จันทรา ท่าผาJantra Tapa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5494457205ชญานิษฐ์ พิพัฒน์คุณากุลChayanit Piputkunakun ไม่ผ่าน
6494457206ชลนิดา สอดสุขChonnida Sodsuk ไม่ผ่าน
7494457207ธนาธิป ซุ้นเจริญTanathip Soonjarean ไม่ผ่าน
8494457208เชาวลิต ปัถวีChaovalit Patavee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9494457209ญาศินี ทรัพย์สมบูรณ์Yasinee Subsomboon ไม่ผ่าน
10494457210ฐิติกร ปานนิลThitikorn Parnnil เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11494457211ฐิตินันท์ จิระจิตตานนท์Titinan Jirajitanon ไม่ผ่าน
12494457212ณัฏฐา สุขศีลล้ำเลิศNuttha Suksiniumlert ไม่ผ่าน
13494457213ณัฐวุฒิ สมตัวNuttawut Somtuo ไม่ผ่าน
14494457214ทัศนีย์ จันทบูรณ์Tatsanee Jantabun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15494457215ธวิภัทร จันทรปรรณิกThavipat Chandraparnik ไม่ผ่าน
16494457216นงลักษณ์ อ่อนแสงNongluck Onsang ไม่ผ่าน
17494457217นฤมล จั่นวิลัยNarumon Junwilai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18494457218นันท์นภัส รสมนตรีNannapas Rosmontir ไม่ผ่าน
19494457219เนตรนิล เพ็งม่วงNednin Pengmoung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20494457220บุญส่ง สายพันธ์Boonsong Saypan ไม่ผ่าน
21494457221บุรินทร์ พรรณพัฒน์Burin Pannapath ไม่ผ่าน
22494457222เบญจวรรณ รุ่งวิไลเจริญBenchawan Rungwilaichaloen ไม่ผ่าน
23494457223ปฏิพัทธ์ ซุ่นทรัพย์Patipat Sunsub ไม่ผ่าน
24494457224ปนิดา มั่นคงPanida Monkong ไม่ผ่าน
25494457225ประภาภรณ์ ชื่นสุวรรณPrapaporn Chuensuwan ไม่ผ่าน
26494457226ปวีณา สุขศิริPaveena Suksiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27494457227ปารวัณ สิริเลิศมงคลชัยParawan Sirilersmongkolchai ไม่ผ่าน
28494457228ปารวี วิชัยเรืองธรรมParawee Vichairoungtoom ไม่ผ่าน
29494457229ปาริฉัตร เจือจิ้นParichat Juejin ไม่ผ่าน
30494457230พรรณิภา พุกคุ่ยPannipa Pukkuy ไม่ผ่าน
31494457231พัชรินทร์ รอดพ่วงPudsharin Rodpuang ไม่ผ่าน
32494457232พิชัย มากิตติธรPichai Magittitorn ไม่ผ่าน
33494457233พิมพ์ใจ เต้นเพชรPimjai Tenpech ไม่ผ่าน
34494457234ภานุพันธุ์ ฟุ้งขจรPanupaun Fungkajor ไม่ผ่าน
35494457235ภูวนัย กิจกอบชัยPuwanai Kijkobchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36494457236มณฑา ผงคำMontha Phonkham ไม่ผ่าน
37494457237มาลิสา เงาศรีMalisa Noaosri ไม่ผ่าน
38494457238รุ่งทิวา ทองแจ่มRungtiwa Tongjam ไม่ผ่าน
39494457239เรณู บุญมีRenu Boonmee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40494457240ลดารัตน์ มนต์คุ้มครองLadarut Monkhumkhrorng ไม่ผ่าน
41494457241วรรณา โคกาอินทร์Wunna Kokain ไม่ผ่าน
42494457242วราภรณ์ กำมาWaraporn Kamma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43494457243วราวุฒิ มงคลสกุลวุฒิWarawut Monglklonsagunwut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44494457244วารุณี คานงอนWarunee Kanngon ไม่ผ่าน
45494457245วิมล ฤทธิ์เดชWimon Riddach ไม่ผ่าน
46494457246ศรัญญา เลี้ยงอำนวยSarunya Leingumnuey เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47494457247ศิราณี สว่างอารมณ์Siranee Sawangarrom ไม่ผ่าน
48494457248ศิริพร หวังสกุลSiriporn Wungsakul ไม่ผ่าน
49494457249ศิริรัตน์ สามงามวีSirirat Samngamwee ไม่ผ่าน
50494457250ศุภมาส นราแก้วSuphamas Narakaew ไม่ผ่าน
51494457251สมรักษ์ โตจั่นSomrak Tojun ไม่ผ่าน
52494457252สวนิต อังสุวรSawanit Angsuwon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53494457253สุณิสา คงสังคะSunisa Kongsangka ไม่ผ่าน
54494457254สุธารทิพย์ พานทองSutantip Pantong ไม่ผ่าน
55494457255สุนิษา เกิดฤทธิ์Sunisa Kertrit ไม่ผ่าน
56494457256สุนิษา รักสีSunisa Raksri ไม่ผ่าน
57494457257สุปราณี ฉิมพาลีSupranee Chimpalee ไม่ผ่าน
58494457258สุพรรณิการ์ สีดาSupharnika Seeda ไม่ผ่าน
59494457259สุวิมล เนตรน้อยSuwimol Natenoi ไม่ผ่าน
60494457260อรณิชา คิ้มแหนOnnicha Kimhan ไม่ผ่าน
61494457261อรอิริยา ปาลลาOniriya Panla ไม่ผ่าน
62494457262อรุณ ปุสสวงษ์Arun Pussawong ไม่ผ่าน
63494457263อรุณี ปัญจกะบุตรArunee Parnjakabut ไม่ผ่าน
64494457264อ้อมดาว มากมายAomdown Markmai ไม่ผ่าน
65494457265อัญชลี นางามAnchale Nagam ไม่ผ่าน
66494457266ไอลดา เสลาหอมIlada Salahom ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)