สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494187101กฤษดา ไล้ปรีดาKrisada Lipreeda ไม่ผ่าน
2494187103เกศญา สุนทรศักดิ์สกุลKessaya Soonthornsuksagun ไม่ผ่าน
3494187104จิราภรณ์ จันทร์เครือJiraporn Jankrua ไม่ผ่าน
4494187105ชนัดดา ศิวาทิกชาติChanatda Sivatikachat ไม่ผ่าน
5494187106ณัฐพร ใจเด็ดNataporn Jaided ไม่ผ่าน
6494187107ณัฐพล เก้าวงษ์วานNattapon Kaowongwan ไม่ผ่าน
7494187108ณัฐวีณา เมธีธาราNatweena Metheethara ไม่ผ่าน
8494187109ดารัตน์ วรรณฤมลDarat Wonnarumol ไม่ผ่าน
9494187110ดารินทร์ วรรณวงศ์Darin Wannawong ไม่ผ่าน
10494187111ทิพย์วิมล อุ่นทรัพย์วิบูลย์Tipwimon Unsupwibul ไม่ผ่าน
11494187112ธนาพร มาสำราญTanaporn Masamran ไม่ผ่าน
12494187113นันท์นภัส งามขำNannapat Ngamkam ไม่ผ่าน
13494187114นิตยา อินทร์พุกNittaya Inphuk ไม่ผ่าน
14494187115นิภาวรรณ กลิ่นมณฑาNipawan Klinmonta ไม่ผ่าน
15494187116บุปผชาติ บุญมีBuppachat Boonmee ไม่ผ่าน
16494187117เบ็ญจรัตน์ เจริญพร้อมBenjarut Jaranpron ไม่ผ่าน
17494187118ปริศนา พลภักดีPrissana ไม่ผ่าน
18494187119ปวีณา ศรีไทยPaweena Srieethai ไม่ผ่าน
19494187120พรรณทิพา บุญจันทร์Puntipa Bonjun ไม่ผ่าน
20494187121พิลาวัลย์ สุนประชาPhilawan Sunpracha ไม่ผ่าน
21494187122เพ็ญพิสุทธิ์ อุดมศิลป์Penpisut Udomsin ไม่ผ่าน
22494187123ไพฑูรย์ คล้ำชานาPatioon Khumchna ไม่ผ่าน
23494187124ภาวิณี โชสวัสดิ์Pawinee Chosawat ไม่ผ่าน
24494187125รุ่งอรุณ จงทองRungaroon Jongtong ไม่ผ่าน
25494187126วรรณนิสา อิงสุวรรณวารีWananisa Ingsuwanvaree ไม่ผ่าน
26494187127วรรณรวี รอดแผ้วพาลWanrawie Rodpeawran ไม่ผ่าน
27494187128วัลยา ทัศนะเกตุWanlaya Tatsanakate ไม่ผ่าน
28494187129วาวแพร อนุฤทธิ์Wowpair Anurith ไม่ผ่าน
29494187130วีระยุทธ ดอกขจรWerayuts Dokahajorm ไม่ผ่าน
30494187131ศิฑาลักษณ์ จันทร์สว่างSitalak Junsawang ไม่ผ่าน
31494187132ศุภมาส ใจพรมเมืองSupamat Jaiprommoung ไม่ผ่าน
32494187133สิริมา บุญล้อSirima Bunloor ไม่ผ่าน
33494187134สุนทร เกิดสมเชื้อSunthorn Kerdsomchir ไม่ผ่าน
34494187135สุริโยทัย ปฐมเมตตาSuriyothai ไม่ผ่าน
35494187136อัญชลี อัครเยนทร์Anchalee Akarayen ไม่ผ่าน
36494187137อำภาพร เปียดีAumpaphon Perdee ไม่ผ่าน
37494187138ศักดิ์สิทธิ์ มอญแช่มช้อยSaksit Mornchamchoy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)