สาขาวิชานิเทศศาสตร์(โฆษณา) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 49/73)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494312136วรรณศิริ ป้อมหินWanasiri Pomhin ไม่ผ่าน
2494312155อังสุมา ใจเยือกเย็นAngsuma Jiyoukyen ไม่ผ่าน
3494312248เสนีย์ เอี่ยมศศิธรSaenee Aimsasithorn ไม่ผ่าน
4494312415ฐิตินันท์ สอนแพงThitinun Sonpang ไม่ผ่าน
5494312416ฐิติรัตน์ เอี่ยมกิจThitirat Iamkit ไม่ผ่าน
6494312417ณัฐศรัณย์ ขาวชุนผลินNutsarun Kowshoonpalin ไม่ผ่าน
7494312424นาตญา สำราญNattaya Summran ไม่ผ่าน
8494312425นิตยา เทียนสมบูรณ์Nittaya Toensomboon ไม่ผ่าน
9494312434วัลภา พันธ์แจ่มWanlapha Panjaem ไม่ผ่าน
10494312435วารุณี อนุศาสนีWarunee Anusasanee ไม่ผ่าน
11494312437ศรายุธ เพ็งเอี่ยมSarayut Phengiam ไม่ผ่าน
12494312438สดายุ บุญศรีSadayu Boonsri ไม่ผ่าน
13494312449อธิปช์นันท์ ลิ้มภูติปฐมAtipnan Limputipathom ไม่ผ่าน
14494312453อุษณีย์ จันทรOussanee Junton ไม่ผ่าน
15494312456ชวนินทร์ ดีบูชาChawanin Deeboocha ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)