สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 50/34)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1504477301กนกวรรณ ภู่ศรKanokwan Phoosorn ไม่ผ่าน
2504477302กรรณิการ์ พุ่มโพชนาKannika Pumpochana ไม่ผ่าน
3504477303กัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณKanyarut Pimsuman ไม่ผ่าน
4504477304กิตติคม สนทอง ไม่ผ่าน
5504477305ขนิษฐา ทัพใจหาญKhanitta Tupjihak ไม่ผ่าน
6504477306งามทิพย์ ศรีวิชาNgamtip Seewicha ไม่ผ่าน
7504477307จิตราภรณ์ อ่องนกChittporn Ongnok ไม่ผ่าน
8504477308จีรพงษ์ มูลทองเนียมJeerapong Mooltongneam ไม่ผ่าน
9504477309ชฎาพร ทัศนาแท้Chadaphon Thatsanathae ไม่ผ่าน
10504477310ชบาไพร พูลเปรมChabaprai Phulprem ไม่ผ่าน
11504477311วลัญช์อร แสงจินดาWalunon Sangjinda ไม่ผ่าน
12504477312ฐิติมาพร ทองหล่อThitimaporn Thonglor ไม่ผ่าน
13504477313ดรุณี สุขหมอกDarunee Sukmok ไม่ผ่าน
14504477314ทรรศนีย์ หล่อเหลี่ยมTadsanee Lorliam ไม่ผ่าน
15504477315ธนพงษ์ วงจำปาTanapong Wonglumpar ไม่ผ่าน
16504477316ธันวา ไทยเจียมThunwa Thaijaem ไม่ผ่าน
17504477317ธีรยุทธ ลี้สุวรรณThirayut Leesuwan ไม่ผ่าน
18504477318นพวรรณ ใจมุ่งNoppwan Jaimung ไม่ผ่าน
19504477319นันทพร นวมนาคะNanthaporn Nuamnakha ไม่ผ่าน
20504477320นิติญา น้อยจินดาNitiya Noyjinda ไม่ผ่าน
21504477321นิสา ประสิทธิ์Nisa Prasit ไม่ผ่าน
22504477322น้ำทิพย์ สีอ่อนNamthip Sioon ไม่ผ่าน
23504477323บดินทร์ ลภิรัตนากูลBadin Lapirattanakul ไม่ผ่าน
24504477324บุญนาค ไทยนวลBunnak Thainuan ไม่ผ่าน
25504477325ประกฤษฎิ์ เพชรแองPrakris Phetang ไม่ผ่าน
26504477326ปัทมา บิดาเกิดPattama Bidakerd ไม่ผ่าน
27504477327ปิยนุช สุดประเสริฐPaynuch Sudprasert ไม่ผ่าน
28504477328พรทิพย์ เคาวสุตPornthip Kaowasut ไม่ผ่าน
29504477329พรพิมล จรเข้Pornpimol Jorrakay ไม่ผ่าน
30504477331พิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์Pipat Srisawat ไม่ผ่าน
31504477332ภัสดา รัตนศิลป์ ไม่ผ่าน
32504477333ภาษาศรี คนอยู่Pasasri Khonyou ไม่ผ่าน
33504477334มนทิรา วนิชจันทร์สกุลMonthira Wanitchansakui ไม่ผ่าน
34504477335มานะ ธนพิพัฒน์กุลMana Thanapiputkun ไม่ผ่าน
35504477336ยุวดี ด้วงคำYuwadee Dongkam ไม่ผ่าน
36504477337รวิชา หุ่นดีRawicha Hundee ไม่ผ่าน
37504477338รัชชุมา ภิรมย์ยินดีRuchuma Piromyindee ไม่ผ่าน
38504477339รุ่งอรุณ ช้างพลายRungaroon Changplai ไม่ผ่าน
39504477340ลลิตา ปักษีLalita Paksee ไม่ผ่าน
40504477341วรพันธ์ เยี่ยมศิลปเมธีWolrapun Yaimsinlapametee ไม่ผ่าน
41504477342วรรณิสา ทิวาวงษ์Wannisa Tiwawong ไม่ผ่าน
42504477343วัชพงษ์ พัดฉวีWachapong Pudchawee ไม่ผ่าน
43504477344วัลภา ปานมาWanlapa Panma ไม่ผ่าน
44504477345วิจิตตรา วรพลVijittra Voraphon ไม่ผ่าน
45504477346วิภาภรณ์ วรรณกรีWipanporn Wanngeer ไม่ผ่าน
46504477347วิไลวรรณ จันจะWiliawan Janja ไม่ผ่าน
47504477348ศศิธร พึ่งพาSasiton Pungpa ไม่ผ่าน
48504477349ศิริพงษ์ ภิรมย์น้อยSiripong Piromnoi ไม่ผ่าน
49504477351สราวุธ ดาววีระกุลSarawut Dawveeragul ไม่ผ่าน
50504477352สายัณห์ แสงทวีSayan Sangtavee ไม่ผ่าน
51504477353สิทธิชัย ภูมิอักโขSittichai Phumiakko ไม่ผ่าน
52504477354ณฐมน ยิ้มแย้มNathamon Yimyaem ไม่ผ่าน
53504477355สุฑาวรรณ รื่นณรงค์Sutawan Ruennarong ไม่ผ่าน
54504477356สุนทรี อาจณรงค์Suntaree Artnarong ไม่ผ่าน
55504477357สุพรรณี มะนาวหวานSuphannee Manawwan ไม่ผ่าน
56504477358สุภาวดี ดีนุชSupawadee Deenut ไม่ผ่าน
57504477359สุวรรณี ทิพวัฒน์Sumannee Tippawat ไม่ผ่าน
58504477360อดิเรก ลอยลมAdirke Loylom ไม่ผ่าน
59504477361อนุสรา สุขเกษมAnusara Sookhasem ไม่ผ่าน
60504477362อรอุมา บุญรอดOrnouma Boonrawd ไม่ผ่าน
61504477363อัจฉรา ยะนิลAdchara Yanil ไม่ผ่าน
62504477364อาทิตยา ผดุงสุขArtitaya Phadoongsook ไม่ผ่าน
63504477365อารียา ยังบ้านห้วยAreeya Yangbanhuy ไม่ผ่าน
64504477366อุษณีย์ ฮุยประโคนUtsanee Huiprakhon ไม่ผ่าน
65504477367เครือวัลย์ มีเลิศKruawan Meelert ไม่ผ่าน
66504477368เจียระไน เเก้วนามJiaranat Kaewnam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67504477369เนตรชนก นวลศิริNetchoank Nuansiri ไม่ผ่าน
68504477371แพร แสวงสุขPrae Sawaengsuk ไม่ผ่าน
69504477372ยรรยงค์ รุ่งเรืองYanyong Runruang ไม่ผ่าน
70504477373วรรวิสา อุ่นจิตต์Vanvisa Ounjid ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)