สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 50/49)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1504457201กาญจนา จันทร์แสงKanchana Junsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2504457202กิตติทัศน์ เทพศิรินทร์รัตน์Kititat Tepsirinrat ไม่ผ่าน
3504457203จริยา วันทนียกุลJariya Wantaneeyakun ไม่ผ่าน
4504457204จิตรา พรหมมาJittra Phommar ไม่ผ่าน
5504457205จีระวุฒิ ปั้นปัญญาJerawurt Panpanya ไม่ผ่าน
6504457206ฉันทนา ฉิมสิงห์Chantana Chimsing ไม่ผ่าน
7504457207ชลธิชา ชื่นฤทัยChonthicha Chuenruetai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8504457208ชาญวุฒิ ปัญจะรักษ์Chanwut Punjarak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9504457209ณรงค์ คงขวัญเมืองNarong Kongkwanmuang ไม่ผ่าน
10504457210ณัฐวุฒิ สุบินNatawut Subin ไม่ผ่าน
11504457211ต้นตระกูล ใจเที่ยงแท้Thontrakool Jaithiangtae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12504457212ธนกร คู่บุญประเสริฐThanakorn Kuboonprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13504457213ธิติพร บัวงามThitiporn Buangam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14504457214นริศ คำนาNaris Kamna เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15504457215นัฏธร พานแก้วNutton Pankaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16504457216นันทวรรณ วิไลประเสริฐNanthawan Vilaiprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17504457217นาริน สุภเวชกิจNarin Supavechatkit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18504457218นิสา ปิ่นแก้วNisa Pinkeaw ไม่ผ่าน
19504457219ณัชชา ลิ้มตระกูลNatcha Limtrakoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20504457221ปาริฉัตร เคร่งวิรัตน์Parichat Kengwirat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21504457222ปาริชาติ บุญเสนParichat Boonsean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22504457223ผจงจิต ตันศิริPajongjit Tansiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23504457224พรทิพย์ ตามกุลพานิชย์Porntip Tamkunponit ไม่ผ่าน
24504457225พรพรรณ อัตโสภณวัฒนาPonporn Autasophonwattana ไม่ผ่าน
25504457226พรสุดา ลัดดากลมPonsuda Laddagorm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26504457227พรเพ็ญ แซ่แต้Pornpen Seatea ไม่ผ่าน
27504457228พัชราภรณ์ บาลนครPatcharaporn Bannakorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28504457229พัชรี สามงามไพรPacharee Samngampai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29504457231พุฒิพรต จิรศิลปศาสตร์Puttiprod Jirasapasad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30504457232ภูริวัฒน์ พูลเผือกPuriwat Pulphuak ไม่ผ่าน
31504457233มณธิรา ชัยชาญพันธ์Montira Chaichanpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32504457234มนทิรา เขียวทับMontila Kheawtab ไม่ผ่าน
33504457235รชต พรวิวัฒนชัยRachata Phonwiwatthachai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34504457236รัฐธนา ลลิตวจีวงศ์Ratthana Lalitwajeewong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35504457237รุจิรา สวัสดิ์ชัยRujira Sawatchai ไม่ผ่าน
36504457238ลดารัตน์ มนต์คุ้มครองLadarut Monkumkrong ไม่ผ่าน
37504457239ลลิตา โกมลวานิชLalita Komonwanit ไม่ผ่าน
38504457240วชิราภรณ์ วสุสวัสดิ์กุลWachiraporn Wasuswatkul ไม่ผ่าน
39504457241วรากร ไทยนวลWarakorn Thaiauan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40504457242วารี เมฆศรีสวรรค์Waree Makesrisawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41504457244วิภา กระต่ายทองWipa Kaitaytong ไม่ผ่าน
42504457245วีรนุช ภูศิริฤทธิ์Weeranuch Phusirit ไม่ผ่าน
43504457246ศรันทร คงเปียSaruntond Kongpia ไม่ผ่าน
44504457247ศศิเพ็ญ ศรีทองงามSasipen Saitongngam ไม่ผ่าน
45504457249สริญญา ศรีทองอุ่นSarinya Srithongun ไม่ผ่าน
46504457251สุดารัตน์ งามเลิศเกิดสุขSudarat Ngamloetkoetsuk ไม่ผ่าน
47504457252สุทธิรักษ์ ถิระวันธุ์Suttirak Thirawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48504457253สุพัตรา วิจิตรจรัสกุลSupattra Yijitjarutkul ไม่ผ่าน
49504457255หทัยชนก ชูศรีHathaichanok Chusri ไม่ผ่าน
50504457256อรพรรณ ปานปล้องOrapan Panplong ไม่ผ่าน
51504457257อัจฉราพร สุดแน่นAtcharporn Sudnan ไม่ผ่าน
52504457258อัญชลี อินทร์หอมUnchalee Inhom ไม่ผ่าน
53504457259อารี แซ่ลิ้มAree Saelim ไม่ผ่าน
54504457260อิศเรศ ผาณิตพจมานAitsalad Pantipootjamane เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55504457261เจริญศักดิ์ สวนประเสริฐChareonsak Sounprashirt ไม่ผ่าน
56504457262เนติพนธ์ ลิ้มสกุลNatipon Limsakul ไม่ผ่าน
57504457263เอกรัฐ เจริญวิจิตรชัยEkkarat Jreanvijitchai ไม่ผ่าน
58504457264กาญจนา ยอยรู้รอบKanchana Yoyrurob1 ไม่ผ่าน
59504457265กนกพร ศรัณยูสกุลKanokporn Sarunyasakul ไม่ผ่าน
60504457266นุสรา แซ่โค้วNutsara Seacow ไม่ผ่าน
61504457267วาสนา ทองดีWassana Thongdee ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)