สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 50/5)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1504143101กมลวรรณ แก้วสะอาดKamonwan Keawsaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2504143102กัญญารัตน์ สร้อยคำKanyarat Sroiykham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3504143103กาญจนา นงลักษณ์Kanchana Nonglak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4504143104กิตติยา แก้วสระแสนKittiya Kawsasan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5504143105จิราภรณ์ จับจิตJirapron Jubjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6504143106จุฑามาศ กิจบุญชูJutamas Kitbunchoo ไม่ผ่าน
7504143107ชลดา รอดกำพล ไม่ผ่าน
8504143108ชลลดา เหมาะศรีChonlada Morsee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9504143109ชุติมาศ คำวงษ์ษา ไม่ผ่าน
10504143110ฐาปนี สิงห์สมThapanee Singsom ไม่ผ่าน
11504143112ทวีศักดิ์ วงศ์อร่ามTaweesak Wongaram ไม่ผ่าน
12504143113นุกูล แจ้งสว่างNukool Jangsawang ไม่ผ่าน
13504143114ประสงค์ เส็งดอนไพรPrasong Sengdonprai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14504143115ปัทมา เอี่ยมสะอาดPattama Aemsrred เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15504143116นัฐกาญจน์ เฑียมเทวัญญ์Natthakan Thiamthewan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16504143117พณิดา พิมพขันธ์Panida Pimpakhan ไม่ผ่าน
17504143118พรทิพย์ กอไพศาลPornthip Kopaisan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18504143119พรพิมล มาพันธ์Phoanpimol Mapan ไม่ผ่าน
19504143120พรไพศาล ทัดทานPhornpaisan Thadthan ไม่ผ่าน
20504143121พิมพรรณ ศรสุวรรณPimpan Sansuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21504143122รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อนRatchadaporn Chaiseeon ไม่ผ่าน
22504143123วรรณี แม่นแท้Wannee Mantae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23504143124ศศิภา อร่ามศรีSasipa Aramsre ไม่ผ่าน
24504143125สกุลรัตน์ เผ่าพันธุ์โพธิ์Sakulrat Phaopanpo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25504143126สุกัญญา บุตดีSukunya Butdee ไม่ผ่าน
26504143127สุจิรา ประสพดีSujira Prasopdee ไม่ผ่าน
27504143128สุชาดา สุดใจSuchada Sudjai ไม่ผ่าน
28504143129สุนันทา ภูมิสุขSununta Pumsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29504143130สุนิสา เอี่ยมสอาดSunisa Airmsaaeard ไม่ผ่าน
30504143131สุภาภรณ์ กันเพรียงSupaporn Kanprieng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31504143132เบญจมาศ พวงมาลีBenjamas Pongmalee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32504143133เบญจวรรณ อยู่ดีBenjawan Yudee ไม่ผ่าน
33504143134เอื้องฟ้า นกเล็กUangfa Noglek ไม่ผ่าน
34504143135เอกชัย วิเชียรณรัตน์Ekachai Wichiannarut ไม่ผ่าน
35504143136สุทธิพงศ์ เอกปัจชาSuttipong Ekpatcha ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)