สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 51/15)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514235101กฤศน์วัต กานตศิลป์Kitsawat Kantasin ไม่ผ่าน
2514235102กฤษณะ หลิมพลอยKritsana Limploy ไม่ผ่าน
3514235103กวิน หริ่งรอดKavin Ringrord ไม่ผ่าน
4514235104กัญชัช กาญจนบุตรKanchat Kanjanabut ไม่ผ่าน
5514235105จักรพงศ์ อดทนJakkapong Otton ไม่ผ่าน
6514235106จิราวรรณ หยดหย่อนJirawan Yodyorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7514235107ชนม์นิภา ภูศรีChonnipa Posri ไม่ผ่าน
8514235108ชัยพร เพ็งอุ่นChaiporn Pongun ไม่ผ่าน
9514235109ณรงค์ฤทธิ์ สำราญฤกษ์Narongrit Samlanreak ไม่ผ่าน
10514235110ณรงค์ฤทธิ์ ไพรสันติNarongrit Paisonti ไม่ผ่าน
11514235111ณัฐพงษ์ วิลัยโรจน์Nattapong Wirairoje ไม่ผ่าน
12514235112ณัฐพล เบี้ยวทุ่งน้อยNutapon Bevltognuy ไม่ผ่าน
13514235113ณัฐวุฒิ วงศ์คำNattawut Wongkam ไม่ผ่าน
14514235114ภัคภัสสร์ เรียนเมืองPakkapas Rienmueng ไม่ผ่าน
15514235115ดวงเนตร ป้องสุDungnaet Pongsu ไม่ผ่าน
16514235116ตนุภัทร วิบูลย์เชื้อTanupat Wibonchua ไม่ผ่าน
17514235117ตรีเพชร มั่นยืนTheepet Manyear ไม่ผ่าน
18514235118ทศพล ยุทธศักดารักษ์Todsaphon Yuttasakdaruk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19514235119ณวัสพล เคนผาพงษ์Nawatsapon Khenphapong ไม่ผ่าน
20514235120ธาดา ศรีอักษรTada Sriuksorn ไม่ผ่าน
21514235121ธีรัช พลเยี่ยม ไม่ผ่าน
22514235122นที ยิ้มมากNatee Yimmak ไม่ผ่าน
23514235124นพดล เจริญมงคลวิไลNoppadon Charoenmongkonvilai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24514235125นราวุฒิ จันทร์นิยมNaravoot Junniyom ไม่ผ่าน
25514235126นริศรา ผสมทรัพย์Narisara Pasomsap สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26514235127นิพนธ์ ธุระกิจภิญโญNipon Turakidpinyo ไม่ผ่าน
27514235128นุกูล บุญยังมีNukoon Bunyangmee ไม่ผ่าน
28514235129บรรจง แก้วประเสริฐBunchong Kaeopasoed ไม่ผ่าน
29514235130บัญชา พรมดอนคา ไม่ผ่าน
30514235131ประกายมาศ สุดใจดีPrakaimat Sudjidee ไม่ผ่าน
31514235132ประภัสสร แสงอรุณPrapatsorn Saengarun ไม่ผ่าน
32514235133ปรัชญา แก้วไทรนันท์Pudchya Kanwchainan ไม่ผ่าน
33514235134พัชระเมศฐ์ วิริยะชินบุตรPattaramate Wiriyachinbut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34514235135พัฒนพงษ์ ทองดอนพุ่มPhatthanapong Thongdonpum ไม่ผ่าน
35514235136ภานุวัฒน์ สุขเกษมPanuwat Sukkasam ไม่ผ่าน
36514235137ภิรมย์ แกรอด ไม่ผ่าน
37514235138ราเชนทร์ พ่ำรุ่งRachain Pumrung ไม่ผ่าน
38514235139รำพึง ศรีจันทร์Rumpung Sreejun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39514235140รุ่งนภา แสนละมะRungnapa Sanlama ไม่ผ่าน
40514235141วรรณภา ภาคภูมิWannapa Pakpoom ไม่ผ่าน
41514235142วารี จิตต์รัตนสุขWaree Jitrattanasook ไม่ผ่าน
42514235143วิทยา เลิศฤทธิ์Witaya Ledrit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43514235144วิทวัส วัฒนาWittawat Wattana ไม่ผ่าน
44514235145วิสุทธิ์ ภุมมาจันทร์Wisut Pummajan ไม่ผ่าน
45514235146ศศิธร นิ่มทัศนศิริSasitorn Nimthussanasiri ไม่ผ่าน
46514235147ศิริกาญจน์ พัฒนกุลอนันต์Sirikarn Pattanakulanun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47514235148ศิริพงษ์ การุณยฐิติSiripong Karunyatiti ไม่ผ่าน
48514235149ศิววรรณ นิลสอาดSiriwan Nilsaard ไม่ผ่าน
49514235150สัณฐิติ สาริกาSunthiti Sarika สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50514235151สุดาภรณ์ น้อยทิมSudaporn Noitim สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51514235152สุรพันธ์ ธรรมทิพย์สกุลSuraphan Tammathipsakun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52514235153สุรศักดิ์ ชินเจริญทรัพย์Surasak Chinjalernsap ไม่ผ่าน
53514235154หทัยภัทร วรโพธิ์Hathaipat Vorapo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54514235155หนึ่ง เบญจรงค์ทองNung Benjarongthong ไม่ผ่าน
55514235156อนุชิต แจ้งจิตรAnuchit Changchit ไม่ผ่าน
56514235157อนุวัฒน์ นาคพวันAnuwat Nakpawan ไม่ผ่าน
57514235158อภิวัฒน์ หะยีเดลApiwat Hayeedel ไม่ผ่าน
58514235159อมรรัตน์ เกษมโภคทรัพย์Amonrat Kasampoksub ไม่ผ่าน
59514235160อรุสณี อู๋สวัสดิ์Arusanee Ousawat ไม่ผ่าน
60514235161อัจฉรา สร้อยเซียนAtchara Soysian ไม่ผ่าน
61514235162อัฒยา อบเชยAttaya Aopchey ไม่ผ่าน
62514235163อาทิตย์ กองทองAtit Kongthong ไม่ผ่าน
63514235164อุกฤษณ์ บุญทำดีUkrit Boontumdee ไม่ผ่าน
64514235165เกียรติศักดิ์ อินทร์ยงค์Kwatisak Inyong ไม่ผ่าน
65514235166เจษฎา สีลาเนียมJetsada Seelaneam ไม่ผ่าน
66514235167เบญจพล พวงประเสริฐศีลBenchapol ไม่ผ่าน
67514235168แก่นจันทร์ มั่นคงKanjun Monkon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
68514235169AN LONG NGUYENAnlong Nguyen ไม่ผ่าน
69514235170NGOC THANH HOANG Ngocthanh Hoang ไม่ผ่าน
70514235171ณัฐสุดา กลอยสวาทNutsuda Kloysawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
71514235172ศศิมา นิสัยตรงศรีสุขSasima Nisaitongsrisug สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)