สาขาวิชาศิลปกรรม(ดิจิทัลอาร์ต) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 51/27)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514309101กมลรัตน์ ศรีเพชรKhamonrat Seephet ไม่ผ่าน
2514309102กิติยา ฤทธิ์เดชKitiya Ritdet ไม่ผ่าน
3514309103ขวัญชนก ธาราสุขKwanchanok Tarasuk ไม่ผ่าน
4514309104คีตภัทร เดชโชติเกศกุลKeetapat Detchotketsakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5514309105จรุงศักดิ์ จำเหล่Jarungsak Jumlay ไม่ผ่าน
6514309106จิรภัทร บำรุงกิจJirapat Bumrungkit ไม่ผ่าน
7514309107ณัฐฌา อุดมผลชัยNuttcha Udomponchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8514309108ณัฐวัฒน์ เข็มรุกขาNatthawat Khamruka ไม่ผ่าน
9514309109ดนัย สำเภาอินทร์Danai Sampoain ไม่ผ่าน
10514309110ทศพล คำจินดาTodsapon Kumjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11514309111ธนพล จันทร์มีชัยTanapol Junemeechai ไม่ผ่าน
12514309112ธัญญารัตน์ เหล่าศรีรัตนาTanyarat Laosrirattana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13514309113นยสิทธิ์ ตรัยมงคลกูลNayasit Thaimongkolkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14514309114บุญญิสา นพศิริกุลBoonyisa Nopsirikoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15514309115บุปผชาติ บุญมีBuppachat Boonmee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16514309116ประกิจ เหียงอรชรPrakit Hetnorachore ไม่ผ่าน
17514309117ปรารถนา มะลิวัลย์Prathana Maliwan ไม่ผ่าน
18514309119ปิยะพล คงบุญวิจิตร์Piyapon Kongboonwijit ไม่ผ่าน
19514309120พจนีย์ ดอนไพรทีPhodjanee Donpaitee ไม่ผ่าน
20514309121พชร เพชรแสงPachara Petsawang ไม่ผ่าน
21514309123พิชชารีย์ อินอ่อนPittchari Inon ไม่ผ่าน
22514309124พีรดนย์ สาวทรัพย์Peeradon Saoesab ไม่ผ่าน
23514309125ภูมิบดี มิตรวัฒนากุลPoombode Mitwattanakun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24514309126มนันท์ญา สมรูปMannanya Somrupe ไม่ผ่าน
25514309127มินตรา หน่อยวงคำMintra Noiwongkham ไม่ผ่าน
26514309128รัตติกาล แสงกุหลาบRattikan Sangkulab ไม่ผ่าน
27514309129ลิสลา แก้วบัวดีLissala Keawbuadee ไม่ผ่าน
28514309130วรินนุช รุจิราวงศ์Varinnuch Rujirawong ไม่ผ่าน
29514309131วิทยา ผิวชอุ่มWittaya Phiwchaaum ไม่ผ่าน
30514309132วิลาพร พรดีWilaporn Pondee ไม่ผ่าน
31514309133วิโรจน์ รอดประชาWiroj Rodpracha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32514309134วีรยุทธ์ คำดีWeerayut Kumdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33514309135ศรีพันธุ์ พุทธคุณรักษาSriphan Putthakoonragsa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34514309136ศิรินุช อินทร์ศาสตร์Sirinuch Intasat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35514309137สถาพร สิงห์คำSataporn Singkum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36514309138สมยศ สามฉิมโฉมSomyot Samchimchan ไม่ผ่าน
37514309139สรวิศ เจริญผลSorravit Jalernphon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38514309140สันติ ใจสอาดSanti Jaisaard ไม่ผ่าน
39514309141สิริพร สุจันทร์Siriporn Suchan ไม่ผ่าน
40514309142สุชาดา แดงสมบูรณ์Suchada Dangsomboon ไม่ผ่าน
41514309143อดิเรก ห้วยหงษ์ทองAdirag Huayhongthong ไม่ผ่าน
42514309144อธิวัฒน์ คล้ายสีทองAthiwat Klayseetong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43514309145อนุชา เนียมหลางAnucha Niamlang ไม่ผ่าน
44514309148อลิษา อ่อนน้อมAlisa Onnom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45514309149อัครวุฒิ ทองนำAkarawut Thongnum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46514309150อาทิตย์ ลาวัณย์วิสุทธิ์Arthit Lawanwisut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47514309151อารยา ภาณุพิจารย์Araya Panupijan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48514309152อำพล งามดีAmpon Ngamdee ไม่ผ่าน
49514309154เชษฐา สง่าโฉมChadta Sangachom ไม่ผ่าน
50514309155เมวิกา บันลือกุลวณิชย์Mawika Bunteuxganviait ไม่ผ่าน
51514309156ภานุพงษ์ พูลพาณิชPanupong Poolpanich เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52514309157สุนิสา เปล่งวิทยาSunisa Plengwittaya ไม่ผ่าน
53514309158ภัทราวุธ ผิวอ่อนPattavut Pwieon ไม่ผ่าน
54514309159จิระศักดิ์ ตั้งจารุวัฒนชัยJirasak Tangjaruwattanachai ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)