สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 51/29)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514305101กนกพร ชิณวงษ์รอดKanokporn Chinwongrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2514305102กฤษดา จำปานิลKitsada Jumpanil เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3514305103กีรศักดิ์ โตไร่Keerasak Torai ไม่ผ่าน
4514305104จรัญ อ่อนน้อยJaran Onnoi ไม่ผ่าน
5514305105จาตุรงค์ อยู่พะเนียดJaturong Yupanead ไม่ผ่าน
6514305106จุฑามาศ ภู่แก้วJutarmat Pukaul ไม่ผ่าน
7514305107ชวลิต ศรีเหลืองพงษ์Chawalit Srilongpong ไม่ผ่าน
8514305108ชไมพร สิงห์แพChamaiporn Singpae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9514305109ณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมใหญ่Narongsak Aimyai ไม่ผ่าน
10514305110ณัฐพล เต่านารีNutthaphon Thonaree ไม่ผ่าน
11514305111ดิษพงษ์ พาวันทาDissapong Pawanta ไม่ผ่าน
12514305112ทศพร แสงจันทร์Tossporn Sangjan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13514305113ธนากร จิตตสินนวาTanakorn Jittasinnawa ไม่ผ่าน
14514305114ธิดา อ่อนศิริTida Onsiri ไม่ผ่าน
15514305115ธีระยุทธ์ วงษ์จันทร์Teerayut Wongchun ไม่ผ่าน
16514305116นภดล ธนะสันต์Noppadon Tanasan ไม่ผ่าน
17514305117นิตยา ไกรงามNittaya Kirngam ไม่ผ่าน
18514305118นิสา นิสัยตรงNisa Nisaitrong ไม่ผ่าน
19514305119บุญนภา หมวกเมืองBunnapa Muakmuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20514305120ปฎิภัตร กุลชูPatipat Kunchu ไม่ผ่าน
21514305121ประสิทธิ์ ขันธรักษาPrasit Kantharugsa ไม่ผ่าน
22514305124พรทิพย์ มณีรัตน์Pronthip Maneerat ไม่ผ่าน
23514305125พลสิทธิ์ เอี่ยมใจดีPolasit Aemjaidee ไม่ผ่าน
24514305126พิทวัส ชมภูแก้วPitawas Chompukaew ไม่ผ่าน
25514305127พิริยะ อุ่ยจักร์แก้วสกุล ไม่ผ่าน
26514305128พิไลวรรณ โตทับPiratvan Totub เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27514305129มนตรี ละออฤทธิ์Montre Laolit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28514305130ยุทธพงษ์ เกสรสุคนธ์Yuttapong Kasonsukon ไม่ผ่าน
29514305131รชานนท์ ศรีเหราRachanon Shehera ไม่ผ่าน
30514305132รัตนชัย ปัญญาพิสิฐพงศ์Rattanachai Panyaphisitphong ไม่ผ่าน
31514305133วชิรา คุ้มครองWachira Kumkrong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32514305134วรรณวิศา แซ่ลิ้มWanvisa Zaelim ไม่ผ่าน
33514305135วริศรา กลัดเกษาWaritsara Kladkesa ไม่ผ่าน
34514305136วันชัย มอญเกิ้งWanchai Monkerng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35514305137วิทยา ภูริเริงชัยVittaya Phurirernschai ไม่ผ่าน
36514305138วิศณุ หมอนทองVisanu Mhontong ไม่ผ่าน
37514305139วิศรุต ปาละจินVisarut Parajin ไม่ผ่าน
38514305140วีระกิจ คะกิจWeerakit Kakit ไม่ผ่าน
39514305141ศรัญญู พันสุวรรณSarunyoo Punsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40514305142ศิรประภา สัจจาศีลSirapah Sijjahpahap ไม่ผ่าน
41514305143ศุภณัฎฐ์ สุทัสนมาลีSupanut Sutasanamailee ไม่ผ่าน
42514305144ศุภารนันท์ อวยชัยSuparanan Uaichai ไม่ผ่าน
43514305145สธน พันธ์พานิชSathana Panpanich ไม่ผ่าน
44514305146สรอรรถ อ้นพุ่มSoraoat Onphum ไม่ผ่าน
45514305147สายชล มหาเจริญSaichon Mahajareon ไม่ผ่าน
46514305148สิทธิชัย พึ่งพันธ์Sittichai Punpon ไม่ผ่าน
47514305149สิทธิศักดิ์ เย็นใจSittisak Yenjai ไม่ผ่าน
48514305150สุทธิเกียรติ ขุ่นรุ่งเรืองSutikear Kunyunyeng ไม่ผ่าน
49514305151สุมัธยา กล่ำแพSumattaaya Klampea ไม่ผ่าน
50514305152สุรเชษฐ อานนท์จินดาSurachet Arnonjinda ไม่ผ่าน
51514305153อนุพงศ์ มีเย็นAnupong Meyean ไม่ผ่าน
52514305154อภิวัฒน์ จันทร์สว่างApiwat Chansawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53514305155อรรถยุตต์ ไอยราพจน์Attayut Aiyarapot ไม่ผ่าน
54514305156อัมพร หมื่นณรงค์Amporn Homnnanong ไม่ผ่าน
55514305157อำนวย ไก่นิลAmnuay Kainil ไม่ผ่าน
56514305158อิศรา ปิ่นกุมภีร์Issara Pinkumpee ไม่ผ่าน
57514305159เฉลิมวุฒิ ขันแก้วChalavmvot Kanknaw ไม่ผ่าน
58514305161ไผ่ คำหอมกุลPai Koonhoonkom ไม่ผ่าน
59514305162ยุทธพงศ์ แพงอุ่มYuttapong Paengaom ไม่ผ่าน
60514305163ดนุชา พึ่งนุสนธิ์Dnnucha Pongnuson ไม่ผ่าน
61514305165อรรถพล บุญยะเลขา ไม่ผ่าน
62514305166มนัสชัย นาคทั่ง ไม่ผ่าน
63514305167วิศรุต ไพเราะVitsarut Phairoh เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64514305168เดชา อาจคงหาญDacha Artkhonghan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)