สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 51/4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514102101กชกร สว่างใจKodchakorn Sawangjai ไม่ผ่าน
2514102102กรกมล ปานอ่อนKonkamon Panon ไม่ผ่าน
3514102103กรรณิการ์ เจนใจKannika Jenjai ไม่ผ่าน
4514102104กรวิกา ศรีศุภวิชากิจKornwipa Srisupawichakit ไม่ผ่าน
5514102105กาญจนา ภาคภูมิKanchana Pakpum ไม่ผ่าน
6514102107กุมภา กัลยามงคลKumpha Kanlayamongcol ไม่ผ่าน
7514102108จิราพร พงษ์เหล่าขำJiraporn Pongloakham ไม่ผ่าน
8514102109ชญานิษฐ์ ชนินทยุทธวงศ์Chayanit Chaninthayutthawong ไม่ผ่าน
9514102110ชนาคม ผลทับทิมChanakom Poltuptim ไม่ผ่าน
10514102111ชนิกานต์ แสงโชติช่วงChanikan Sangchotchuang ไม่ผ่าน
11514102112ชมพูนุช ภู่ระหงษ์Chompoonuch Phoorahong ไม่ผ่าน
12514102113ชุติมา แสงทองChutima Sangtong ไม่ผ่าน
13514102114ณัฐกานต์ แสงภู่Nattakan Sangpoo ไม่ผ่าน
14514102115ณิชากร ภมรสูตรNichakorn Phamornsoot ไม่ผ่าน
15514102116ธีรวัฒน์ ภักดีชาติTeerawat Pakdeechart ไม่ผ่าน
16514102117นิศาชล ตาคู้Nisachon Tacoo ไม่ผ่าน
17514102118นิสารัตน์ พรมทองดีNisarat Pometongdee ไม่ผ่าน
18514102119น้ำผึ้ง ดับสันเทียะNampueng Dabsanthea ไม่ผ่าน
19514102120บัญชา อินทพรหมBancha Inthaprom ไม่ผ่าน
20514102121บูรภัช ธรรมวิชิตBoorfaphat Thumawichit ไม่ผ่าน
21514102122ณัฐธยาน์ นามฉ่ำNatthaya Namcham ไม่ผ่าน
22514102123ผจงพร ทองนวลPajongporn Thongnual ไม่ผ่าน
23514102124พจนีย์ คล้ำคล้ายPojanee Clamklai ไม่ผ่าน
24514102125พรพรรณ นิยาPornpan Niya ไม่ผ่าน
25514102126พรรณวรินทร์ สาลีPanwarin Salee ไม่ผ่าน
26514102127พิชชารีย์ รูปสมPitcharee Ropsom ไม่ผ่าน
27514102128มณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุลManeerat Wanapitakkul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28514102129รสรินทร์ ทุบผอมRoasarin Tubphom ไม่ผ่าน
29514102130วัชระ วาทีวสุรัตน์Watchara Wateewasurat ไม่ผ่าน
30514102131วันวิสาข์ สมเสือWanwisa Somsua ไม่ผ่าน
31514102132วันเพ็ญ พุทธาWanpen Puttha ไม่ผ่าน
32514102134วุฒิชัย เนียมหอมWuttichai Niamhom ไม่ผ่าน
33514102135ศิรดา ก้อนนาคSirada Konnak ไม่ผ่าน
34514102136ศิราภรณ์ จ่ามาSiraporn Jama ไม่ผ่าน
35514102137ศิริพร เรืองเดชSiriporn Ruangdet ไม่ผ่าน
36514102138สกาวเดือน สำเนียงSakaoduan Samniang ไม่ผ่าน
37514102139สาวิตรี ศรีฉ่ำพันธ์Sawitree Srichamphan ไม่ผ่าน
38514102140สุกัญญา ซิบเข ไม่ผ่าน
39514102141สุฑารัฐ ช้างจันทร์Sutarat Changchan ไม่ผ่าน
40514102142ณิชญาพัฒน์ อัครชัยวรกุลNichayapat Akarachaiworakul ไม่ผ่าน
41514102143สุพัชชา ล้อมสินทรัพย์Supatcha Lomsinsap ไม่ผ่าน
42514102144สุพัตรา เพ็งอุดมSupattra Pangudom ไม่ผ่าน
43514102145อังศุมาลิน ถนอมนามAngsumalin Thanomnam ไม่ผ่าน
44514102146อัจฉราภรณ์ กันจันทร์Atcharaporn Ganchan ไม่ผ่าน
45514102147อารียา มาลากุลAreeya Malakul ไม่ผ่าน
46514102148เกศินี ทองขลิบKasinee Thongklib ไม่ผ่าน
47514102149เพียงวดี คุ้มตะโกPriewadee Komtako ไม่ผ่าน
48514102150แสงอรุณ เกลื่อนกลาดSangarun Kluanklad ไม่ผ่าน
49514102151ไพรินทร์ บุญเจือPairin Booncher ไม่ผ่าน
50514102152รัตนา ผัดแสนRattana Padsan ไม่ผ่าน
51514102153พัชรีพร นวมดีPatchareeporn Nuamdee ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)