สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 51/53)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514457201กฤตยา อินทะโชติKittaya Intachot ไม่ผ่าน
2514457202กานต์ นาคนุ่มKarn Naknum ไม่ผ่าน
3514457203กิตติชัย เจรจาศิลปKittichai Jerajasin ไม่ผ่าน
4514457204ขจรศักดิ์ วุฒิไกรศรีอาคมKhajonsak Wuttikassirkhom ไม่ผ่าน
5514457205คฑาธร เอี่ยมสำอางค์Khathathorn Aiemsumang ไม่ผ่าน
6514457206จักรพันธ์ พานิชเจริญJokkaphan Phanitjaroen ไม่ผ่าน
7514457207จันทร์เจ้า ทองคงJanjou Thonekong ไม่ผ่าน
8514457208จินตรา ขำทองJintahra Kamtong ไม่ผ่าน
9514457209ฉัตรลดา กองจูChatrada Kongju ไม่ผ่าน
10514457211ดวงกมล ปิ่นเกล้าDoungkamol Pinklao ไม่ผ่าน
11514457212ถวัลย์ ณัฐวุฒิTawan Nathawut ไม่ผ่าน
12514457213ทินภัทร บุตรศรีThinnspst Butsi ไม่ผ่าน
13514457214ทิพาพรรณ มีชำนาญTipapan Meechamnan ไม่ผ่าน
14514457215ธนาวรรณ ก่วยสกุลTanawan Guaysakul ไม่ผ่าน
15514457216ธัชพล ยาทิพย์Thatchapol Yatip ไม่ผ่าน
16514457217นภาพร บางเชยNapapon Bangchoei ไม่ผ่าน
17514457218นิชิรา บรมสุขNichira Borommasuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18514457219นิภา รักราษฎร์Nipa Rngrat ไม่ผ่าน
19514457220ปรวีร์ อยู่จงดีParavee Youchungdee ไม่ผ่าน
20514457221ประภาพรรณ สวนเกิดPraphaphah Suankoed ไม่ผ่าน
21514457222ประวีณา พบสุภาพPraweena Popsupap ไม่ผ่าน
22514457223ปรางทิพย์ ยางศรีPrangtip Yangsri ไม่ผ่าน
23514457224ปาริกา ม่วงศรีสันต์Parika Muongsisan ไม่ผ่าน
24514457225ปาหนัน ฤทธิ์เดชPanan Liddach ไม่ผ่าน
25514457226ปิยะนุช คล่องรักสัตย์Piyanut Klongraksat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26514457227พงษ์นพวัฒน์ ทองนพคุณPongnoppawat Tongnoppakun ไม่ผ่าน
27514457228พรเพ็ญ หมุดสีด้วงPronpen Mudseeduang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28514457229พัชรินทร์ ทั่งเพ็ชรPatcharin Thangpech ไม่ผ่าน
29514457230พิรวัช ปัญญาอมรรัตน์Pirawat Panyaamorrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30514457231ภัควัฒน์ ปานเปลี่ยนPakkawat Planpien ไม่ผ่าน
31514457232มณฑา มหาเจริญMonta Mahajaroen ไม่ผ่าน
32514457233ยศปกรณ์ คูณทองYospakorn Koontong ไม่ผ่าน
33514457234รันญา ทองจันอับRanya Tongjunop เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34514457235ลินดา สุดใจLinda Sudjai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35514457237วรลักษณ์ มีทรัพย์Woraluck Meethub ไม่ผ่าน
36514457238วริษฐา คอนกำลังWaritta Kongumlng ไม่ผ่าน
37514457239วันวิสา วงศ์ประคองWanwisa Wongpakong ไม่ผ่าน
38514457240วิภา แตงทองแท้Vipa Tangthongtae สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39514457241วิลาวัลย์ เหลืองอมรไพศาลWilawan Lueangamonpaisan ไม่ผ่าน
40514457242ศตายุ คำพาสอนSatayu Khompason เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41514457243ศศิภา ลี้ปัญญาพรSasipha Leepunyaporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42514457244ศิริพร วรรณโพธิ์Siriporn Wannapor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43514457245สมชาย สระทองเทียนSomchai Sratongtean ไม่ผ่าน
44514457246สราวุฒิ วัฒนบทSarawoot Wattanabot ไม่ผ่าน
45514457248สาลิณี อินแหยมSalinee Inyame ไม่ผ่าน
46514457249สิรินทร กรอนันต์ศิลป์Sirintorn Kornanansilp เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47514457251สุดใจ แก้วประสิทธิ์Sudjai Kaewprasit ไม่ผ่าน
48514457252สุพัตรา ปรีดาSupatia Preeda ไม่ผ่าน
49514457253สุภิญญา ท้าวจัตุรัสSuphinya Thaochaturat ไม่ผ่าน
50514457254สุรีรัตน์ ดิษฐกระจันSuleelat Disgagan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51514457255สุวรรณวดี โสภาSuwanvadee Sopa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52514457256หนึ่งฤทัย นิลศรีสนิทNungruthai Ninsesanit ไม่ผ่าน
53514457257หฤษฏ์ อินทรักษาHarit Intaruksa ไม่ผ่าน
54514457258อรทัย วงศ์ใหญ่Oratai Wongyai ไม่ผ่าน
55514457259อรอุมา สุขไกรOnuma Sukkrai ไม่ผ่าน
56514457260อวิรุทธ์ ไพรสันเทียะAwirut Phaisanthia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57514457261อัมพรรณ สงกรานต์เสงี่ยมAmpan Songkarwgiam ไม่ผ่าน
58514457262อำนาจ สาพิทักษ์Aumnag Sapitak ไม่ผ่าน
59514457263อุมาภรณ์ ขาพิมายAumaphon Karpimay ไม่ผ่าน
60514457264เจนจิรา เยือกเย็นJanejira Yueykyen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61514457265เมทินี ชูศรีนวลMatinee Chusrinual ไม่ผ่าน
62514457266เอกลักษณ์ วิเศษศักดิ์Aekaluk Wisetsak ไม่ผ่าน
63514457267แจนจิรา ต้นสอนJanjira Tonson เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64514457268ไตรรัตน์ เกิดสำราญTrairat Kedesamran ไม่ผ่าน
65514457269ธนาภรณ์ ธนะวัฒนานนท์Tanaporn Tanawattananon ไม่ผ่าน
66514457270ยุวดี ศุจิธรรมรักษ์Yuwadee Sujittamarak ไม่ผ่าน
67514457271มัตติกา ยิ้มเพ็ชร์Muttika Yimphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
68514457272พิมพ์ใจ เต้นเพชรPimjai Tenphet ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)