สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 52/13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1524245201กนิษฐา เที่ยงตรงKanittha Tiengtrong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2524245203ขวัญเรือน เปรมปรีดาKhwanruan Prampreeda ไม่ผ่าน
3524245205จักรพันธ์ นิลดีJakkraphan Nindee ไม่ผ่าน
4524245206จิรวุธ แร่เขียวJirawut Raekeaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5524245207จิรานุวัฒน์ มีสัตย์Jiranuwat Meesat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6524245208ชลธิชา มีเย็นChonthicha Meeyen ไม่ผ่าน
7524245209ชาตรี ทูลยอดChatree Tunyod สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8524245210ฐิติมา ภู่ระหงษ์Thitima Purahong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9524245211ณัฐพร ตันสุวรรณNattaporn Tansuwan ไม่ผ่าน
10524245212ณัฐวัฒน์ สายมีNatawat Saimee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11524245213ดวงพร แสงหิรัญDoungporn Sanghirun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12524245214ทนงศักดิ์ จันทร์สุขThanongsak Jansuk ไม่ผ่าน
13524245215ทิมากร หงษ์โตTimakorn Hongto ไม่ผ่าน
14524245216ธนวันต์ จูเภาTanawan Juphow ไม่ผ่าน
15524245217นพปกรณ์ ยอดใจดีNoppakorn Yordjaidee ไม่ผ่าน
16524245218นลิณี สีระพันธ์Nalinee Seeraphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17524245219นุชจรี ศรีวารีNuchjaree Sriwaree ไม่ผ่าน
18524245220ประภัสรา หลักทองPrapatsara Luktong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19524245221ชินาธิปภา เมฆอินทร์Shinathiippa Mekin ไม่ผ่าน
20524245222พรรณิภา คำประเสริฐPannipa Khompasoet ไม่ผ่าน
21524245223ภานุพงศ์ แซ่จ้องPanupong Saejong ไม่ผ่าน
22524245224มนนัทธ์ แต้ยินดีMonnut Tayendee ไม่ผ่าน
23524245225ยุทธนา สมลาYuttana Somlar ไม่ผ่าน
24524245226ลลิตา จินดาสิงห์Lalita Jindasing ไม่ผ่าน
25524245227วาสนา สิงห์บุญWasana Singbun ไม่ผ่าน
26524245229วิศรุต สุขนิพิฐพงษ์Visarut Suknipittapong ไม่ผ่าน
27524245230วุฒิชัย คำเกษVuttichai Kamkate ไม่ผ่าน
28524245231สมฤดี แซ่เอี้ยวSomlerdee Saeeaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29524245232สมัชชา ยิ้มหนองโพธิ์Samatcha Yimnongpho ไม่ผ่าน
30524245233สิทธินันท์ เหม่งเวหาSitthinan Mengweha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31524245234สุกัญญา วงษ์วิจารณ์Suganya Wongwijarn ไม่ผ่าน
32524245235สุรัตน์ กาฬภักดีSurut Karaphakdee ไม่ผ่าน
33524245236สุเมธ เขียวสุขSumet Keosook ไม่ผ่าน
34524245237อภิชญา ม่วงทวีAphitchaya Muangthawi ไม่ผ่าน
35524245238อลงกรณ์ รุผักชีAlongkon ไม่ผ่าน
36524245239อัจฉราพร หงษ์ลอยฟ้าAtcharaporn Hongloifa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37524245240เบญจมาศ ใจภักดีBenjamas Jaipakdee ไม่ผ่าน
38524245241เสกสรร กลิ่นขจรSeksan Klinkajon ไม่ผ่าน
39524245242นพดล มีชะนะNoppadon Meechana ไม่ผ่าน
40524245243ณรงค์วิทย์ เมืองฉิมNarongwit Maungchim ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)