สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 52/34)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1524305101กนกวรรณ แย้มเกษรKanokwan Yamkasorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2524305102กัญญาณี บุญศิริKanyanee Bunsiri ไม่ผ่าน
3524305103กิตติพงศ์ คนไวKittipong Konwai ไม่ผ่าน
4524305104ขนกวรรณ แก้วสุวรรณKhanokwan Kaeosuwan ไม่ผ่าน
5524305105จีระศักดิ์ สาวทรัพย์Jerasak Sawsup ไม่ผ่าน
6524305106ฉัตรมงคล แก้วชังChatmongkol Kaewchang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7524305107ชนิกานต์ ประเสริฐอินทร์Chanikan Prasoetin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8524305108ชัชดา ทองคำChuchada Tongkom ไม่ผ่าน
9524305109ฐิติมา ฉุยรักษ์Thitimar Chuyrak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10524305110ณัฐวุฒิ สุขเร่ห์Natevut Sukre ไม่ผ่าน
11524305111ณัฐสุดา ภู่แก้วNatsuda Pookaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12524305112ทิพวัลย์ สร้อยมณีTippaean Soimanee ไม่ผ่าน
13524305113ธนาพงษ์ หวานตลอดTanapong Wantalod สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14524305114ธัญลักษณ์ จิรรัตน์สกุลTunyaluk Jirratngul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15524305115นพดล กรีกรนNoppadon Kreekron สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16524305116นฤมล อินทรโชติNauremon Intarachot สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17524305117นัฐชา อุยยาหาญNutta Uiyahan ไม่ผ่าน
18524305118นิคม ทองรอดNikom Thongrod ไม่ผ่าน
19524305119นิรุทธ์ ผลลาภNirut Ponlap ไม่ผ่าน
20524305120บุษราคัม บุษบาBudsarakam Budsaba สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21524305121ประกามาศ ทับทิมPrakamas Tapttm ไม่ผ่าน
22524305122ปราการ ชื่นแสงจันทร์Prakarn Chrunsangjun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23524305123ปาริกา ม่วงศรีสันต์Parika Muangsrasan ไม่ผ่าน
24524305124ปิยาภรณ์ พุ่มพร้อมจิตร์Piyaporn Pumpromjit ไม่ผ่าน
25524305125พงษ์ศักดิ์ ยืนนานPongsak Yeannan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26524305126พชรพล หลีล้วนPhatcharaphon Liluan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27524305127พฤกษา เขียวกะแลPruksa Kheawkalae ไม่ผ่าน
28524305128พัชราภรณ์ ภัทรศฤงคารPhalcharaporn Phattarasaringkan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29524305129ภิรมย์ แสงจันทร์Pirom Sangjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30524305130ยลดา อู่สุวรรณYonlada Usuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31524305131ยุทธนา ปัญจกุลYuthana Punjakol ไม่ผ่าน
32524305132รัชต์พงษ์ บานไม่รู้โรยRatchapong Banmairuroi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33524305133รุ่งทิวา แต้มมาราRonttiva Tammara สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34524305134วชิรภูมิ ศิลป์มณีพันธ์Wachirapoom Silmaneephan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35524305135วศิน หอมแก้วWasin Homkaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36524305136วัชระ เก่งสันเทียะWatchara Kengsantia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37524305137วิฑูรย์ แขกปาทานWitoon Khapanthaw ไม่ผ่าน
38524305138วีระยุทธ คุ้มภัยVeelayut Compai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39524305139ศิริพร หวั่นวดีSiriporn Hwanwadee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40524305140ศุภวิทย์ รัชดาอริยฉัตรSuphawit Ratchadaariyachat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41524305141สมหมาย เพียนโป้ยSommai Pianpoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42524305142สรารัตน์ ขำเจริญSararat Khamjaroen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43524305143สาโรจน์ ลิขิตไพบูลย์ชัยSarot Likipaiboonchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44524305144สุกัญญา ภูฆังSukanya Pukang ไม่ผ่าน
45524305145สุชาวลี สุนทรีประสิทธิ์Suchavalee Suntnanipnasit ไม่ผ่าน
46524305146สุพัชชา อุณยเกียรติSupatcha Unyakiat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47524305147สุภัตรา เปล่งปลั่งSupattra Plengplung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48524305148สุรีพร สะสมทรัพย์Sureeporn Sasomsub สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49524305149อติกันยา อุตะระพันธ์Atokanya Atuanapan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50524305150อภิญญา ม่วยชาApinpa Maycha ไม่ผ่าน
51524305151อริศรา ชัยรัตนะเวโรจน์Aritsara Chairattaanawarot ไม่ผ่าน
52524305152อาริตา เกียรติสารArita Keattsan ไม่ผ่าน
53524305153อิสสรา กลิ่นพยอมIssara Klinpayom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54524305154อุดมศักดิ์ เอกจีนUdomsak Aekjeen ไม่ผ่าน
55524305155เฉลิมพล อุ่นศิริChalermpol Ounsiri ไม่ผ่าน
56524305156เปรมฤทัย จันทามฤตPramrutai Janthamarit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57524305157เอกพล ไทยงามศิลป์Aekkaphon Thaingamsin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58524305158โกมล เรือนงามKomon Ruenngam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59524305159ไตรภพ ทองเชื้อTriphob Thongchue สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60524305160ตรีเนตร จอมบำรุงTreenet Jombamrung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61524305161ณัฐวุฒิ สุขสมัยNattawut Suksamai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62524305162คริสต์มาส ศรีถาวรChritsmat Srihawon ไม่ผ่าน
63524305163นราธิป จรูญศรีโชติNarathip Charoonsrichoat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64524305164นุชจรี ขำสุวรรณNootjaree Kumsuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
65524305165ขวัญชัย กมลสัลย์Khawchai Kamonson สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66524305166ฐิติกร แผนสมบูรณ์Thitkon Phaensombun ไม่ผ่าน
67524305167กิตติศักดิ์ จันทร์ประสพพรKittisak Janprasopon ไม่ผ่าน
68524305168ธงชัย จันทร์สวาทTonochai Chansawat ไม่ผ่าน
69524305169ผาณิดา ศรีบุญPanida Sriboon ไม่ผ่าน
70524305170สุจิรา คำจูSujira Kamjoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
71524305171วิทยา จตุพรพิมลWitthaya Jatuphornphimon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
72524305172ณัฐพงษ์ แอกะนาคะNattapong Aekanaka สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
73524305173พารณ คุ้มพะเนียดParon Kumpanead ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)