สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 52/47)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1524332101กนกพร แฟงมากKanokpon Faengmak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2524332102กนกวรรณ แช่มเล็กKanokwan Chamlack สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3524332103กมลชนก พึ่งเงินKamonchanok Pungngoen ไม่ผ่าน
4524332104กัญญรัตน์ สินอุดมไพศาลKanyarat Sinudompaisal ไม่ผ่าน
5524332105กุสุมา จ่าสิงห์Kusuma Jasing สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6524332106จิระศักดิ์ ตั้งจารุวัฒนชัยJirasak Tangjaruwattanachai ไม่ผ่าน
7524332107จิราภรณ์ ชัยชาญพันธ์Jiralporn Chaichanpan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8524332108จิราลักษณ์ ถานกระโทกJiraluk Thankratoke สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9524332109จุฑามาศ เจียมมุ่งกิจJutamat Jeammongkit ไม่ผ่าน
10524332110ชัยชนะ พ้นภัยChaichana Ponpai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11524332111ชุลีกร ย้อยดีChuleekron Yoydee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12524332112ณัฐวดี ทองต่อNattawadee Thongtor สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13524332113ดวงกมล เอมวงษ์Duangkamon Emwong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14524332114ดารารัตน์ จันทร์จินดาDararat Janjinda ไม่ผ่าน
15524332115ตริตาภรณ์ ศิริสมบูรณ์Tritaporn Sirisomboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16524332116ทรงพล จิตตยังกูลShonporm Jitayangoor ไม่ผ่าน
17524332117ทิพาพรรณ มีชำนาญTipapan Meechamnan ไม่ผ่าน
18524332118ธนวรรณ บุญครองTanawan Boonkroong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19524332119ธมนวรรณ คำมาThamonwan Kumma ไม่ผ่าน
20524332120ธิดารัตน์ เซ่งล้ำThidarat Senglam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21524332121ธิติกุล ปั้นประดับTitikul Punpraoub ไม่ผ่าน
22524332122ธิติมา จิตร์เครือThitima Jitkrua สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23524332123นภัสนันท์ สุนันวัชะทาวรรณNaphatsanan Sunanwatcnatawan ไม่ผ่าน
24524332124นวพร บัวพูลNawapon Boupoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25524332125นัทธภัทร เจริญรอดNuttaphat Chalernrod ไม่ผ่าน
26524332126นิธิกร ปฐมตากNitikorn Pathomtak ไม่ผ่าน
27524332127พรทิพย์ ศรีวัฒน์ธนรัตน์Porntip Sriwttanarat ไม่ผ่าน
28524332128พัชฎาภรณ์ ประวิงวงศ์Patchadaporn Prawingwong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29524332129พัชราภรณ์ ประกอบบุญPatcharaporn Prakobboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30524332130พีระวัฒน์ กิตติบุญวัฒน์Peerawat Kittibunyawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31524332131ภัทรา ทัศนเอกจิตPatra Tasanaekkajit ไม่ผ่าน
32524332132มณธิรา ชัยชาญพันธ์Montira Ohaichanpan ไม่ผ่าน
33524332133มิ่งขวัญ ภิรมย์Minokwan Pirom ไม่ผ่าน
34524332134วรรณวิสา รอดพลับWawwisa Rodpub สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35524332135วรัญญา ผิวชะอุ่มWaranya Phiochaaum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36524332136วัชรี ปานพิมพ์ใหญ่Watcharee Panpimyai ไม่ผ่าน
37524332137วิทวัส วัฒนาWittawat Wattana ไม่ผ่าน
38524332138วิยะดา เซพงษ์Viyada Saphong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39524332139วิสา คงความสุขWisa Kongkwamsuk ไม่ผ่าน
40524332140วุฒิไกร เยือกเย็นWuttikrai Yeakyen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41524332141ศรัญญา ลิ้มประเสริฐยิ่งSaranya Limprasertying ไม่ผ่าน
42524332142ศรากร ผือหนองจอกSarakron Puenonggork ไม่ผ่าน
43524332143สวรรยา พันเปรมSawanya Puanprem ไม่ผ่าน
44524332144สุณิสา ดีพุ่มSunisa Deepoom ไม่ผ่าน
45524332145สุธิรา เทพนิมิตรSutira Thepnimit ไม่ผ่าน
46524332146สุพัตรา ถีระแก้วSupattra Theerakaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47524332147สุภารัตน์ ภูศิริSuparat Poosiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48524332148สุรัตน์ มาลัยSurat Malay ไม่ผ่าน
49524332149หทัยรัตน์ จตุรวัฒนาHatairatt Jaturatana ไม่ผ่าน
50524332150อรพรรณ แจ่มเรียนOrapan Jamrien ไม่ผ่าน
51524332151เบญจพล พวงประเสริฐศีลBenjaphon Paungprasertsin ไม่ผ่าน
52524332152เบญจมาศ เณรน้อยBenjamas Nennoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53524332153เมขลา สาธุนุวัฒน์Makkala Satunuwat ไม่ผ่าน
54524332154เสริมพล วัฒนกิจรุ่งโรจน์Sermphon Wattanakijrungrot สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55524332155เสาวณีย์ อภิปัจนากรSaowane Apipatchanakorn ไม่ผ่าน
56524332156เอมิกา อุปถัมย์Amiga Upatham สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57524332157จิราภรณ์ ทองดอนน้อยJiraporn Thongdonnoi ไม่ผ่าน
58524332158ศศิประภา ถาวรจักร์Sasiprapa Thavornachak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59524332159ศศิพิมล เลาหะกาญจนศิริSasipimol Laohakanchanasiri ไม่ผ่าน
60524332160ปวัณรัตน์ ยลพัฒนศักดิ์Pawanrat Yonpattanasak ไม่ผ่าน
61524332161วราพร แสงเถื่อนWaraporn Saengthuean ไม่ผ่าน
62524332162นาตยา โพธิ์อุ่นNattaya Phooun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
63524332163บัญชา รักคงBamcha Rakkong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64524332164เจริญธรรม บุญสว่างJapaentham Boonsawang ไม่ผ่าน
65524332165ชันนุพล กลิ่นหอมChannupon Kinhopm ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)