สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 52/7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1524143101กนกวรรณ เหมือนละมัยKanokwan Muanlamai ไม่ผ่าน
2524143102กรวัฒน์ ภูฆังKorawat Phukhaung ไม่ผ่าน
3524143103กาญจนา เพิ่มพูนสินทรัพย์Kanchana Permpoonsinsup ไม่ผ่าน
4524143104กิตติพงษ์ ตูมกูลKittipong Tumkoon ไม่ผ่าน
5524143105ขนิษฐา จันทร์เสวกKanittha Jansawek สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6524143106คนึง ช้างป่าดีKhanueng Changphadee ไม่ผ่าน
7524143107จตุรภัทร บางมณีJaturaphat Bangmanee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8524143108จรัสศรี นามเสนาะJaratsri Namsanao ไม่ผ่าน
9524143109จันทิมา ทนเถื่อนChanthima Thonthuean สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10524143110ดารณี ศรีสุขDaranee Srisuk ไม่ผ่าน
11524143111ตุ๊กตา เผ่าพงษ์Tukkata Phanphong ไม่ผ่าน
12524143112ถนอมลักษณ์ ตาบสวัสดิ์Thanomlak Tabsawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13524143113ธนัชชา ภูฆัง ไม่ผ่าน
14524143114ธวัช พูลทรัพย์Thawach Phoonsup ไม่ผ่าน
15524143115ธวัชชัย มั่นคงTawatchai Mankong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16524143116ผุสดี คุณาบุตรPusadee Kunabut ไม่ผ่าน
17524143117พรพรรณ เกิดโภคาPornpun Keadpoka ไม่ผ่าน
18524143118พรสวรรค์ การภักดีPornsawan Kanpakdee ไม่ผ่าน
19524143119พลับพลึง แย้มพวงPhlapphlueng Yaemphuang ไม่ผ่าน
20524143120พันธจันทร์ เกตุสิงห์น้อยPantajun Ketsingnoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21524143121พิชญะ แก้วสุวรรณPitchaya Kaewsuwan ไม่ผ่าน
22524143122พิมพาภรณ์ สุริย์แสงPhimphapron Surisaeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23524143123พิริยา ไพรสนธิ์Piriya Paions ไม่ผ่าน
24524143124มุกดา รุ่งแสงMookda Rungsang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25524143125ยุทธศักดิ์ ทองดอนกระเดื่องYuttasak Thongdonkradoung ไม่ผ่าน
26524143126รณชัย พึ่งเกษมRonnachai Purngkasam ไม่ผ่าน
27524143127วงศกร ชูศรีจันทร์Vongsakon Choosrijun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28524143128วงเดือน ทองบุญโฑWongduean Tongbunto ไม่ผ่าน
29524143129วานิกร เอี่ยมจิตWanikorn Iamchit ไม่ผ่าน
30524143130วาสนา เริ่มรัตน์Wasana Roaemrat ไม่ผ่าน
31524143131ศราวุฒิ ทองโสภาSarawut Thongsopa ไม่ผ่าน
32524143132ศรีสมร รักษ์วงษ์Srisamorn Rukwong ไม่ผ่าน
33524143134ศิริพร พัดหนองโพธิ์Siriporn Padnongpo ไม่ผ่าน
34524143135สราวุธ ฝ้ายเจริญSarawuth Faicharoen ไม่ผ่าน
35524143136สิทธิชัย แก้วตาสามSitthichai Keawtasam ไม่ผ่าน
36524143137สิริวุฒิ งามสกุลSiriwut Ngamsakun ไม่ผ่าน
37524143138สุทธิพร ธรรมเนียมSuttiporn Thumneam ไม่ผ่าน
38524143139สุนันทา เกิดสมบูรณ์Sunanta Keadsomboon ไม่ผ่าน
39524143140สุนิสา พิมพ์โตนดSunisa Pimtanot ไม่ผ่าน
40524143141สุพัตรา ทองงามSupattra Tongngam ไม่ผ่าน
41524143142สุภัตรา วงษาอ่ำSuphatta Wongsaum ไม่ผ่าน
42524143143สุรวงค์ อ้นคงSurawong Ongkong ไม่ผ่าน
43524143144สุรศักดิ์ บางแวกSurasak Bangwaek สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44524143145อรวี ชาวน้ำวนOrawee Chaonumwon ไม่ผ่าน
45524143146อรอุมา ปานธรรมOnuma Pantam ไม่ผ่าน
46524143147อรอุมา วัลมาลีAonauma Valmalee ไม่ผ่าน
47524143148อังคณา น้ำทิพย์Angkana Namthip ไม่ผ่าน
48524143149อัยลดา เสือศิริIlada Suesiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49524143150เบญจวรรณ มะลินินBenchawan Malinin ไม่ผ่าน
50524143151เยาวรัตน์ คงคากูลYaowarut Khongkhakool สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51524143152โอภาส ทะนินOphat Tanin ไม่ผ่าน
52524143153โอม แจ้งสว่างศรีOm Jangsasunse ไม่ผ่าน
53524143154ไพลิน ปรีดาPailin Preeda ไม่ผ่าน
54524143155ไอรฎา วงศ์เปี่ยมทรัพย์Irada Wongpiamsup สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55524143156ปิติภูมิ อยู่ดีPitiphoom Yudee ไม่ผ่าน
56524143157กรกช คชรัตน์Korakot Kocharat ไม่ผ่าน
57524143158วรยศ เฉลิมธำรงค์Worrayot Chalarmtamrong ไม่ผ่าน
58524143159สุนิสา ขุนพรหมSunisa Koonprom ไม่ผ่าน
59524143160นูไอนี เล๊าะหมานNuainee Lohman ไม่ผ่าน
60524143161ธมลวรรณ พุ่มตะโกThamonwan Phumtako ไม่ผ่าน
61524143162มนสิชา โสภาMonsicha Sopa ไม่ผ่าน
62524143163จุฑามาศ ผิวแก้วดีJuthamas Phiukaeodee ไม่ผ่าน
63524143164ปฏิพัทธ์ กุลจรัสอนันต์Patipat Kuljarasanan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64524143165ราชัน รุ่งสว่างRachan Rungsawang ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)