สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 53/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534186101กุลลดา สุวรรณเกิดKhunlada Suwannakerd สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2534186102ขนิษฐา ประทุมถมKanitha Pratoomthom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3534186103คันธรส บุญทินKantarot Boontin ไม่ผ่าน
4534186104คำนึง มีรอดKumnuing Meerod สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5534186105จันจิรา รามจุลJunjira Rammajul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6534186106จารุกูญ ทองแก้วJarukool Thongkeaw ไม่ผ่าน
7534186107จุทาพร ศรีวิชัยJutaporn Sivichai ไม่ผ่าน
8534186108ชลาพร แตงทองChalaporn Taentong ไม่ผ่าน
9534186109ชัชวิลา คงปรีพันธุ์Chatvila Kongpreean ไม่ผ่าน
10534186110ทิพารัตน์ นพเก่งTiparat Nopkeng ไม่ผ่าน
11534186111ธนัญญ์พรรธน์ เอกม่วงThananpat Aekmuang ไม่ผ่าน
12534186112ธีราพร คำพึ่งพรTeeraporn Kumpungporn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534186113นภาพร อุ่นให้ผลNapaporn Ounhaiphon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14534186114นฤมล ต๊ะเปี้ยNarumon Tapie ไม่ผ่าน
15534186115น้ำตาล อุบลรัตน์Namtan Ubonrat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16534186116นิฤดี เมฆอรุณNiredee Makarun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17534186117นุดี จตุรงค์Nudee Chaturong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18534186118ปนัดดา ทองนุ่มPanutda Thongnoom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19534186119ปรีดาภรณ์ มีก่ำPreedaporn Meekam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20534186120พัชรี หู้เต็มPatcharee Hootem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21534186121ภัทรนันท์ เขียวขำPhattaranun Keiwkam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22534186122ภาวิณี แสงสุขดีPawinee Sangsookdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23534186125ยุพา เชื้อรุ่งYupa Shearung ไม่ผ่าน
24534186127ราตรี ออมทรัพย์Ratre Aomthup ไม่ผ่าน
25534186128รุ่งทิพย์ ศรีสุวรรณRungtip Shisuwan ไม่ผ่าน
26534186129วรรณพร อ้นแพWannaporn Onphe สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534186130วันวิสา ประทายWanwisa Pratay ไม่ผ่าน
28534186131วิมล เมฆปั้นWimon Makpan ไม่ผ่าน
29534186132วิมลวรรณ ศิริพินWimonvan Siripin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534186133วีรยา แซ่ลี้Weraya Saelee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31534186134ศิรินทิพย์ มาลัยทองSirinthip Malathong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534186135สุจิตรา จุ้ยอยู่Sujitra Jouyou ไม่ผ่าน
33534186136สุดารัตน์ นันตสุคนธ์Sudarat Nuntasukhon ไม่ผ่าน
34534186137สุทธิวรรณ เครือจันทร์Suthiwan Kruecha ไม่ผ่าน
35534186138สุธาทิพย์ พุทธกัญญาSuthathip Puttakunya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534186139สุนันทา ศรีอนันต์Sunanta Srianan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37534186140สุนิสา เรืองพลับพลาSunisa Ruengpiabpla ไม่ผ่าน
38534186142อัญฑิตา ทันสมัยAntita Thunsamai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39534186143อารียา สวัสดิ์วงศ์Ariya Sawatwong ไม่ผ่าน
40534186144อุบล ศรีทันUbon Sritan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41534186145อุษาวดี มากล้นUsavadee Marklon ไม่ผ่าน
42534186146เกศินี สงวนปุญญศิริKesinee Sanguanpunyasiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534186147เขมิกา เอมพันธุ์Khemika Empun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534186149เบญจรัตน์ มีดอนรวกBenjarat Meedonruak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534186150เพ็ญนภา จอมบุญPennapa Jomboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46534186151มัทนา พุทธาMattana Putta สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47534186152ชนันดา วาดด้วงมาChananda Waddungma ไม่ผ่าน
48534186153จีรประภา หอมอุดม ไม่ผ่าน
49534186154นิลาวัณย์ ลำน้อยNilawan Lomnoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534186155ศิริกัญญา สุทธะมะนาSirikanya Suttamana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534186156วีรพร สระเพิ่มพูลWeeraporn Srapermpoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52534186157น้ำเพชร อ่วมดอนไพรNampet Uamdonprai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53534186158ผกากรอง อยู่เอี่ยมPkakrong Uiam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)