สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 53/21)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534115101กนกวรรณ เพ็งจันทร์ดี ไม่ผ่าน
2534115102จันทนา ช่างพินิจJantana Changpinij สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3534115103จามจุรี เชื้อหงษ์แก้วJamjuree Chuahongkaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4534115104จารุวรรณ เจียดอนไพร ไม่ผ่าน
5534115105จุลลดา ดวงแก้ว ไม่ผ่าน
6534115106ฉัตรฤดี พุ่มลัดดา ไม่ผ่าน
7534115107ชนากานต์ ชินอักษรChanakan Chinaksorn ไม่ผ่าน
8534115108ชลนิดา พยาบาล ไม่ผ่าน
9534115109ทิพวัลย์ จรเข้Tippawan Jorake สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10534115110ธนาวัฒน์ ชาตวิทยาTanawat Chatwittaya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11534115111ธิติสุดา ไวยมาตร์Thitisuda Waiyamart สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12534115112นัทฐยา คงประจักษ์ ไม่ผ่าน
13534115113ปวีณา โปยกักPawina Poykak ไม่ผ่าน
14534115114ปวีณา ชมชื่น ไม่ผ่าน
15534115115ผกามาศ แดงชอบกิจ ไม่ผ่าน
16534115116พนิตนันท์ ศิริไพบูลย์ ไม่ผ่าน
17534115117พรสุดา ทับภูธรPornsuda Thubphuthorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18534115118พลชัย เร่งผลดี ไม่ผ่าน
19534115119พัชราภรณ์ ใจแสน ไม่ผ่าน
20534115120พิมพ์สุดา พินเจริญPimsuda Pincharoein สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21534115121ภูมรินทร์ หงษ์ทองPhumarin Hongthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22534115122มลฤดี วรบุตร ไม่ผ่าน
23534115123รณพร เดชป้องRonnaporn Dachpong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24534115124รณฤทธิ์ พุ่มพฤกษ์ ไม่ผ่าน
25534115125วรรณนิสา ท่าน้ำตื้น ไม่ผ่าน
26534115126วรรณวิภา จำปีWanwipa Jumpee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534115127วิภาดา ทองสัมฤทธิ์ ไม่ผ่าน
28534115128วิไลภรณ์ นุ่นสพ ไม่ผ่าน
29534115129ศิมาภรณ์ มาศทอง ไม่ผ่าน
30534115130สมภพ จันทราSombhop Chantar สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31534115131สมฤทัย บุญส่งSomruethai Boonsong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534115132สมหญิง มั่นพันธ์ ไม่ผ่าน
33534115133สาริณี เล่าเรื่อง ไม่ผ่าน
34534115134สาวิณี วงษ์เกิดศรี ไม่ผ่าน
35534115135สิริชัย ชูดีSirichai Choodee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534115136สุชาวดี ศาลา ไม่ผ่าน
37534115137สุธัญญา ปฏิการSutanya Patigran สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534115138สุธาริณี พรวนพรม ไม่ผ่าน
39534115139สุนิษา เสียงโสม ไม่ผ่าน
40534115140สุมณฑา อู่อรุณ ไม่ผ่าน
41534115141สุเมที ยี่ทอง ไม่ผ่าน
42534115142อภิปลาย เข็มเพ็ชร์Arpriply Khempetch สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534115143อรุโณทัย ศุขสวัสดิ ณ อยุธยาArunotai Sukhasvastinaayudhaya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534115144อารีรัตน์ ช่ออัญชัญAreerat Chorunchan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534115145อุบล บุญมาUbon Boonma สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46534115146เกรียงไกร แสงไข่ ไม่ผ่าน
47534115147เกศรินทร์ ปลอดภัยKetsarin Plotphai ไม่ผ่าน
48534115148แรมจันทร์ ประทุมRamjan Prathum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534115149แววมณี มะลิลา ไม่ผ่าน
50534115150เสาวภา พุกคุ้ยSaowapha Phukkhui สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534115151แสงอรุณ สมิงไพร ไม่ผ่าน
52534115152อนุสรา ศักดิ์บุญญารัตน์Anusara Sakboonyarat ไม่ผ่าน
53534115153อรวรรณ เกิดโพธิ์ชาOrawan Kerdphocha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54534115154ศศิวิมล แก้ววิรัตน์Sasiwimon Kaewwirat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)