สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 53/22)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534115201กรรณิกา คำจันทึก ไม่ผ่าน
2534115202กาญจนา ปิ่นสิริสุนทรกุลKanjana Phinsirisunthongun ไม่ผ่าน
3534115203กุลยา บุญก้อนKunlaya Bunkon ไม่ผ่าน
4534115204กุลยา บัวสมบูรณ์Kullaya Buasomboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5534115205จรัสพร ทับทิมทอง ไม่ผ่าน
6534115206จริญญา อุทาพรม ไม่ผ่าน
7534115207จริยา สายทอง ไม่ผ่าน
8534115208จินตนา อ่อนจันทร์Jintana Onjan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9534115209จิราพร สุวรรณ์ ไม่ผ่าน
10534115210จิราภรณ์ แก้วใสแสง ไม่ผ่าน
11534115211ชวกร คงกะเรียน ไม่ผ่าน
12534115212ชุดาวรรณ วงศ์สาครChudawan Wongsakorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534115213ฐาปนี บุณยะมานThapanee Boonyaman ไม่ผ่าน
14534115214ณัฐสุพร ผาสุขNatsuporn Pasuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15534115215ทศพร เชื้อทองTodsaporn Chueatong ไม่ผ่าน
16534115216รัชต์ภาคย์ ทองศิริธนรัชต์Ratchapak Tongsiritanarat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17534115217ธิดารัตน์ ปานเพชรTidarat Panpetch สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18534115218ธีระพงษ์ เรื่องลือ ไม่ผ่าน
19534115219นภาพร บัวหลวงงามNapaporn Bualuangngam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20534115220นฤมล เจริญผลNaruemon Jareanpon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21534115221นฤมล หลายประเสริฐพร ไม่ผ่าน
22534115222นฤมล นุชวงค์Narumol Nootwong ไม่ผ่าน
23534115223นันทวัน ชวนชื่นNanthawan Chuanchuen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24534115224น้ำทิพย์ นพมาฒ ไม่ผ่าน
25534115225บุษบา เข็มนาค ไม่ผ่าน
26534115226ปารวี จำปาดีParavee Jampadee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534115227ปิยนุช อินทรดิบPiyanut Intharadip สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534115228พรทิพย์ มาลัยทอง ไม่ผ่าน
29534115229พรสวรรค์ เล่าเปี่ยมPornsawan Laopium สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534115230พัชรา คำครุฑ ไม่ผ่าน
31534115231พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์Pilaiwan Kungwanthawisap สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534115232ภัทรานุช มีศรีดี ไม่ผ่าน
33534115233รัตนากร เดชใจทัดRattanakorn Detjaithad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34534115234ณัฏฐวี อาจหาญNatthawee Arthan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35534115235ฤทธิชัย ช่วยเงินRittichai Chuayngoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534115236ณัฐพัชร์ ภูฆังNutaput Pookung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37534115237วริศรา รู้จำWaridsara Roojum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534115238ศกิจแสง สังขสุวรรณ ไม่ผ่าน
39534115239ศุภชัย นิลเหลื่อม ไม่ผ่าน
40534115240สรัญณัชช์ ตะเพียนทองSarannut Tapaientong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41534115241สาวิตรี ใจแจ้งSawittree Jaijaeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42534115242สุจิตรา วิริยะสุขสินธุ์Suchittra Wiriyasuksin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534115243สุธามาศ ศรีษะอ่อน ไม่ผ่าน
44534115244สุปราณี บัวล้อมใบSuprani Bualombai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534115245สุพรรณษา พรมใจรักษ์ ไม่ผ่าน
46534115246หัฎฐนันท์ เอี่ยมทอง ไม่ผ่าน
47534115247อดิสร ริ้วบางยางAdisorn Riwbangyang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48534115248อภิชาติ ดีเสมอApichat Deesamer สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534115249เกียรติขจร ใจบุญทาKiatkhajorn Jaibuntha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534115250แสงจันทร์ สายสังข์Sangchan Saisung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534115251ไอยรินทร์ ศิรินันทาภิวัฒน์Iyarin Shirinantapiwat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52534115252ศุภชัย อุบลแย้ม ไม่ผ่าน
53534115253เสาวลี ศรีทุ่งSaowalee Sreethung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)