สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 53/25)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534116201กนกกาญจน์ มาตทิพย์Kanokkhan Matthip สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2534116202กรวิก ทองนุ่มGorawig Tongnoom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3534116203กาญจนา กรีคงคาKanjana Kreekongka สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4534116204กาญจนา จินดาศรีKanjana Jindasri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5534116205กาญจนา บุญธรรมKharnjana Boonturm สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6534116206จักรกิจ ม่วงสวยJakkit Mungsuay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7534116207กฤติเดช นุชสำอางค์Krittidech Nutsumang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8534116208ชัชชัย รัตนกรีฑากุลChatchai Rattanakeetakul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9534116209ดวงพร ภูฆัง ไม่ผ่าน
10534116210ดารินทร์ เรืองทองดีDarin Ruangthongdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11534116211ตนุภัทร เศรษฐกรTanupat Settakorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12534116212ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า ไม่ผ่าน
13534116213ทินกร กู้ฉินชัยThinnakorn Kuchinchai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14534116214ธำรงค์ ทองขาวTamrong Thongkhao สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15534116215นฤมล เกิดทอง ไม่ผ่าน
16534116216ธัญธร มากสุวรรณThanyatron Maksuwan ไม่ผ่าน
17534116217นวลแข จันทวงศ์Naulkae Juntavong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18534116218นิคม เจริญจันทร์ ไม่ผ่าน
19534116219บุศรินทร์ แก่งเสี้ยนBussarin Keangsian สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20534116221ประสิทธิ์พร มาตรพรหมPrasitporn Matphom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21534116222พรทิพย์ ศักดิ์สุนทรPorntip Saksoonthon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22534116223พัลลภ นพวงค์Panlop Nobpawong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23534116224ภาวิณี สุกแตงPawinee Sooktang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24534116225ราเชนทร์ วงษ์เอี่ยมRachain Wongaiam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25534116226วรรณภา แซ่เจียมWannapha Saejiam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26534116227วายุ เสียงเสนาะVayu Siangsano สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534116228วิไลวรรณ เอมทองWilaiwan Amtong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534116229ศรัญยา พลับใหญ่ ไม่ผ่าน
29534116230ศิริพร ปั้นหยัดSiriphon Panyad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534116231สิทธิชัย ทรัพย์สมบูรณ์Sitthichai Subsomboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31534116232สุจินดา ถาวรเรืองรุ่ง ไม่ผ่าน
32534116233สุจินดา หมอยาดีSujinda Moyadee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33534116234สุดารัตน์ คำโคตรสูนย์Sudarat Kamkhotsoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34534116235สุธาสินีย์ ศรีนิธิอัฒชวกุลSutasinee Srinitiautchawakul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35534116236สุนันท์ อ่อนอ่ำSunan Onam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534116237สุนิษา พัฒนมาศSunisa Patthanamas สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37534116238สุนิสา กสิกิจพงศ์พันธ์Sunisa Kasikitpongphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534116239สุปันตี จารุวิภาSupuntee Jaruvipa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39534116240สุพรรณี ดิษฐ์กระจันSupannee Didkajan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40534116241สุมลฑา ตัวมูลSumolta Tuamool สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41534116242อภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทองApisit Whongphanthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42534116243อรอุมา เมียดเตียบOnuma Miadtiab สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534116244อังคณา อู่ทองAngkana Uthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534116246อัสถาภรณ์ สุขเกษมAussataporn Sukkasem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534116247อาภัสสร พุ่มประทีปArpatsorn Poomprateep สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46534116248อุบลรัตน์ พันธุ์แตงAubonrut Puntang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47534116249เกศรา การะวงษ์ ไม่ผ่าน
48534116250เจนจิรา ปุ่มเพชรJanejira Pumphter สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534116251ไอยลดา เหลืองทองAilada Luangthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534116252พรรณพ ใบเนียมPannop Baineam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534116253ขนิษฐา ฤกษ์อรุณ ไม่ผ่าน
52534116254ภฤทธธิ์ เรือนทองดีParit Ruenthongdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53534116255วาสนา โยคาพจรWasana Yokapajorn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)