สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 53/31)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534245201กฤษประพันธ์ กฤษณชาญดี ไม่ผ่าน
2534245202กวินท์ มอญถนอม ไม่ผ่าน
3534245203กานตรัตน์ โสขุมา ไม่ผ่าน
4534245204โกวิท คำกองแก้วKowit Kamkongkaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5534245205จตุพร ขันโททองJatuporn Kantotong ไม่ผ่าน
6534245206จักรพงษ์ บุญวิเซ็นต์Juggapong Boonwisen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7534245207จิรวัฒน์ เจริญภักดี ไม่ผ่าน
8534245208ชัชวาลย์ เงินคำChatchawan Ngrnkam ไม่ผ่าน
9534245209ไชยยันต์ เกิดเจริญChaiyan Kerdjalern สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10534245210ณัฏฐชัย วิมุตตาNuttachai Wimutta ไม่ผ่าน
11534245211ธนพงศ์ สามบุญศรีThanapong Sambunsree ไม่ผ่าน
12534245212ธนังกร จึงมีผลบุญThanangkorn Jungmepolboon ไม่ผ่าน
13534245213ธรรมปพน ฝูงทองเจริญ ไม่ผ่าน
14534245214นพรัตน์ กลิ่นพยอมNopharat Glinpayom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15534245215นฤเบศ ช่อสะอึกNarubet Chosaeuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16534245216ปณิธาน สายใหม่ ไม่ผ่าน
17534245217ปริยานุช ศรีทองPariyanoot Sritong ไม่ผ่าน
18534245218ณิชาภัส ฉายพุดซาNichaphat Chaipudsa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19534245219พงศ์ธร ภู่มาลัย ไม่ผ่าน
20534245220พรชัย เมฆแดงPornchai Makdang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21534245221พิษณุ หนูเล็กPhitsanu Nhoolek ไม่ผ่าน
22534245222ภัคทรานิษฐ วงษ์ศิลป์ ไม่ผ่าน
23534245223ภัทรวัฒน์ บรรจุทรัพย์ ไม่ผ่าน
24534245224รณชัย นาคะพันธุ์Ronnachai Nakapun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25534245225วิชุดา แสงทอง ไม่ผ่าน
26534245226ศรีรัตน์ อินทุมารSreeratn Inthuman ไม่ผ่าน
27534245227ศวิตา เจนกิจณรงค์Sawita Janekitnarong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534245229สุทธินันท์ โขศิรินันท์ ไม่ผ่าน
29534245230สุทธิพร พงษ์แก้ว ไม่ผ่าน
30534245231สุภาวดี ผุยหนองโพธิ์ ไม่ผ่าน
31534245233อนันต์ แรงครุธAnan Rangkoot สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534245234อนุสรณ์ เจียมอนุสรณ์Anusorn Chiamanusorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33534245235อลิสรา ทองดอนเอ ไม่ผ่าน
34534245236อานนท์ มาลัยAnon Malai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35534245237กิติญา ระมั่นKitiya Raman สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534245238การุณย์ ชัยศรีประเสริฐKarun Chaisriprrasert ไม่ผ่าน
37534245241ภูวดล เลี้ยงล้ำPhuwadon Lianglam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534245242กนกอร เขมรัตน์Kanokon Khemarat ไม่ผ่าน
39534245243จิราพันธ์ กรแก้ว ไม่ผ่าน
40534245244ณัฐฐิชาพัฒน์ แสงนวคุณNattichapat Sangnawakoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41534245245ต่อพงษ์ วงษ์วิรัติTorpong Wongwirat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42534245246ฟิลลิป เบรนน้นPhillip Brannun ไม่ผ่าน
43534245247วัจน์กร สันติภาพพงศ์Vajakon Santipappong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534245248สุทธิศักดิ์ นันดีSutisak Nundee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534245250เดชา รัตนาDecha Rattana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)