สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 53/37)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534281201จิระวัฒน์ ทัศนะเกตุJirawat Tassanaket ไม่ผ่าน
2534281202ดวงธิดา บุษดีDaungthida Butsadee ไม่ผ่าน
3534281203ดิศรณ์ ลาบุญธรรมDisorn Labunthum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4534281204ทศพล วิจักขณ์อภิญญาTotsapon Wigjukapinya ไม่ผ่าน
5534281205ทิพากร แก้วจันทร์Thiphakorn Keawchan ไม่ผ่าน
6534281206ธนพล พองชัยภูมิ ไม่ผ่าน
7534281207ธนะปัญ แดงอรุณ ไม่ผ่าน
8534281208ธนากร มีมาThanakorn Meema ไม่ผ่าน
9534281209ธัญเทพ กิตติธากรณ์Tanyatep Kittitakron สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10534281210ธีระศักดิ์ พลอยเพ็ชร์Teerasak Ployphet ไม่ผ่าน
11534281211นพดล เทศเจริญ ไม่ผ่าน
12534281212นพรัตน์ ตนดีNopparat Tondee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534281213นัฐพงศ์ ภาคสวรรค์Nathaphong Parksawan ไม่ผ่าน
14534281214นันทิศ ลิขิตธนานันท์Nuntis Likhittananan ไม่ผ่าน
15534281215นิธินันท์ กุลศิริชัยวัฒน์Nitinan Kunsirichaiwat ไม่ผ่าน
16534281216บุษกร บุญประเสริฐButsakorn Boonpraseat ไม่ผ่าน
17534281217ปฐมพงศ์ ถาวงราม ไม่ผ่าน
18534281219ปาริชาติ กาฬภักดีParichat Kapalakdee ไม่ผ่าน
19534281220พนัส ร่างน้อยPanat Rangnoi ไม่ผ่าน
20534281221พรนิมิต รสภิรมย์Pornnimit Rospilom ไม่ผ่าน
21534281222พฤฆ ไชยเสนPharueka Chaisen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22534281223พิชญ์พงศ์ เวชสุวรรณมณีPitpong Wessuvanmanee ไม่ผ่าน
23534281224ภัทรภูมิ เสฏฐ์คณา ไม่ผ่าน
24534281226มงคล เพ็งอุ่นMongkol Pengoun ไม่ผ่าน
25534281227มงคล ลิ้มประเสริฐMongkol Limprasert ไม่ผ่าน
26534281228มีนา ง้ำตั้วMeena Ngumtour สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534281229ระวี สวัสดี ไม่ผ่าน
28534281230วรุต ผิวเกลี้ยงWarut Piwkaing ไม่ผ่าน
29534281231วสุ เดชฤดีVasu Dachrudee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534281232วัชรพล กอวิจิตร ไม่ผ่าน
31534281233วัชราภรณ์ ศรีสุขWatcharaporn Srisuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534281234วิภาค ธงชัยนำโชค ไม่ผ่าน
33534281235วิโรจน์ ชูเลิศWirot Choolerd ไม่ผ่าน
34534281236ศุภชัย ศรีบูรพา ไม่ผ่าน
35534281237ศุภชัย อาดปากสาSpchai ไม่ผ่าน
36534281238ศุภโชค อรชร ไม่ผ่าน
37534281239ศุภวัฒน์ กุลงามกิ่มSupawat Kulngamkim สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534281240สัจจา ดอนจันทร์ทอง ไม่ผ่าน
39534281241สาธิต ขวัญจิตร์Satis Khuwjit ไม่ผ่าน
40534281242สายัณห์ ขจรเดชณรงค์Sayan Kajondesnarong ไม่ผ่าน
41534281243สุณิสา ปุราโส ไม่ผ่าน
42534281244สุดารัตน์ สิงห์ประเสริฐSudarat Singprasoet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534281246สุภาพร คงประเสริฐSupaporn Kongprasert สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534281247สุรชัย ศรีคงSurachai Srikong ไม่ผ่าน
45534281248อนุชา อุดมโภชน์Anucha Audompoht ไม่ผ่าน
46534281249อภิชัย กอกิมพงษ์Aphichai Kokimphong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47534281250อภิมงคล ซื่อสัตย์Apimongkon Suesat ไม่ผ่าน
48534281251อารีย์รักษ์ ชมสุขAreerak Chomsuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534281252อำพล ปั่นปัญญาAmpon Panpanya ไม่ผ่าน
50534281253เจษฎา มากพินโยJessada Markpinyo ไม่ผ่าน
51534281254ปฐมพงษ์ ถาวร ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)