สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 53/55)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534701501กมลพร ดีใหญ่Kamloporn Deeyai ไม่ผ่าน
2534701502กรรณิการ์ บัวเงิน ไม่ผ่าน
3534701503กฤษณะ บัวทอง ไม่ผ่าน
4534701504กัญญา ทวีกันฑ์Kanya Taweekan ไม่ผ่าน
5534701505กิตติธัช โกสินทรKittitad Kosintron สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6534701506กิตติพงศ์ ชีเอี่ยม ไม่ผ่าน
7534701508ขวัญใจ เรืองพลับพลา ไม่ผ่าน
8534701509จักรพันธ์ เวทยานนท์Jakkapan Wattayanon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9534701510จิราชัย บวรโภคินJirachai Bowornphokin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10534701511จิราพร วีระเสนาJirapoa Weerasana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11534701512จิราภรณ์ บุญเพิ่มJirapron Bunpeam ไม่ผ่าน
12534701513ชัยวัฒน์ เซ้งประเสริฐChaiwat Sengprasert สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534701514ณัฐนันท์ ชะเอมNattanan Chaaem ไม่ผ่าน
14534701515ดาว หล่อทองDaw Lothong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15534701516ธนายุต เหมือนใจTanayut Muinjai ไม่ผ่าน
16534701517ธิดารัตน์ จินดามาศThidarat Jindamas สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17534701518ธีรพล กอไพศาลTerapon Korpaisan ไม่ผ่าน
18534701519นวรัตน์ รักบ่อพลับNawarat Rakboplub ไม่ผ่าน
19534701520นัธทวัฒน์ คำเพิ่มNatthawat Khamphoem ไม่ผ่าน
20534701521นันทพร ประชากรณ์Nantapon Pecakon ไม่ผ่าน
21534701522นิคม พรมมาNikom Promma ไม่ผ่าน
22534701523บรรพต บุญลือBanpot Boonlue ไม่ผ่าน
23534701524บัณฑิต สวนตะโกBandid Sountako เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24534701526ประชา อ่องนกPracha Aongnok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25534701527ประนอม ทองสว่าง ไม่ผ่าน
26534701528ผกาวัลย์ สำราญพันธุ์Pakawan Samranpan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27534701529พรชัย รักษาราษฎร์Pornchai Ruksarath สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534701530พรศักดิ์ บัวแก้ว ไม่ผ่าน
29534701531พัชราภรณ์ สุทธิจันทร์Phatcharaporn Suttichan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534701532ภัทรภณ ตีจื้อPattaraphon Teejuer สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31534701533มาลัยพร แสนหาญMalaiporn Sanharn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534701534ยุวดี เอี่ยมสอาดYuwadee Aiamsaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33534701535วัสธนนท์ พ่วงจินดา ไม่ผ่าน
34534701536วาทิตย์ ระวังงานWatit Rawangngan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35534701537วิฑูรย์ เกิดสุขWitoon Kertsook สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36534701538วีรยุทธ อบเชยVeerayut Abchay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37534701539สมพงษ์ วงษ์ศิลป์ ไม่ผ่าน
38534701540สมพร นาคมังสัง ไม่ผ่าน
39534701541สมภพ เนตรน้อยSompop Netnoi ไม่ผ่าน
40534701542สาภิสร ส่ำประเสริฐ ไม่ผ่าน
41534701543สาโรจน์ พุทธโอวาทSarot Phutthaaowat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42534701544สิทธิชัย จรัสพรแสงทองSittichai Jaraspronsangtong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534701545สิทธิชัย พุทธโอวาทSittichai Puttaowat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534701546สุกิจ สืบพันธ์โกยSukit Seabpangoiy ไม่ผ่าน
45534701547สุชาดา เรศสันเทียะSuchada Restsantea ไม่ผ่าน
46534701548สุชาติ รัศมีสุข ไม่ผ่าน
47534701549สุณี เกษสุวรรณSunee Katsuan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48534701550สุนทราภรณ์ จันทร์แพงSuntaraporn Janpang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534701551สุนิษา ตำหนิงามSunisa Tamningam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534701552สุพรรษา ศิลปพงษ์Supansa Silapaphong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534701553สุพัตรา มีศรีดีSupatra Meesridee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52534701555สุรภพ เจษฎาลักษณ์Surapob Jadsadaluk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53534701556สุวิทย์ คล้ายนุ่ม ไม่ผ่าน
54534701557หัสชัย ตรงคมาลีHotsachai Trongkamalee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55534701559อนุวัฒน์ ลิ้มสุวรรณAnuwat Limsuwon ไม่ผ่าน
56534701560อรวิมล เหมือนทัดAonvimon Muantat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57534701561อรสา มาลาทองOrasa Malatong ไม่ผ่าน
58534701562เกรียงศักดิ์ แร่มีKriangsak Reamee ไม่ผ่าน
59534701563เกียรติศักดิ์ เสาวงจันทร์Kaittisak Saowongjan ไม่ผ่าน
60534701564เบญจวรรณ ประทุมBenjawan Prothum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61534701565เบญจวรรณ ฝางแก้ว ไม่ผ่าน
62534701566เสกสรรค์ แสงทองดีSaksan Sangthongde ไม่ผ่าน
63534701568อภิรักษ์ เชื้อวงศ์Apirak Chuaewong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64534701569ชานนท์ วิศวเจริญChanon Visavajaroen ไม่ผ่าน
65534701570ธีรภัทร เจริญโห้Terapat Charoenho สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66534701571พรนิดา เพ็ชรเจริญPonnida Petjalern สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
67534701572กัณฐาภรณ์ เปียประเสริฐKantaporn Piapraserd สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
68534701573ชุติมา หอมช่วงทรัพย์Chutima Homchoungsap สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
69534701574พรพรรณ อิ่มรัตน์Pornpun Aimrut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
70534701575สุรวุฒิ เกษมณีโชตินันท์Surawut Kethmaneechotinan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
71534701576สุรศักดิ์ อรุณฉาย ไม่ผ่าน
72534701577พัฒนพงษ์ หนูแพPattanapong Noophae สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
73534701579สุทธิพันธ์ จับแก้วSuttiphan Jubkrew ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)