สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 53/72)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534477201กรกช สังข์ช่วยKorakot Sungchuai ไม่ผ่าน
2534477202กนกพร รุ่งเรืองKanokporn Rungruang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3534477203คมสัน สุขเชิงชายKomsan Sukcherngchai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4534477204จารุวรรณ ปานสุวรรณJaruwan Pansuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5534477205จิราพร อาจคงหาญ ไม่ผ่าน
6534477206จุฑาภรณ์ ลิ่มเจริญ ไม่ผ่าน
7534477207ชนากานต์ ชมภูนุช ไม่ผ่าน
8534477208ชะเอม แสงพิทักษ์Chaem Sangpitak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9534477209ฐานะมาศ เนตรอนันต์Thanamat Netanan ไม่ผ่าน
10534477210ธนวรรณ เพ็งคุ่ย ไม่ผ่าน
11534477211ธันยพัฒน์ รอดทรัพย์ ไม่ผ่าน
12534477212นรงฤทธิ์ สงวนพานิชNarongrit Sangunpanich สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534477213นิพนธ์ โพธิ์เย็นNipon Poyen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14534477214นิภาภรณ์ วรรธนผลากูรNipapon Wantanaparekul ไม่ผ่าน
15534477215บัณรส มาระเนตร์Bannarot Maranet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16534477216ประภาภรณ์ รุ่งเรืองPrapaporn Rungroung ไม่ผ่าน
17534477217ปรางค์ทิพย์ บุญชัยยะPrangthip Boonchaiya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18534477218ปัญญา ศรีนวลPunya Srinul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19534477219ปิยฉัตร ทองอ่วมใหญ่Piyachat Tongouamyai ไม่ผ่าน
20534477220พรรณนิดา พรหมเชื้อPunnida Promchuea ไม่ผ่าน
21534477221ภาสินี มณีวงศ์Phasinee Maneewong ไม่ผ่าน
22534477222มนทิดา ศรีสถานนท์ ไม่ผ่าน
23534477223มรัตน์ชนก ศรีสุขMaratchanok Srisuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24534477224มีนา น่วมด้วงMeena Nuamduang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25534477225วรรณิศา จุ่นทองWannisa Juntong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26534477226วสันต์ สังข์ปรีดา ไม่ผ่าน
27534477227วัชรินทร์ เนตรวงค์Wacharin Natewong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534477228วิศรุต อยู่พ่วงWitsarut Yuphuang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29534477229ศศิวิมล พันธ์ประสิทธิ์เวชSasiwimon Phanprasitwet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30534477230ศักดิ์เทพ ทามารัตน์Saktep Tamarat ไม่ผ่าน
31534477231ศุภพันธุ์ พวงประเสริฐศีลSupapan Phoungprasertsil สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534477232ศุภรัตน์ เกตุสูงเนินSuparat Gaetsoongnern ไม่ผ่าน
33534477233ศุภาวีร์ จิระชวโรจน์ ไม่ผ่าน
34534477234สมเจตน์ ปทุมสูตร ไม่ผ่าน
35534477235สรวิศ สัจชาติ ไม่ผ่าน
36534477236สุทัตตา เต็มเปี่ยม ไม่ผ่าน
37534477237อนุพงษ์ แห้วหาญAnupong Haewhan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534477238อภิรตา ขุนหมื่นApirata Kunmean สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39534477239อมรรัตน์ กุสลางกูรวัฒน์ ไม่ผ่าน
40534477240อังคณา รุจิกรอภิวิชญ์Angkana Ruchikornapiwit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41534477241อุษา อัคคะรัสมิโยUsa Akkharasamiyo ไม่ผ่าน
42534477242เบญจมาศ คงนะBenchamat Kongna สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43534477243เปรมฤดี คงสมุทรPremrudee Khongsamut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44534477244แพรวพรรณ นุชชาติPraewpun Nutchat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45534477245โสรญา หาญพุฒSoraya Hanput สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46534477246รวีวรรณ ชาติเชื้อไทยRaweewan Chartchuerthai ไม่ผ่าน
47534477247เบญจมาศ พันธ์แก้ว ไม่ผ่าน
48534477248ภรทิพย์ สร้อยมาลัยPornthip Soymalai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49534477249สุพัตรา อยู่หลาบSuphattar Oiulap สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534477250เบญจพล หิมาลัยBenjapor Himalai ไม่ผ่าน
51534477251บุษยมาส ชาวไร่นาคBhudsayamrad Challainak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52534477252พิสันต์ ธนาคมPisan Tanakom ไม่ผ่าน
53534477253วรายุทธ แสงรักWarayut Sangrak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54534477254สุทธิดา ชูเลิศSutthida Choolerd สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55534477255สานิตย์ บุญคุ้มSanit Boonkum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56534477256สุชามาศ รัตนหทัยหรรษาSuchamas Ruttanahataihunsa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57534477257กิตติณรงค์ สายรวมญาติKittinarong Sairuamyat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58534477258ณัฐพงศ์ พึ่งฤทธิ์Natthaphong Phungrit ไม่ผ่าน
59534477259ศรีอัจฉรา เสนาะกันSriajchara Sanohkan ไม่ผ่าน
60534477261อิสระพงษ์ เกียรตินฤยุทธIsarapong Kiattinaruyut ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)