สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 53/79)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1534467101ขวัญใจ สุคนธ์น้อย ไม่ผ่าน
2534467102ขวัญฤทัย ชูชัย ไม่ผ่าน
3534467103คริษฐา เกียรติสินทร ไม่ผ่าน
4534467104ชนิกานต์ ทับแสงChanikan Tabsang ไม่ผ่าน
5534467106ธันวา เหรียญจื้อThanwa Rienjue สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6534467107นาตยา ขุนณรงค์Nataya Kunnarong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7534467109พนม นิ่มเป๋าPanom Nimpao ไม่ผ่าน
8534467110ภัทรวรรณ สงกาPattarawan Songka ไม่ผ่าน
9534467111รุ่งนภา แดงเพ็งRungnapa Daengpeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10534467112วรพจน์ พวงเขียวWorapot Pongkeaw ไม่ผ่าน
11534467113วรรณา สินธนูWanna Sinthanu สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12534467114วันดี ธนมากWandee Thanamak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13534467115สิริพร ข่ายแก้วSiriporn Kaykerw ไม่ผ่าน
14534467116สุพรรณี อารยเภตรากุลSupannee Arrayapetrakun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15534467117สุภานัน อ่ำสำอาง ไม่ผ่าน
16534467118อมรา อิ่มน้อยAmara Imnoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17534467119อรณิช พันธ์เพ็ง ไม่ผ่าน
18534467120อังคณา บุญปรีชาAngkhana Boonpecha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19534467121อานนท์ กาญสอาดArnon Karnsaard ไม่ผ่าน
20534467122อานุสา บุญญอ่อง ไม่ผ่าน
21534467123อาริสา สวัสดีArira Sawatdee ไม่ผ่าน
22534467124อำพันธ์ แป้งคุณญาติAmphan Pangkunyat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23534467125อุษณีภรณ์ ธนวิบูลย์วัฒน์Utsaneepron Thanawiboonwat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24534467126เจนจิรา เครือแตง ไม่ผ่าน
25534467127เจนจิรา อารีย์กิจJanjira Arerikit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26534467128เยาวเรศ ภูบาลเพ็ชร ไม่ผ่าน
27534467129รังสิยา กลิ่นอุบลRangsiya Klinubol สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28534467130ภาวดี รอดมนเฑียรPavadee Rodmonthian สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29534467131วิชชุดา คานไชยา ไม่ผ่าน
30534467132ปรีญานุช เริ่มเสริมสุขPreeyanut Reomsermsuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31534467133กันยารัตน์ ทองเพ็ชรKunyarat Tongpech สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32534467134กิตติพงษ์ ธรรมเกษตรศรีKittipong Thammakasatsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33534467135จุฑาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ ไม่ผ่าน
34534467136ทรายแก้ว เผ่าเอี่ยมจีนSaykaew Phaoiamchin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35534467137ธานินทร์ อุทกธารThanin Utoktan ไม่ผ่าน
36534467138วีรยุทธ พร้อมทองWeerayut Promtong ไม่ผ่าน
37534467139ปนัดดา สายดีPanadda Seydee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38534467140สุพัตรา ชมเชย ไม่ผ่าน
39534467141กนกพรรณ มีบำรุงKanokpan Meebumrung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40534467142กมลชนก คชายุทธKamonchanok ไม่ผ่าน
41534467143กุลยา ไทรทองอินทร์Koonlaya Saitongin ไม่ผ่าน
42534467144ชยางกูร ศรีใส ไม่ผ่าน
43534467145ดลพร โสมวงษ์Dolaporn Somwong ไม่ผ่าน
44534467147นุสรา จันทวาท ไม่ผ่าน
45534467148ปาริตา เข็มหนูParita Khemnoo ไม่ผ่าน
46534467150พิรชัย เดชมากPirachai Dechmak ไม่ผ่าน
47534467151พีรพงษ์ จรูญเกียรติธนาPheeraphong Charunkrittana ไม่ผ่าน
48534467152ยุพาภรณ์ ภิญโญYupapon Pinyo ไม่ผ่าน
49534467153วรรณพร สุขตะโกWannaporn Soktago สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50534467154วรรณิสา คล้ายเปรมWannisa Khlaiprem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51534467156สุรีรัตน์ สมจิตรSureerat Somjit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52534467157เสาวนีย์ อ่วมชมSaowanee Aomchom ไม่ผ่าน
53534467159อภิชา บุญเกษมธนกุลApicha Boonkasamtanakul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54534467160อลงกต วันสามง่าม ไม่ผ่าน
55534467161อุษา ทุ่มสังUsa Tumsang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56534467162นุชรี อุตสาหะNuchree Outsaha ไม่ผ่าน
57534467163สุนันทา เหลืองมงคลไชยSununta Hlhngmongkolchai ไม่ผ่าน
58534467164ขนิษฐา ตรีมาลาKanittha Treemala สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59534467165เทิดศักดิ์ ภู่นภัสกรThirdsak Phunapatsakorn ไม่ผ่าน
60534467167สราวุฒิ รัตนบุตรSarawoot Rattanabut ไม่ผ่าน
61534467168นฤภร พรหมเรืองฤทธิ์Naruporn Phomruengrit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62534467169อนุรักษ์ กลิ่นพยอมAnurak Klinpayom ไม่ผ่าน
63534467170พิศาล อุณหะPisan Aunnaha ไม่ผ่าน
64534467171จุฑามาศ ขำประเสริฐJutamas Kamprasead สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
65534467172ปฏิภาณ ชาวนาPatapan Chana ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)