สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 54/26)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544143101กนกพร พุฒเอกKanokporn Putaek ไม่ผ่าน
2544143102กมลชนก อ่ำอ่อน ไม่ผ่าน
3544143103กมลภพ วัชรเสวีKamonphob Watcharasewi ไม่ผ่าน
4544143104กมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน ไม่ผ่าน
5544143105กัญญาณัฐ กังน้อยKanyanut Kaungnoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6544143106กาญจนา สิงห์หาKanchana Singha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7544143107กานดา จีนสุกแสงKanda Jeansuksang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8544143108กำชัย ยุกติชาติ ไม่ผ่าน
9544143109กิติคุณ ศิลยานันท์ ไม่ผ่าน
10544143110เกตุวดี พลายละหารKetwadee Plailaharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11544143111จักรพันธ์ วิจิตรบรรจง ไม่ผ่าน
12544143112จิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไลJirapat Hlangvattanavilai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13544143113จิรานุวัฒน์ ไทยล้วนJiranuwat Thailuan ไม่ผ่าน
14544143114จิราภา อำพะนครJirapa Aumpanakon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15544143116จิรารัตน์ เชื้อวงษ์ ไม่ผ่าน
16544143117จิริยา สุจจริต ไม่ผ่าน
17544143118เจญจิลา สุคันธชาติChenjila Sukanthachat ไม่ผ่าน
18544143119ชนินาถ ทองหอมChaninat Thonghom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19544143120ญาณิศา ศรีวิเชียรYanisa Sriwichean ไม่ผ่าน
20544143121ฐิติมา สนธิเณร ไม่ผ่าน
21544143122ณัฐพร กองสินNattaporn Kongsin ไม่ผ่าน
22544143123ทัตพงศ์ โรหิตรัตนะTutpong Rohitratanan ไม่ผ่าน
23544143124นพเจตน์ รักศักดิ์สกุล ไม่ผ่าน
24544143125นลินทิพย์ สุภาภัทรานนท์Nalintip Supaputaranont ไม่ผ่าน
25544143126น้องนุช จำปาบุญNongnuch Champabun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26544143127น้ำทิพย์ ชาวป่าNumtip Chawpa ไม่ผ่าน
27544143128เบญจพร ศรีสัมฤทธิ์Benjaporn Srisumlit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28544143129เบญจพร อมรธีระกุลBenjaporn Amorntirakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29544143130ประทุมทอง ศรีสุข ไม่ผ่าน
30544143131ประภัสสร พุตติPrapatsorn Putti เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31544143132พรชัย ทองแก้ว ไม่ผ่าน
32544143133พรนภา บัวบาน ไม่ผ่าน
33544143134พรพิมล รองทองPornpimon Rongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34544143135เพิ่มศักดิ์ รูปสูงPeamsak Rupsung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35544143136ภัทราภรณ์ ฉิมเพชรPattharaporn Chimpech เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36544143137มาริษา อู่ขลิบ ไม่ผ่าน
37544143138ยุพาพร สมพิทักษ์Yupaporn Sompitak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38544143139ราตรี เกาะคูRatree Korkoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39544143140วรวุฒิ อรุณวรรณWorawut Arunwan ไม่ผ่าน
40544143141วสันต์ ไทยใหม่Wasun Thaimai ไม่ผ่าน
41544143142วัชรพงษ์ พลายละหารWatcharaphong Phlailahan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42544143143วิภาดา ซื่อเลื่อมWipada Sualeam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43544143144วิมลรัตน์ วัดลิบWimonrat Watlip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44544143145ศศิธร กมุทชาติSasitorn Kamutchart เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45544143146ศศิวิมล ปรีเปรม ไม่ผ่าน
46544143147ศิริวรรณ เจริญพันธ์Siriwan Chaleanpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47544143148สมฤทัย พึ่งพานิช ไม่ผ่าน
48544143149สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ไม่ผ่าน
49544143150สโรชา อ่องนกSalocha Arngnok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50544143151สัมพันธ์ จั่นทองSamphan Chanthong ไม่ผ่าน
51544143152สิริพร ทองมาลีSiriporn Thongmalee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52544143153สิริพร สมสุวรรณSiriporn Somsuwan ไม่ผ่าน
53544143154สุนิสา เครือปานSirichok Feungfung ไม่ผ่าน
54544143155สุนิสา ศรีโมรา ไม่ผ่าน
55544143156สุปีรยา เฉลิมธนะกิจโกศลSupeeraya Chaleamtanakitkoson เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56544143157สุภาวดี พุทธรักษาSupavadee Puttaraksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57544143158สุรานี ทาวงษ์ ไม่ผ่าน
58544143159สุรีรัตน์ ศรีสุขSureerat Srisook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59544143160สุวรรณา รอดหลักSuwanna Rodlaek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60544143161โสภิดา ทับทิมไทรSopida Tubtimsai ไม่ผ่าน
61544143162หทัยรัตน์ เจติรักษ์Hatairat Jatiruk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62544143163อดิเทพ น้ำจันทร์Aditep Namchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63544143164อนุชิต มะลิห้อยAnuchit Malihoy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64544143165อภิศิษฎ์ บัวปรอท ไม่ผ่าน
65544143166อรอุมา มั่นหลงOnuma Manlong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66544143167อรอุมา อุ่นให้ผล ไม่ผ่าน
67544143168อุไรพร ดอนเจดีย์Uraiporn Donjadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
68544143169เมลดา รุ่งเรืองMelada Rungrueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69544143170ไพลิน โฉมนก ไม่ผ่าน
70544143171ณัฐพันธ์ ภาคภูมิNatthapun Pakpoom ไม่ผ่าน
71544143172ชินตา อรกุลChinta Orakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)