สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 54/56)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544339201กฤษณะ รอมณี ไม่ผ่าน
2544339202กานต์ สังวโรสกุลKan Sungvarosakun ไม่ผ่าน
3544339203กิ่งแก้ว มนตรีคลังKhingkhaew Monthreeklung ไม่ผ่าน
4544339204กิตติ เอี่ยมผดุงKritti Iempadung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5544339205เกษมณี จันทร์ทอง ไม่ผ่าน
6544339206เกียรติศักดิ์ กิจสวัสดิ์Kiatisak Kitsawat ไม่ผ่าน
7544339207คณิตา แก้วภักดี ไม่ผ่าน
8544339208จตุพล เขียวน้อย ไม่ผ่าน
9544339209จักรกฤษณ์ ญาติคำ ไม่ผ่าน
10544339210จิตรลดา เนียมหอมJitrada Niamhom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11544339211จิรพงศ์ นิ่มอนงค์Jirapong Nimanong ไม่ผ่าน
12544339212ณภัทร แช่มเล็กNapunt Chaemlek ไม่ผ่าน
13544339213ณัฐพร ชิงดวงNathaporn Chingduang ไม่ผ่าน
14544339214ณัฐวุฒิ ทองกร ไม่ผ่าน
15544339215ณิชากร สมาวงษ์Nichakorn Samawong ไม่ผ่าน
16544339216ดลฤดี รักษาDonrudee Raksa ไม่ผ่าน
17544339217ดวงรัตน์ อินทร์เย็นDoungrat Inyen ไม่ผ่าน
18544339218ดุสิตา บุญประภาDusita Boonprapa ไม่ผ่าน
19544339219เดชาธร โล่ห์จินดาDechatorn Lojinda ไม่ผ่าน
20544339220ทัตยาวลัย บุญโทTudyayavalai Boonto สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21544339221ทิชากานต์ โสทน ไม่ผ่าน
22544339222ธนายุต บ่อเกิดTanayut Borkerd สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23544339223ธัญญรัตน์ จงจินากูล ไม่ผ่าน
24544339224ธีรพล คงเจริญ ไม่ผ่าน
25544339225ธีรวัฒน์ เชาว์เครือTeerawat Chaokruen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26544339226นิชธาวัลย์ ชมสุขNichtawan Chomsook สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27544339227นุชนาฎ จำปาเนียมNudchanad Jampanaem ไม่ผ่าน
28544339228ปทุมมาศ ละอองนวลPatummat Lalongnunan ไม่ผ่าน
29544339229ปัญญากร เหรียญทองPanyakron Rienthong ไม่ผ่าน
30544339230ปัทมา ชื่นอารมย์ ไม่ผ่าน
31544339231ปิยวัฒน์ ขำสาครPiyawat Kamsakon ไม่ผ่าน
32544339232พนิดา มาตะโกPanida Matako ไม่ผ่าน
33544339233พรพิพัฒน์ พวงมณี ไม่ผ่าน
34544339234พิชชาพร ทิพย์กุลธรPhichaporn Tipkultorn ไม่ผ่าน
35544339235พีรพล ธนาดำรงค์Perapon Thanadomrong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36544339236พอตา เกษแก้วPota Kadekaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37544339237ภรากรณ์ แก้วแจ้งParakorn Kaewjang ไม่ผ่าน
38544339238ภวดี บัวจันทร์Phavadee Buachan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39544339239ภัศรา วัฒนิ่มPhatsara Watnim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40544339240มาฎิกา มักสิลาMatika Maksira ไม่ผ่าน
41544339241มานิตา สมานทรัพย์ ไม่ผ่าน
42544339242ร้อยกาญจน์ ศรีสุขโขRoykan Seesukkho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43544339243วรรณฤดี ดำอ่อนWanruedee Damaron สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44544339244วัลยา ศรีบุญเรือง ไม่ผ่าน
45544339245วิจิตรา บุญประสิทธิ์Wichitra Boonprasit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46544339246วิชัย งามจิตวิไลWichai Ngamjitwilai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47544339247วิธาธิปท์ กิจเจริญWithatip Kitcharoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48544339248ศักดิ์ดาเดช ภักดีบำรุง ไม่ผ่าน
49544339249ศักรินทร์ แสงอรุณ ไม่ผ่าน
50544339250เศรษฐ์ ชุนเกษา ไม่ผ่าน
51544339251สันติสุข แก้วพงศา ไม่ผ่าน
52544339252สิทธิชัย นิลพ่วงSittichai Ninpuang ไม่ผ่าน
53544339253สิรินันท์ สอาดอุบล ไม่ผ่าน
54544339254สุกฤตา สุขเสมอSukitta Suksamoe ไม่ผ่าน
55544339255สุทิน อ้นทนิกูล ไม่ผ่าน
56544339256สุทิน เงินทองเฟื่อง ไม่ผ่าน
57544339257สุภาพร สอนบุญSuphaphorn Sonbun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58544339258อภิชาติ สิงหนาทApichat Singhanat ไม่ผ่าน
59544339259อรพรรณ ยิ้มละมัยOraphan Yimlamai ไม่ผ่าน
60544339260อรรถพล สอดสีArttaphon Sordsee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61544339261กนกกาญจน์ ทรัพย์สุวรรณ ไม่ผ่าน
62544339262ขนิษฐา จันทร์น้อยKhanitha Junnoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
63544339263อนุสรณ์ ขวัญเล็กAnusorn Kanlak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64544339264สิงหา อรุณศิริSingha Aroonsiri ไม่ผ่าน
65544339265สุภาพร ศาลางามSupaporn Salagam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66544339266ณัชชา ออยจินดาNutchar Oiljinda ไม่ผ่าน
67544339267ทศพร เพ็ญพิบูลรัตนา ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)