สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 54/58)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544328201กนกวรรณ อภิปัจนากร ไม่ผ่าน
2544328202กรองแก้ว ดีระพัฒน์Krongkaew Deerapat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3544328203กฤษณะ ทิมหอมKrisana Timhom ไม่ผ่าน
4544328204กวิญณา ภูทอง ไม่ผ่าน
5544328206กันย์วรินทร์ สหะชาติมานพGunwarin Sahachartmanop สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6544328207เกตุวดี เสือเฒ่าKetwadee Suathao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7544328208จุฑารัตน์ อุไรฤกษ์กุลJutaran Aurirekkun ไม่ผ่าน
8544328209ชไมพร เกิดเรียนChamaiporn Keadrien เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9544328210ชลียา ปรางละออChaleeya Pranglaor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10544328211ชาตรี ดีเม็ดChatre Deemed ไม่ผ่าน
11544328212ฐานิญา คชาชัย ไม่ผ่าน
12544328213ฐิตินันท์ รอบุญThitinan Rawboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13544328214ณัฐฐิณี เฮงตระกูลNattinee Hengtrakool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14544328216ทัดเดือน วงษ์ท่าเรือThatduean Wongtharuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15544328218ธวัชชัย แสงรัศมีThaiwatchai Sangrussamee ไม่ผ่าน
16544328219นภาพร ลมฤทธาNapaporn Lomrittha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17544328220นฤมาศ ลำสมุทร์ ไม่ผ่าน
18544328221นวพร ลำเจียกมงคลNawaporn Lamjaikmongkol สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19544328222นัยนา สามสาหร่ายNaiyana Samsarai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20544328223นาตยา จิตร์คำ ไม่ผ่าน
21544328224น้ำฝน ศรีนวน ไม่ผ่าน
22544328226นุชนารถ แตงกระโทกNuchanart Tangratok ไม่ผ่าน
23544328227เบญจาวรรณ บำรุงพงษ์Benjawan Bamrungpong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24544328228ประพันธ์ สังวาลย์เพชร์Praphan Sangwanpecth ไม่ผ่าน
25544328229ปรียาลักษณ์ สุขมาPreeyalak Sukma ไม่ผ่าน
26544328232พรนภา สิทธิฤกษ์ ไม่ผ่าน
27544328233พรรณพร ทองเกิด ไม่ผ่าน
28544328234พัชราภรณ์ ผ่องใส ไม่ผ่าน
29544328236พิจิตรา สร้อยทองPijittra Soithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30544328237พิพัฒน์ ศรีประเสริฐ ไม่ผ่าน
31544328238พิมลพรรณ จ้อยแพงPhimonphan Joiphaeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32544328239ไพบูลย์ โคตรภูเขียวPaiboon Khotphukhieo ไม่ผ่าน
33544328240ภานุมาศ มหัทธนะประดิษฐ์Panumas Mahattanapradit ไม่ผ่าน
34544328243ลัดดาวัลย์ ดิษสวาทLaddawan Dissawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35544328244วัชราภรณ์ ปัญญาธีระWatcharaporn Panyateera เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36544328245วัทธิกร นิลพัฒWartikorn Ninlapat ไม่ผ่าน
37544328246วันวิสาข์ พุทธิสัตย์Wanwisa Puttisat ไม่ผ่าน
38544328249ศศิประภา สุยคู ไม่ผ่าน
39544328250ศิริเนตร สังข์ทะเลSirinate Sangtalay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40544328251สมฤทัย ศรีมัจฉา ไม่ผ่าน
41544328252สัตยา ขอเอื้อนกลาง ไม่ผ่าน
42544328253สุชาดา ศรีสำราญ ไม่ผ่าน
43544328254เสาวลักษณ์ จันทร์พันธ์โสมSaowaluck Chanpansom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44544328255หทัยกานต์ ประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
45544328256อนิสา บุญประสงค์Anisa Boonprasong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46544328257อนุชิต เจริญโสภาAnuchit Jaroensopa ไม่ผ่าน
47544328258อนุชิต ภิรมย์ชื่นAnuchit Piromchun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48544328259อุเทน จิตตวัฒนากูลUten Chittawatthanakun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49544328260สมจิตร เวียงแก้วSomchit Wiangkaeo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50544328261ธัญชนก วิฑูรย์เสถียรTunchanok Witoonsatean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51544328262พิชญา คล่องพิทยาพงษ์Pichaya Klongpitayapong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)