สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 54/62)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544310101กนกพร ทองแพงKanokporn Tongpang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2544310102กนกพร วันยะโตKanokporn Vanyato เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3544310103เกศรา ไกรรอดKassara Krirod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4544310104ขวัญภิรมณ์ เสร็จกิจKwanpirom Setkit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5544310105ไข่มุกดิ์ ว่าที่ทัพรั้งKhaimuk Watitaprang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6544310106คันธารัตน์ ผ่องจิต ไม่ผ่าน
7544310107จันทนุ ศิลารัตน์Chanthanu Silarat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8544310108จันทิมากร เคนเครือJantimakorn Kankhuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9544310109จารุวรรณ เสียงสมใจJaruwan Seangsomjai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10544310110จิราพร โพธีJiraporn Potee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11544310111ชลทิพย์ จันจีน ไม่ผ่าน
12544310112ชัยมงคล สินวัฒนาเจริญChaimongkon Sinwattanacharoen ไม่ผ่าน
13544310113ณัฏฐพงศ์ พร้อมมูล ไม่ผ่าน
14544310114ณัฐสุดา ธรรมนิยมNutsuda Tomniyom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15544310115ดรัลพร นันทรัตน์กุลDarunporn Nuntaratkul ไม่ผ่าน
16544310116ดารัตน์ กาดำDarat Kadam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17544310117เดือนเพ็ญ เศวตมาลานนท์ ไม่ผ่าน
18544310118ทัศวรรณ คงขวัญเมืองThasawan Khongkhwangmueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19544310119ธนโชติ เกียรติยศเฟื่องฟูTanachote Keattiyotfuangfu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20544310120ธนบงกช อ่อนแลThanabongkot Onlae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21544310121น้ำฝน วัชวงษ์Numfon Wachawong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22544310122นิโลบล พิมพ์ธนะพูนพรNilobon Pimtanapoonporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23544310123บุศดี โชติช่วงButsadi Chotchuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24544310124บุหงา สุขเฉลิมศรีBunga Sookchalermsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25544310125ปภัสสร ทองเหมือนPapatsorn Tongmaun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26544310126ปวันรัตน์ ภู่มาลีPhawanrat Pumalee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27544310127ปัญญนัฐ กลั่นบุศย์Panyanut Klanbus เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28544310128พรรณนุกา สังข์วงษ์ ไม่ผ่าน
29544310129พลอยชนก รังษีสุริยันต์Ploychanook Rangseesuriyan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30544310130พิพัทธิ์ เชียงทองPipat Chiangtong ไม่ผ่าน
31544310131เพ็ญพาณิชย์ ศิริวัฒน์Penpanich Siriwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32544310132เพ็ญวิภา เนตสุวรรณPenwipa Netsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33544310133ภัทรเดช ธุระพันธุ์Putthadet Thuraphan ไม่ผ่าน
34544310134ภานุพงษ์ ณรงค์Panupong Narong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35544310135รัชนี เจริญพันธ์ ไม่ผ่าน
36544310136ราตรี ระวังงานRatree Rawangngan ไม่ผ่าน
37544310137รุ่งทิวา แสงคำRungtiwa Saengkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38544310138วิจิตรา ทองรอดWijitra Thongrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39544310139วิชชากร ไทยเจียมVitchakorn Thaijiam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40544310140วิชญา จันทรูปมัยWitchaya Juntaroopamai ไม่ผ่าน
41544310141วิภาวรรณ กิจเจริญWipawan Kitcharoen ไม่ผ่าน
42544310142วิลาสินี พรธวัชชัยนันท์Wilasinee Ponthawatchainan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43544310143วิวัฒนพล โนเลี่ยมWiwattanapon Noliem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44544310144ศราวุฒิ ชาวห้วยหมากSarawut Chawhoymak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45544310145ศิริพร สุภารัตน์ ไม่ผ่าน
46544310146ศุภานิช เตชศุภกุล ไม่ผ่าน
47544310147สุกัญญา นกแก้วSukanya Nokkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48544310148สุนิสา ลิ้มลาภดี ไม่ผ่าน
49544310149สุภาพร เร่งมีศรีสุขSupaporn Reangmeesrisuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50544310150สุรศักดิ์ สุขใสSurasak Suksai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51544310151สุวรรณี เสนาลัย ไม่ผ่าน
52544310152สุวรรณี สอนเจริญSuwannee Soncharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53544310153เสาวลักษณ์ จีนศักดิ์โตSaowalak Jeensakto เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54544310154ณัฎปภัสร์ สิริวงศ์ตระกูลNadphapat Sirivongtrakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55544310155หทัยรัตน์ เบญจวรรณ์ ไม่ผ่าน
56544310156หยกรวี ปานทองYokrawee Parnthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57544310157อธีนา สติกรกุลAthina Satikorakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58544310158อภิญญา ทองจิตApinya Thongchit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59544310159อภิญญา เถลิงศักดาเดช ไม่ผ่าน
60544310160อรพรรณ มารยาท ไม่ผ่าน
61544310161อักษราภัค อิ่มสำอางค์Aksarapak Imsumang ไม่ผ่าน
62544310162เอรินทร์ แสงสายรุ้งArin Sangsryrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63544310163ศิริพงศ์ ทองทรัพย์ใหญ่Siriphong Thongsapyhai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64544310164รังสรรค์ กันอินทร์ ไม่ผ่าน
65544310165ศรราม ทองบ่อSornram Thongboa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66544310166ธัญวรรณ พุ่มราตรีTanyawan Prumratree ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)