สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 54/74)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544801101กรกช สิทธิเดชกำเกิงKorakot Sittidatdumkoeng ไม่ผ่าน
2544801102กรฤทธิ์ มีฤทธิ์Korarit Meerit ไม่ผ่าน
3544801103กฤษดา นิมิตรภูวดล ไม่ผ่าน
4544801104กษิดิ์เดช ความสุข ไม่ผ่าน
5544801105จิตตรา สามงามเสือJitta Samsngamsuea ไม่ผ่าน
6544801106จิระวิทย์ บุรีรักษ์Jirawit Burirak ไม่ผ่าน
7544801107จิรายุทธ อำนวยบุญทรัพย์Jirayut Amnouyboonsup ไม่ผ่าน
8544801108จุฑามาศ เพชรดีJuthamart Phetdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9544801109เจนจิรา เนตรนิยม ไม่ผ่าน
10544801110ณัฐ แย้มศิริวงศ์Nut Yamsiriwong ไม่ผ่าน
11544801111ณัฐการต์ ราชสมNattakhan Radsom ไม่ผ่าน
12544801112ณิชกุล รุ่งสวัสดิ์Nichakul Rugsawas สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13544801113ดวงทิพย์ อุปมาDoungtip Oupama สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14544801114ดวงหทัย อุปมาDounghathai Oupama สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15544801115ทิชากร สุขพันธ์Tichakorn Sukapun ไม่ผ่าน
16544801116ธนพนธ์ เดชกำเหนิดThanapon Detkamnerd ไม่ผ่าน
17544801117ธีรวุฒิ มิตรสุภาพTeerawut Mitsupap ไม่ผ่าน
18544801118นภาพร สุวรรณกรกุลNapaporn Suwannakronkon ไม่ผ่าน
19544801119นรชัย ปานรักษาNorachai Panraksa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20544801120บัณฑิต ไลออนBandit Lion สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21544801121ปณิดา เผ่าจื้อPanida Phaochue สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22544801122ประภัทร์ ลิ้มชาโตอมตะPrapat Limchathoammata สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23544801123ประสิทธิ์ อึ้งวัฒนะไพศาลPrasit Ungwattanapaisan ไม่ผ่าน
24544801124พรเทพ คำพะวงศ์Phornthep Khamphawong ไม่ผ่าน
25544801125พรประสิทธิ์ สุขนอกPornprasit Suknok ไม่ผ่าน
26544801126พรรณทิพา คำหอม ไม่ผ่าน
27544801127พลอย ขันแก้ว ไม่ผ่าน
28544801128พัชรี เพิ่มนาม ไม่ผ่าน
29544801129พัทธพล กล่ำโรยPattapon Kamroy ไม่ผ่าน
30544801130พิมพ์ ขันแก้ว ไม่ผ่าน
31544801131พิศณุ วริกูลPisanu Varigool สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32544801132พิสิฐ ป้องกงลาดPisit Pongkonglad ไม่ผ่าน
33544801133ภาณุพงศ์ โพธิ์ประสิทธิ์Panupong Phoprasit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34544801134ภานุพันธ์ ใจแสนPanupan Jaisaen ไม่ผ่าน
35544801135ภูนิทัศน์ จันทร์ฉายPunitud Junchay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36544801136มยุรี ดอนไพรทีMayuree Donpaitee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37544801137มัททรี ปิ่นสุวรรณMutree Punsuwan ไม่ผ่าน
38544801138มีศักดิ์ เชื่อได้Meesak Chuadai ไม่ผ่าน
39544801139เมวิกา ขุนศรี ไม่ผ่าน
40544801140รัตทิญาทรณ์ แสงตะโกRuttiyatorn Sangtako สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41544801141วัชรชัย นาคละมัยWatchalachai Naklamai ไม่ผ่าน
42544801142วัฒนา สืบเกลี้ยง ไม่ผ่าน
43544801143วุฒิไกร ใจมั่นWoottekai Jaiman ไม่ผ่าน
44544801144วุฒิพงษ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์Wootthipong Darawootthimaprakorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45544801145ศักดิ์สิทธิ์ กลมเกลี้ยง ไม่ผ่าน
46544801146ศิริพรรณ ศิริอ่อนSiripan Sirion สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47544801147เศรษฐี เชื้อดีSattee Chuedee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48544801149สราวุฒิ สุขสาครSarawut Suksakon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49544801150สวรรยา ทัศวรณ์ ไม่ผ่าน
50544801151สิทธิรักษ์ ใจดีSitthirak Jaidee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51544801152สุทธิพงษ์ แพบัว ไม่ผ่าน
52544801153สุรยา ทองคงหาญSuraya Thongkhonghan ไม่ผ่าน
53544801154สุรศักดิ์ สุระเกตุSurasak Suraket สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54544801155สุรีวรรณ ทองคำSureewan Thongkam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55544801156เสกสรร แก้วศรีงามSeksan Kaewsirgam ไม่ผ่าน
56544801157เสาร์วลี สังข์ชื่นSaowalee Sangchuen ไม่ผ่าน
57544801158อดิรถ วรแสน ไม่ผ่าน
58544801159อนุรักษ์ ขันธ์เงิน ไม่ผ่าน
59544801160อนุสรา จันทร์สว่างAnusara Jansavang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60544801161อภิญญา พรมพากล ไม่ผ่าน
61544801162อรุณ ลอยมา ไม่ผ่าน
62544801163อัจฉรา สุขแจ่มAuthara Sukjam ไม่ผ่าน
63544801164อาคม เจริญเนตร ไม่ผ่าน
64544801165อานันท์ วาสนะตระกูลArnan Wasanatrakool สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
65544801166อิสรภาพ แถวหมอ ไม่ผ่าน
66544801167จิรายุ กิตติโสภณไพบูลย์Chirayu Kittisoponphiboon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)