สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 55/43)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1554249101กนกวรรณ จาวสุวรรณวงษ์ ไม่ผ่าน
2554249102กันต์กนิษฐ์ ภู่จินดา ไม่ผ่าน
3554249103จิณณพัต เจริญผล ไม่ผ่าน
4554249104ชีวารัตน์ จินตวดีธนโชติCheewarat Jintawadeetanachot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5554249105ชุติมา อุตตะพันธุ์ ไม่ผ่าน
6554249106ณภัสสร เลิศกสิกิจNapossorn Lerskasikij เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7554249107ณัฏฐ์กฤตา ไทยบรรจง ไม่ผ่าน
8554249108ทวีทรัพย์ ประเสริฐสุด ไม่ผ่าน
9554249109นภา เงินทรัพย์Napha Nguensub เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10554249110นฤมล วัฒนสินธ์Narumol Watthanasin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11554249111นิภาภัทร สมบัวชื่น ไม่ผ่าน
12554249112พรรธิภา วันยาวPantipa Wanyao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13554249113ยศพันธ์ สดคมขำ ไม่ผ่าน
14554249114วรรนิสา ขำบางเลนWannisa Kambanglen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15554249115วรลักษณ์ บัวเล็กWoraluk Bualek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16554249116สุกัญญา มูลมาSukanya Moonma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17554249117โสภิดา ชนประเสริฐSopida Chonprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18554249118หทัยรัตน์ สามสีทอง ไม่ผ่าน
19554249119อรดี สุขนิล ไม่ผ่าน
20554249120อรทัย วงษาเวียงOrathai Wongsawiang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21554249121อิสริยา ศุภผ่องศรี ไม่ผ่าน
22554249122จันทิมา คันธจันทร์Jantima Kantajan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23554249123มาลีวรรณ อุนพิพัฒน์Maleewan Aunphaiphat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24554249124ณัฐชา วรรลาNuttacha Wanla เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25554249125จิตติมา ภูษณะพงษ์Jittima Poosanapong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26554249126อรชา มามีสุขOracha Mamesuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27554249127กนกนุช ทวีไกรกุลKanoknuch Taweekaikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28554249128ฤชากร สงฆ์มีสุขRuchakorn Songmesuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29554249129สุปราณี ผ่องใสSuparnee Phongsai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30554249130อาริยา ไทรชมภู ไม่ผ่าน
31554249131ชุติกาญจน์ นรสารChutikan Norasan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32554249132ภัทราพร ชัยศิริพันธุ์Pattaraporn Chaisiripan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33554249133วีรพงษ์ มะณี ไม่ผ่าน
34554249134สุนิสา พวงระย้า ไม่ผ่าน
35554249135สุวิมล เปลาเลSuwimon Plaole เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36554249136ชลธิชา เจริญเนตรChonthicha Jaroennate เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37554249138น้ำอ้อย วิชาวงษ์Namaoy Wichawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38554249139สุวรรณี ศรีเมืองSuwannee Srimueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39554249140พนิตอร แสงอ่อนPniton Sangon ไม่ผ่าน
40554249141ธิดารัตน์ เกรียงไกรยุทธThidarat Kriangkraiyut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41554249142พรพิมล เจตพุก ไม่ผ่าน
42554249143สุมาลี แสนบุญรัตน์ ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)