สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 55/46)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1554267101กมลฉัตร แสงอรุณKamonchat Sangarun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2554267102จตุพล ก้อนทองJattapon Konthonh เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3554267103จักรกฤษฏ์ การุณยฐิติJakkrit Garunyathiti ไม่ผ่าน
4554267104จักรพันธ์ ศรีแพงแสนJakkapan Sripangsaen ไม่ผ่าน
5554267105จิณณวัตร เฮ้งเจริญJinnavat Hengjaren เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6554267106จิตรา ไมราศรีJitra Mairasri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7554267107เจตดิลก แก้วบริสุทธิ์ ไม่ผ่าน
8554267108ชนิตา คูศรีเทพประทาน ไม่ผ่าน
9554267109ชยากร ทรัพย์ประดิษฐ์Chayagon Subpradid เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10554267110ชลทิพย์ จันจีน ไม่ผ่าน
11554267111ชวลิต สุขจาดChawalit Sookjad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12554267112ชัยธวัช สันติเอกชุนChaitavat Santiekchun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13554267113ชัยพร เก่งทวีการ ไม่ผ่าน
14554267114ทรงพล ปาลาSongphon Pala เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15554267115ทศพล กองแก้วTotsapon Kongkeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16554267116ธัชชัย ลักขณาTadchai Lukkana ไม่ผ่าน
17554267117ธันย์ชนก สำรวยรื่น ไม่ผ่าน
18554267118ธีระยุทธ์ อูมาTeerayut Uma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19554267119นรากร ชวดมา ไม่ผ่าน
20554267120นฤมล พาทีNaromon Patee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21554267121น้ำฝน แซ่อึ้งNamfon Saeoueng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22554267122นิศาชล โชติโภคาNisachon Chotpoeka ไม่ผ่าน
23554267123ปานนุท พวงประดู่Pannut Poungpradoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24554267124ปารตี สุขคุ้มParatee Sukkum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25554267125ปิยพัทธ์ เหล่าตระกูลPiyaphat Laotrakoon ไม่ผ่าน
26554267126พลวัฒน์ หนูกระจ่างPhonlawat Nookajang ไม่ผ่าน
27554267128มณีกาญจน์ พลทวีManeekan Phontrawee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28554267129มัลลิกา โชติบุตร ไม่ผ่าน
29554267130ยศธร สันธุพันธ์ ไม่ผ่าน
30554267131ยศวัต วาทีตรงYotsawat Watheetrong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31554267132วรวัชร์ นิยมศักดิ์Warrawat Niyomsak ไม่ผ่าน
32554267133วรวุฒิ โฆษิตวรวุฒิWorawut Kositworawut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33554267134วรัญญา โพธิ์เรือนVaranya Phoroen ไม่ผ่าน
34554267135วิรุฬห์ พึ่งพระเดชWiroon Poungpradeeh ไม่ผ่าน
35554267136ศตวรรษ บุตรดีSattawat Buddee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36554267137ศศิธร รักอู่Sasitorn Ruku สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37554267138สกุลวัฒน์ ศรีพรหมSakullawat Sriprom ไม่ผ่าน
38554267139สุขสรร จินดาเพ็งSooksan Jindapheng ไม่ผ่าน
39554267140สุรพงษ์ หงษ์โต ไม่ผ่าน
40554267141สุวินัย ชื่นใจดีSuwinai Chuenjaidee ไม่ผ่าน
41554267142เสาวลักษณ์ น่วมอนงค์ ไม่ผ่าน
42554267143อนันต์ มาปิยะพันธ์Anun Mapiyapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43554267144อภิชญา โอภาส ไม่ผ่าน
44554267145อรวรรณ อยุทธ์ยานนท์ ไม่ผ่าน
45554267146อาทิตย์ อรรถชิตสถาพรArtit Attachitsataporn ไม่ผ่าน
46554267147เอกลักษณ์ แสงทองAekalak Sangthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47554267148โอภาส หงษ์ทองOpas Hongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48554267149ไอยลดา พันธ์พุฒ ไม่ผ่าน
49554267150อดิศักดิ์ คงพุฒAdisak Kongput ไม่ผ่าน
50554267151สุปราณี แซ่จ๋าว ไม่ผ่าน
51554267152ชุติสรา ทองกองเตียChutisara Thongkongtia ไม่ผ่าน
52554267153ปกรณ์ จูเอี่ยมPakon Juiaem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53554267154พรสุดา ครองระวะPronsuda Krongrawa ไม่ผ่าน
54554267155วิชชุลดา จิตเจริญทวีโชคWichchulada Jitjaroentaveechok ไม่ผ่าน
55554267156ศิริวรรณ สุขเกิดSiriwan Sookkerd สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56554267157ฉัตรกานต์ ฤกษ์ชินบุตรChadtrakan Roekchinnabut ไม่ผ่าน
57554267158ธัญวิทย์ พุ่มศรีนวล ไม่ผ่าน
58554267159อัมพร วระศิริAmporn Worasiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59554267160ณรงค์ฤทธิ์ โสภณสุวภาพNarongrit Sorphonsuwaphap ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)