สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 55/88)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1554469101กนกพร ตลับใหม่ ไม่ผ่าน
2554469102กัณฑมาศ อยู่นันต์ ไม่ผ่าน
3554469103กัลยาณี ปิ่นแก้วKanrayanee Pinkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4554469104กานติมา วรรณะ ไม่ผ่าน
5554469105กิติยา ชำนาญดง ไม่ผ่าน
6554469106ขนิษฐา ยิ้มใย ไม่ผ่าน
7554469107จริชา วัดแก้วJaricha Watkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8554469108จักรชัย แก้วแสนชัย ไม่ผ่าน
9554469109จันธิมา สินทองJantima Sintong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10554469110จิรนันท์ สิงห์สรศรีJiranun Singsornsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11554469111จิราภรณ์ บัวงามJiraporn Buamgam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12554469112ชญานิศ หาญณรงค์Chayanit Hannarong ไม่ผ่าน
13554469113ชลิตา คนงาน ไม่ผ่าน
14554469114ฐิติมา หมีป่าThitima Hmeepa ไม่ผ่าน
15554469115ฐิติรัตน์ เย็นปูTitirat Yenpoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16554469116ณัฐกานต์ ปานสกุลNattakan Panskul ไม่ผ่าน
17554469117ณัฐกิจ ศรีเมือง ไม่ผ่าน
18554469118ณัฐพล เขียวสะอาดNattapon Kreawsaart เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19554469119ณัฐวุฒิ คงกันNatthhawut Kongkan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20554469120ณิชาภัทร สุดใจชื้น ไม่ผ่าน
21554469121ตวงสิทธิ์ คุ้มเนตรToengsith Kumnead ไม่ผ่าน
22554469122ทรงพล ยี่โถหุ่น ไม่ผ่าน
23554469123ธนพร บัวหอม ไม่ผ่าน
24554469124ธันยพร ศรีประเสริฐ ไม่ผ่าน
25554469125นภสร นามถาวร ไม่ผ่าน
26554469126นิตยา พุ่มสงวนNittaya Pumsanguan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27554469127นุสรา มีแสงNusara Meesang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28554469128บุญยวีย์ ปลอดโปร่งBoonyawee Plodplong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29554469129ปุณยวีร์ ศักดิ์เมือง ไม่ผ่าน
30554469130นิรินธน์รัตน์ สุดโสมNirinrat Sudsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31554469131ผุสดี บู่สามสาย ไม่ผ่าน
32554469132พรพรรณ สาลีแก้วPornphan Saleekaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33554469133พัชราภรณ์ ดาราพรรณ ไม่ผ่าน
34554469134พิทักษ์พงษ์ อ่วมอ่ำ ไม่ผ่าน
35554469135พิยดา สมหมายPhiyada Somhmay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36554469136ภาณุวัฒน์ เศียรนอก ไม่ผ่าน
37554469137ภาวิณี ทองอินทร์Pawinee Tongin ไม่ผ่าน
38554469138ยศสกล เหมสังวาลย์กุลYosakol Hamsangwankul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39554469139รัตนา โพธิ์พันทูลRattana Popantool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40554469140รุ้งตะวัน ศรีกำเหนิดRoungtawan Srikumnird สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41554469141วรรณวิษา ขอพึ่งWanvisa Khopong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42554469142วาสนา แซ่แต้ ไม่ผ่าน
43554469143วิไลลักษณ์ จันทร์ลังWilailuck Chanlang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44554469144ศรินทิพย์ รัตนคงสุธีSarinthip Rattanakongsutee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45554469145สุจินดา บุญเทียมSujinda Boonthaime ไม่ผ่าน
46554469146สุฑามาศ สังข์แก้ว ไม่ผ่าน
47554469147สุดารัตน์ อร่ามต้อยSudarat Aramtoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48554469148สุทธิพงษ์ อุ่นคำSuthipong Ounkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49554469149สุนิสา บุญดวงSunisa Boonduang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50554469150สุพัตรา จีนโก๊วSupattra Jeenkow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51554469151สุภัททา จำเนียรSupatta Jamniar สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52554469152สุภารัตน์ ยาดำSuparat Yadam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53554469153สุรศักดิ์ ปิ่นแก้วSurasak Pinkaeo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54554469154สุวิมล บุญเสงี่ยม ไม่ผ่าน
55554469155อรนิดา แก้วรุ่งเรืองAonnida Kaewrungraung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56554469156อัญชลี อ้นโตAunchalee Onto สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57554469157อัมพร ทองสุข ไม่ผ่าน
58554469158อาภาภรณ์ พวงอินทร์ ไม่ผ่าน
59554469159อุทัยวรรณ สิงห์ลอUthaiwan Singlow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60554469160ธารารัตน์ ทองสุข ไม่ผ่าน
61554469161กิตติ โคจริยาวัฒน์Kitti Kojariyawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62554469162ยุพาภรณ์ ภิญโญYupapon Pinyo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63554469163สราวุธ ชาวปากน้ำSarawut Choapaknam ไม่ผ่าน
64554469164สิริพร ข่ายแก้วSiriporn Kaykeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65554469165สิงหนาท คุ้มกันSinghanat Khumgun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66554469166จุฑามาศ มีสมบูรณ์Juthamat Meesomboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
67554469167สุนันทา เหลืองมงคลไชยSununta Lueangmongkhonchai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
68554469168วัชรี จินดาวุฒิศักดิ์Watcharee Jindawuttisak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69554469169พิไลพร นวลขาวPilaiporn Nuankhaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)