สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 55/92)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1554480401กมลวรรณ เสมคำ ไม่ผ่าน
2554480404เกวลี เตชะบุตรKawalee Tachabut ไม่ผ่าน
3554480407จิตรา กิตติสุกล ไม่ผ่าน
4554480408ฉัตรดนัย เหมไพบูลย์ ไม่ผ่าน
5554480413ธัญลักษณ์ ธาวิตปัญญพร ไม่ผ่าน
6554480414ธิติวุฒิ พิธรรมานุวัตร ไม่ผ่าน
7554480415นพพงษ์ นาคเส็งNoppong Nakseng ไม่ผ่าน
8554480424รัฐติภรณ์ พุกรอด ไม่ผ่าน
9554480426รุ่งฤดี รอดเชื้อจีน ไม่ผ่าน
10554480429ศักดา สุวรรณพรรณ ไม่ผ่าน
11554480431สรศักดิ์ อุบลบาน ไม่ผ่าน
12554480432สามารถ ทาทอง ไม่ผ่าน
13554480434สิริวุฒิ อ่ำอิ่ม ไม่ผ่าน
14554480436สุชาติ ทองคำSuchat Thongkam ไม่ผ่าน
15554480437สุธิกฤษฎ์ สง่าศิลป์ ไม่ผ่าน
16554480438สุธีร์ อินทโพธิ์Sutee Intapo ไม่ผ่าน
17554480440สุรเชษฐ์ จ้ายภักดีSurachet Jaiypakdee ไม่ผ่าน
18554480441อนัตพงษ์ ตีกา ไม่ผ่าน
19554480445อัษฎากรณ์ เจิมจอหอ ไม่ผ่าน
20554480448อุษา สายทอง ไม่ผ่าน
21554480449ไอริณ รุจนเวชIrin Rujanawach ไม่ผ่าน
22554480450กิตติมา รุ่งกิจสวัสดิ์Kittima Rungkitsawit ไม่ผ่าน
23554480451เฉลิมเกียรติ สมรสมนตรี ไม่ผ่าน
24554480452ณัชศิภา หงษ์ทอง ไม่ผ่าน
25554480453ทรงสิทธิ์ ยางเยี่ยม ไม่ผ่าน
26554480455เพียว พุ่มประจำPure Pomparchom ไม่ผ่าน
27554480456วิมล ชาตะวนิช ไม่ผ่าน
28554480458อภิชัย เจียรผัน ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)