สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 56/19)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564101101กนกกาญจน์ พูลสวัสดิ์Kanokkan Punsawas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2564101102กรรณิกา แป้นประเสริฐKannika Panprasroet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3564101103กัญญา มีสาวงศ์Kanya Mesawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4564101104กาญจนา ภูวประภาชาติKanjana Puwaprapachat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5564101105กุลกาญจน์ รักกันดีKunkan Rakkandee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6564101106ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์Khwanchai Sripeangchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7564101107คณิตฎา ฮวบเอมKhanitda Huabam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8564101108จรรยารักษ์ รัศมีJanyaruck Ratsamee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9564101109จันทร์จิรา สวดมนต์Janjira Suadmon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10564101110จินดาพร แซ่ด่านJindaporn Saedan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11564101111เจนจิรา กวงขุนทดJanjira Kungkuntod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12564101112ชนาภา สุดสาครChanapha Sudsakhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13564101113ชลนิภา กาฬภักดีChonnipha Kalapakdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14564101114ฐิติมา กาฬภักดีTitima Karapakdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15564101115ณัฐธิดา ดวงทวีปNatthida Doungtaweep เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16564101116ณัฐวิทย์ หว่านพืชNuttawit Wanphuch เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17564101117ทับทิม เหมลีTubtim Hemlee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18564101118ธันย์ชนก สุทนThanchanok Suton สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19564101119นภาลัย ฤทธิ์เลิศNapalai Ledlerd เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20564101120นฤมล สุขสะกิจNarumon Suksakit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21564101121น้ำมนต์ทิพย์ วัสติNammonthip Watsati เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22564101122นีรวรรณ สิกขาNeerawan Sikha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23564101123บุญยาพร สีหะวงษ์Boonyaphorn Sihawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24564101124เบญจพร ศรีโหมดสุขBenjaporn Srimodesuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25564101125ปฐมพงศ์ ลี้สุพรรณPhathompong Leesuphan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26564101126ปวิตรา แสงเพลิงPawitar Saengploeng ไม่ผ่าน
27564101127ปานทอง ป้อมน้อยPantong Pomnoy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28564101128พจนีย์ ตะพังPhotjanee Taphang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29564101129พรพรรณ เดชะPornpan Dacha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30564101130พรวิภา น่วมวัตร์Pornwipa Nomewat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31564101131พิพาพร สังคุ้มPipaporn Sungkum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32564101132พิริยะ นึกมั่นPiriya Nuekman เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33564101133เพ็ชรรัตน์ คงไวยPetcharat Kongwai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34564101134กัญญ์ชิสา แก้วตาKunchisa Keawta สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35564101135ภัทรธิดา ทองไทยจรูญPattharathida Thongthaijaroon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36564101136มะลิวัลย์ เที่ยงแน่Maliwan Tiangnae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37564101137รุจิษยา สว่างประเสริฐRujisaya Sawangprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38564101138วนิดา หุ่นแก้วWanida Hunkeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39564101139วรรณิศา นกงามWannisa Nokngam ไม่ผ่าน
40564101140วรุณยุพา ฤกสว่างWarunyupa Loeksawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41564101141วันดี พรหมพิมพ์Wandee Prompim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42564101142วิชชุยา ภูทองWitchuya Puthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43564101144ศิราพร สายสินธุ์Siraporn Saisin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44564101145ศิริพร เพชรเที่ยงSiriporn Pechtaing เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45564101146สายธาร กิ่งพรม ไม่ผ่าน
46564101147สุกัญญา ศิริวนากุลSukanya Siriwanakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47564101148สุดาพร แก้วปานกันSudaporn Kaewpangun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48564101149สุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์Supattra Aiempongpaiboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49564101150สุวนันท์ ธัญญเจริญSuwanan Thanyacharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50564101151แสงระวี กิจเจริญSaengrawee Kitjaroeng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51564101152อนุชา พิรุณดีAnucha Phirundi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52564101153อภัสรา ทองคำใสApathsara Tongkumsai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53564101154อมราพร บุญราชสุวรรณ์Ammaraporn Boonratsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54564101155อรลดา ร่มโพธิ์พักOrada Romphophak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55564101156อสมา จันทร์มลAsama Junmon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56564101157อาภัสสรา หม่องจันทร์ Arphatsara Mongchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57564101158อาลักษยา ลิ้มเกษตรสกุลAlaksaya Limkasetsakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58564101159เอื้อมพร อนุกูลAuemporn Anukool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59564101160สุรนุช ชาวสวนเจริญSuranuch Chaosuancharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60564101161ปานรวี ขุนพินิจParnrawee Kunpinij เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)