สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 56/53)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564330201กนกวรรณ จันทร์เพื่อน ไม่ผ่าน
2564330202กมลวรรณ ชำนาญKamolwan Chamnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3564330203กรกนก สระทองลอยKornkanok Srathongloy สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4564330204กรรณิกา นิลเปี่ยมKannika Nilpiam ไม่ผ่าน
5564330205กรรณิการ์ สระทองแดงGannigar Srathongdaeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6564330206กรรณิการ์ สังข์แก้ว ไม่ผ่าน
7564330207กฤษดา หกม้าKidsada Hokma ไม่ผ่าน
8564330208ขวัญชัย แพรเขียวKwanchai Phaenkhiao ไม่ผ่าน
9564330209คงขวัญ กตัญญู ไม่ผ่าน
10564330210จิระประภา ฤกษ์สง่าJiraprapa Roeksangar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11564330211จิราภรณ์ แสนสนุกJiraporn Sansanook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12564330212จีราพรรณ สมุทรผ่อง ไม่ผ่าน
13564330213จุฑามาศ บุญพามี ไม่ผ่าน
14564330214ชนนิกานต์ แซ่อุน ไม่ผ่าน
15564330215ชนะภัย ดาวเรืองChanapai Doaruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16564330216ชนารดี คล้ายโชติ ไม่ผ่าน
17564330217ฐานิกา คลื่นบรรเลง ไม่ผ่าน
18564330218ณัฐณิชา กล่ำกล่อมจิต ไม่ผ่าน
19564330219ดลพร พุกเชย ไม่ผ่าน
20564330220ดวงดาว ลิ้มพิรัตน์Duangdao Limphirat ไม่ผ่าน
21564330221ทวีภรณ์ ติเยาว์Taweeporn Tiyao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22564330222ทศพร ซื่อสัตย์ ไม่ผ่าน
23564330223ธัญญลักษณ์ ระถาวนิชย์Thanyalug Rathawanich เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24564330224ธัญญารัตน์ จันอินทร์Thanyarat Janin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25564330225ธาริณี พรมมาลี ไม่ผ่าน
26564330226นลินีย์ พัสรีNalinee Pasalee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27564330227นิตยา สุดดี ไม่ผ่าน
28564330228เนาวรัตน์ ไพเราะNaowarat Pairor ไม่ผ่าน
29564330229ปทุมทิพย์ อินทรจินดาPatumtip Intarajinda ไม่ผ่าน
30564330230ปรียาเนตร มีสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
31564330231ณฐกร ปิ่นแสงNathakorn Pinsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32564330232ภาคภูมิ แสงดิษฐPakpoom Sangdit ไม่ผ่าน
33564330233มณีรัตน์ ไพรีManeerat Pairee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34564330234มนตรี แสงวิมล ไม่ผ่าน
35564330235มารวย วงศ์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
36564330236มีนวดี ศาภิมลMeenwadee Sapimon ไม่ผ่าน
37564330237มุกดา คุ้งลึงค์Mukda Knuglnug ไม่ผ่าน
38564330238ยุวดี แซ่ตันYuwadee Saetan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39564330239รุ้งทอง ไชยมีRoongthong Chaimee ไม่ผ่าน
40564330240รุ่งเพชร ลี้เลอเกียรติRungphed Leeloekiad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41564330241วรพจน์ ถิรธุวานนท์ ไม่ผ่าน
42564330242วลัยพรรณ ดิษฐบรรจง ไม่ผ่าน
43564330243พิมพ์นิภา นุ่มดีPimnipa Numdee ไม่ผ่าน
44564330244วิชญา กาญจนกงกุล ไม่ผ่าน
45564330245วิภาวรรณ จำปาทองWipawan Champathong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46564330246วิรมณ เอกจีนWiramon Ekjeen ไม่ผ่าน
47564330247วิริยะ สุจินดาวัฒน์Virira Sujindawat ไม่ผ่าน
48564330248วุฒิชัย เอี่ยมทองWuttichai Aimthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49564330249ศรสวรรค์ สุวาท ไม่ผ่าน
50564330250ศิรินทิพย์ บุญขจร ไม่ผ่าน
51564330251ศิริลักษณ์ นุชแทน ไม่ผ่าน
52564330252สุดารัตน์ บุญมาดีSudarat Bunmadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53564330253สุธาทิพย์ ชานุSutatip Chanu สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54564330254สุพรรณ ศิลาเนียม ไม่ผ่าน
55564330255สุพรรษา ทองอินทร์Suphunsa Thongin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56564330256สุภาพร กิจทวีเลิศกุล ไม่ผ่าน
57564330257สุมิตรา พวงศรี ไม่ผ่าน
58564330258สุรัสวดี วัดล้อมSurassawadee Wudlom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59564330259สุรีย์พร กีมาบุตร ไม่ผ่าน
60564330260สุวรรณดี เต๊ะเปียSuwandee Tepia ไม่ผ่าน
61564330261สุวรรณา นาคสังข์Suwanna Naksang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62564330262แสงโสม รูปเลขา ไม่ผ่าน
63564330263อธิวัฒน์ โพธิ์ศรี ไม่ผ่าน
64564330264อภิมุข พุ่มเจริญApimuk Phomchareon ไม่ผ่าน
65564330265อรดา ทองคำOrada Thongkum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66564330266อรวรรณ อมรปิยะกิจOrawan Amorpiyakit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67564330267อลิสา ยี่สุ่น ไม่ผ่าน
68564330268อัชรา แตงโสภาAtchara Tangsopa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69564330269อัญชลี สระทองนวนAunchalee Sratongnuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
70564330270อานนท์ จีนประชาAnon Jeenpracha ไม่ผ่าน
71564330271อุเทน ยอดจันทร์Autan Yodjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
72564330272ปณัชช์กมล จิรเมธาธนนันท์ ไม่ผ่าน
73564330273พนิดา ใจยินดี ไม่ผ่าน
74564330274จิรารัตน์ ถวิลอนุรักษ์กุลJirarat Thawinanurakkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
75564330275มนสิชา แตงชมภูMonsicha Taengchombhu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
76564330276ชนม์ชนก มุนินทร์สาครChonchanok Muninsakron เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
77564330277กิตติ บุญคุ้ม ไม่ผ่าน
78564330278สุธน เมฆคต ไม่ผ่าน
79564330279ธาวัน รุ่งโรจน์โชติช่วงTawan Roongrojchotchung ไม่ผ่าน
80564330280บุษยาพรรณ นาคแก้ว ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)