สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 56/63)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564661201กนิษฐา ศิริอรุณรัตน์ ไม่ผ่าน
2564661202กมลเนตร ศิลานิลKamonnate Silanin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3564661204กิตติคุณ เจตนายิ่งยงKittikun Jettanayingyong ไม่ผ่าน
4564661205คชาพร สิริรุ่งจารุ ไม่ผ่าน
5564661206จตุพล แสงหินJatuphon Sanghin ไม่ผ่าน
6564661207จักรกฤษ แพทย์วงษ์Charkkrit Patwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7564661208จักรี ศรีปานChakree Sripan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8564661209จิรภัทร ศรีจารุพฤกษ์Jirapat Srecharuprug ไม่ผ่าน
9564661210จิรวรรณ ชุบคำJirawan Chubkum ไม่ผ่าน
10564661211เจษฎา บัวทองJesada Burthong ไม่ผ่าน
11564661212ฉัตรตรา ตั้งวรกิจถาวร ไม่ผ่าน
12564661213ชลธิชา นามะสนธิChonticha Namasonti ไม่ผ่าน
13564661214ชูศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริChusak Laohakanchanasiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14564661215ไชยพร สีสำลี ไม่ผ่าน
15564661216ญาณวุฒิ สวนแก้วYanawut Suankaew ไม่ผ่าน
16564661217ณรงค์ฤทธิ์ เต็กอวยพรNarongrit Tekauyporn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17564661218ณัฐพร ค้าข้าว ไม่ผ่าน
18564661219ณัฐวุฒิ เกลี้ยงซอปานNattawut Kilangsopan ไม่ผ่าน
19564661220ณัฐวุฒิ รักเอกNuttawut Rakak ไม่ผ่าน
20564661221ดิสทัต เกตุแก้วDissathut Ketkaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21564661222ธนพัฒน์ บุญชูThanapat Boonshu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22564661223ธนะสิน แซ่เจ็ง ไม่ผ่าน
23564661224นัฏศิมา ทองเสงี่ยม ไม่ผ่าน
24564661225นันทวรรณ อ่อนจันทร์ ไม่ผ่าน
25564661226บัญจรัตน์ ยมจันทร์ ไม่ผ่าน
26564661227ประทักษ์ รองรัตน์Prathak Rongrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27564661228ประพล โพธิ์เถื่อน ไม่ผ่าน
28564661229ปรัชญา อานนท์Prachya Anon ไม่ผ่าน
29564661230ปุณิกา จักรธรธนโชติPunika Juckkatrontanachote ไม่ผ่าน
30564661231พงศกร พลเสนPongsagorn Ponlasen ไม่ผ่าน
31564661232พรมมินทร์ สังข์แก้ว ไม่ผ่าน
32564661233พลวัฒน์ กี่คงเดิม ไม่ผ่าน
33564661234พัดยศ พงษ์ธานี ไม่ผ่าน
34564661235พิชญธิดา โผนประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
35564661236ภาคภูมิ ภูผาParkphoom Phoopha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36564661237มัณฑณา หลำเทียน ไม่ผ่าน
37564661238มาลัยทิพย์ เต้นลือMalaitip Tenlou ไม่ผ่าน
38564661239ยศกร แจ่มจำรัสYossakorn Jamchamrut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39564661240รัตนา อ่วมคง ไม่ผ่าน
40564661241รุ่งนภา จันตบูรณ์ ไม่ผ่าน
41564661242รุ่งโรจน์ คุ้มวงศ์Rungrote Khumwong ไม่ผ่าน
42564661243วัชรินทร์ แก้ววิไลWatcharin Kaewwilrie ไม่ผ่าน
43564661244วิบูลสรรค์ จันทร์พึ่งสุข ไม่ผ่าน
44564661245ศตวรรษ สืบเอี่ยมSatawat Subaiam ไม่ผ่าน
45564661246ศิริศักดิ์ เทพศิรินทร์Sirisak Thepsarin ไม่ผ่าน
46564661247ศิวกร ปิ่นทอง ไม่ผ่าน
47564661248สมบัติ เขียนอักษรSombat Khianoaksorn ไม่ผ่าน
48564661249สมฤดี ชัยชววุฒิSomruedi Chaichawawut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49564661250สราวุฒิ ใจดี ไม่ผ่าน
50564661251สาวิตรี โดดชัยSawitree Dodchai ไม่ผ่าน
51564661252สิรินภา เครืออยู่ ไม่ผ่าน
52564661254สุภัทรตรา ต้วมสี ไม่ผ่าน
53564661255อธิปรัชญ์ เอี่ยมทองคำAtiparch Aiamtongkam ไม่ผ่าน
54564661256อนุวัฒน์ พรทวีโชคสกุลAnuwat Phonthawichoksakun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55564661257อภิชาติ สิงหนาทApichat Singhanat ไม่ผ่าน
56564661258อมรเทพ นาคกระแชงAmonthep Nakkashang ไม่ผ่าน
57564661259อรรณพ เมธาคุณวุฒิAnnop Matakunnawut ไม่ผ่าน
58564661260อรสา ดีวิหกOrasa Deewihok ไม่ผ่าน
59564661261อัมพยุทธ เถลิงศักดาเดชUmpahyut Taleangsakdaded เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60564661262เอกนรินทร์ คล้ายโพธิ์ทองEaknarin Khlayphothong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61564661263นฤศรา สร้อยดี ไม่ผ่าน
62564661264วัฏจักร จิตบรรจงWattajuk Jitbunjong ไม่ผ่าน
63564661265ชินดนัย จิตตวิสุทธิกุลChindanai Jittavisuttikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64564661266มณฑล มาลาMonton Mala เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65564661267มยุรฉัตร ยากองโคMayurachat Yakongkho ไม่ผ่าน
66564661268รชยาธิดา วงษ์กระจ่างRochchayathida Wongkrajang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67564661269ศุภมาส โชติมาSupamas Chotima สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)