สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 56/66)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564551101กนกพร บุญประเสริฐKanokporn Boonprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2564551102กนกวรรณ ดีรื่น ไม่ผ่าน
3564551103กรรณิการ์ สาฤกษ์Kannika Salerk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4564551104โกมลชนก วงศ์ภักดีKomonchanok Wongpukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5564551105คุณากร หนูอ้นKhunakron Nuon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6564551106จริยา พุ่มอำภา ไม่ผ่าน
7564551107จิติพันธ์ พันธุระJitiphan Phantura ไม่ผ่าน
8564551108จุฑามาศ เกษมสุขJuthamas Kasemsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9564551109จุฑามาศ มังกรกรรณ์ ไม่ผ่าน
10564551110ใจทิพย์ อาจคงหาญJaitip Arkhonghan ไม่ผ่าน
11564551111ชลธิชา พ่วงอารมย์ ไม่ผ่าน
12564551112ชลิตา กิตติโรจน์วัฒนาChalita Kittirodwatthana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13564551113ญาณิศา ลำพูนYanisa Lumpoon ไม่ผ่าน
14564551114ณรัชนก ปันฉายNarakchanok Panchai ไม่ผ่าน
15564551115ณัชณิชา ตั้งวัฒนศิริกุลNatnicha Tangwattansirikun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16564551116ณัฐทรงชัย จันทร์ดีNutsongchai Chandee ไม่ผ่าน
17564551117ณัฐพนธ์ จันทร์ขำNatthapon Jankam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18564551118ณัฐวุฒิ สิงห์ทองNatthawut Singthong ไม่ผ่าน
19564551119ดวงอมร กสิกรชำนาญกุล ไม่ผ่าน
20564551120ทรงพล สาภักดีSongpol Saphakdee ไม่ผ่าน
21564551121ธนิกานต์ ทวนเงิน ไม่ผ่าน
22564551122ธันวา ทองดอนพุ่มTanwa Tongdonpoom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23564551123นพดล ศรีต่างวงศ์Noppadol Sritangwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24564551124นฤมล สละบัวไหวNarumon Salabuawai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25564551125นัยกาญจน์ นวะชน ไม่ผ่าน
26564551126นิจวรีย์ จันทร์กรุงNitvaree Junkroong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27564551127บัณฑิตา ยอดพรหม ไม่ผ่าน
28564551128เบญจมาศ สำเนียงใส ไม่ผ่าน
29564551129เบญญาภา ชาวเนื้อดีBenyapa Chaonuedee ไม่ผ่าน
30564551130ปรมาภรณ์ รักษีParamaporn Ruksri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31564551131ประภัสสร สมบัติมหาโชค ไม่ผ่าน
32564551132ประเสริฐ แช่มชื่น ไม่ผ่าน
33564551133พงค์ธร จุ่นปาน ไม่ผ่าน
34564551134พนิดา พูลสำราญPanida Phoolsamran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35564551135พรพิมล เดชบุญนำ ไม่ผ่าน
36564551136พัชรินทร์ อำนวย ไม่ผ่าน
37564551137เพียงเพ็ญ สุดสมPhiangpen Sutsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38564551138ภาวิณี แหวนประดับ ไม่ผ่าน
39564551139มณฑิตา ศรีใหญ่Monthita Sriyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40564551140มัชฉิมา สกุลณาMachima Sakulna เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41564551141เยาวลักษณ์ สร้อยอารีย์Yaowalak Soiaree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42564551142รุจิรา ปรางทองRujira Prangthong ไม่ผ่าน
43564551143วนัชพร เซี่ยงฉี ไม่ผ่าน
44564551144วรรษชล นาคละมัย ไม่ผ่าน
45564551145วรัญญา ปรอดโปร่งWarunya Prodprong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46564551146วัชรพล เอกณัฐพจน์Watcharapol Egnattapod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47564551147วารีรัตน์ แพลอย ไม่ผ่าน
48564551148วิจารย์ ปานจันทร์ ไม่ผ่าน
49564551149ศศิชา จันทร์แดงSasicha Chandang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50564551150ศศิมาพร จันทร์สุขSasimaporn Junsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51564551151ศุภพัฒทรา พันธุ์Suphatthar Phan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52564551152สมใจ ทรงทองคำ ไม่ผ่าน
53564551153สรนันท์ อ่อนทิม ไม่ผ่าน
54564551154ตะวันฉาย เถื่อนสวัสดิ์Tawanchai Thansawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55564551155สิทธิโชค คะบุตร ไม่ผ่าน
56564551156สิรวิชญ์ โค้วสกุล ไม่ผ่าน
57564551157สุจิตรา อู๋ไพจิตรSujitra Uphaijit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58564551158สุดารัตน์ จันทร์ชูSudarut Junchoo ไม่ผ่าน
59564551159สุธาสินี นวลประเนตรSuthasinee Nulparnate เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60564551160สุภาวดี ทายทอง ไม่ผ่าน
61564551161อติกานต์ น้อยเจริญAtikarn Noicharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62564551162พิชชาทร บุญณรงค์Phitchathon Bunnarong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63564551163อัญชลีพร ชนะอินทร์ ไม่ผ่าน
64564551164อินทิรา เพิ่มนามIntira Permnam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65564551165กฤติยา โพธิ์ยิ้มKittiya Poyim ไม่ผ่าน
66564551166บงกช ปิ่นแก้ว ไม่ผ่าน
67564551167ปณาลี วัดรุ่งPanalee Watrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
68564551168นภัสรวี ศรีดอนไพรNapasrawee Sridonprai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69564551169พรพิสิทธิ์ แสงทองดีPronpisit Sangthongdee ไม่ผ่าน
70564551170วัชรพงษ์ ใจแจ้ง ไม่ผ่าน
71564551171ณัฐพล อิ่มจันทร์Nuttapon Imjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
72564551172ธวัชชัย ศรีแพงแสนTawatchai Sripaengsaen ไม่ผ่าน
73564551173จันจิรา ดวงแก้วJanjira Dungkeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
74564551174จุฑามาศ จิตต์หาญJutamas Jithan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
75564551175สุรบถ อินทร์เมืองSurabot Inmaung ไม่ผ่าน
76564551176วงศกร รุ่งจำเริญWongsakron Rungjumrean ไม่ผ่าน
77564551177ศุภฤกษ์ กัลปะSupareak Kallapa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)