สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 56/76)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564801201กรองกาญจน์ โพธิ์สุวรรณKrongkan Posuwan ไม่ผ่าน
2564801202กฤษดา ดีมากKidsada Deemark เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3564801203กันตนา เงินประมวลKantana Ngornpramaran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4564801204อธิชา ลิ้มบริบูรณ์Atlcha Limboriboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5564801205โกญจนาท จุลขันธ์Konjanart Junlakhant ไม่ผ่าน
6564801206คาซิโอะ ประทีป ณ ถลางKasuo Patheepnathalang ไม่ผ่าน
7564801207จตุพร เงินสมบัติJatuporn Ngaensombat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8564801208จเรศักดิ์ จันทนะJaresuk Juntana ไม่ผ่าน
9564801209จินดาพร มิตรทองJindaporn Mitthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10564801210จิรวรรณ บุญเกื้อJirawan Boonkua เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11564801211เฉลิมพงษ์ ศรสำราญChalermpong Sornsamram ไม่ผ่าน
12564801212ชนันญา บัลลังก์โพธิ์Chananya Banlangpho ไม่ผ่าน
13564801213ชนิภรณ์ รุจิกรอภิวิชญ์ ไม่ผ่าน
14564801214ชุนิดา สุขสำราญ ไม่ผ่าน
15564801215โชติรส เฉยชาญ ไม่ผ่าน
16564801216ณัฐกิจ ชาติดีNattkit Chatidee ไม่ผ่าน
17564801217ณัฐพร เซียมเอคูNatthaphon Siamakhu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18564801218ณัฐพล ลิ่วเวหา ไม่ผ่าน
19564801219เดชาธร พุ่มเทียนDechathorn Phumthain เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20564801220ทศพร ไล้ทิมTossaporn Laithim ไม่ผ่าน
21564801221เทวพร ชนะพงษ์ ไม่ผ่าน
22564801222ธนภัทร ไวดาบTanapat Waidid ไม่ผ่าน
23564801223ธนาภรณ์ อ่อนดำรงค์ ไม่ผ่าน
24564801224ธนารีย์ นาคะนิวิษฐ์Tanaree Nakaniwit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25564801225ธันยพัต กิตติไชยวรงค์Thanyapat Kittichaiwarong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26564801226ธีรศักดิ์ จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
27564801227นงลักษณ์ เกตุสง่า ไม่ผ่าน
28564801228นพพล โสทนNoppon Sothon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29564801229นันทนา เนียมหอมNantana Niamhom ไม่ผ่าน
30564801230นาสกร บุญปัญญาNasakon Boonpanyas ไม่ผ่าน
31564801231นิวัฒน์ บุญปองหา ไม่ผ่าน
32564801232บุญชัย อนุศาสนีBoonchai Anusasanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33564801233ปฏิพัทธ์ วันดี ไม่ผ่าน
34564801234ประภัสสร เอี่ยมจาตุPrapatsorn Eiamchatu ไม่ผ่าน
35564801235ปวันรัตน์ พรมจรรย์Pawanrat Pommagent เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36564801236ปิยวัตร คำศัพท์ ไม่ผ่าน
37564801237พงษ์พล แซ่อึ๊ง ไม่ผ่าน
38564801238พรนภา ล้อมพรม ไม่ผ่าน
39564801239พสุธร ธรรมศิริพงษ์ ไม่ผ่าน
40564801240พิชญาภา จันทร์ทาPitchayapa Junta ไม่ผ่าน
41564801241เพชราภรณ์ ทิมพิทักษ์Petcharaporn Timphitak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42564801242ภานุพงศ์ ลีลาคงกระพันธ์ ไม่ผ่าน
43564801243มาโนช แสนศิลาManoch Saensira เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44564801244ยุสวดี เกิดลาภ ไม่ผ่าน
45564801245รัชกร มณีรอด ไม่ผ่าน
46564801246รัฐนันท์ กล้ากฤษRatanan Klakrit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47564801247รุ้งนภา แก้วบัวดี ไม่ผ่าน
48564801248วนิชญา ภักดีWanitchaya Pakdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49564801249วรรณิภา พยัคฆ์Wannipa Payak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50564801250วิมล ศรีนวลWimol Srinual เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51564801251ศศิธร บริสุทธิ์Sasithon Bourisuth ไม่ผ่าน
52564801252ศศิวิมล บุญดก ไม่ผ่าน
53564801253ศิรินทิพย์ กมสิงห์ ไม่ผ่าน
54564801254สกฤษฎ์ ภคาพัลย์Sakrit Pakaphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55564801255สิทธิศักดิ์ วงษ์นุชSitthisak Wongnut ไม่ผ่าน
56564801256วงศกร ประทุมพา ไม่ผ่าน
57564801257สุทานนท์ ไชยอ่อนSuthanon Chaiyaon ไม่ผ่าน
58564801258สุภัสสรา มะลิคงSupassara Malikong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59564801259สุรสิทธิ์ สวัสดีSurasit Sawaddee ไม่ผ่าน
60564801260โสภณ ราชวงศ์Sopon Rachwong ไม่ผ่าน
61564801261อนุวัต คงแคล้วAnuwat Kongklaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62564801262อรรณพ รัตนวราภรณ์Annop Rattanawarapron ไม่ผ่าน
63564801263อลงกรณ์ จีนจำรัส ไม่ผ่าน
64564801264อานนต์ จารุรัชตเมธาAnon Jarurutchatamata เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65564801265วรรณดี แซ่จันWandee Sajan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)