สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 56/96)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1564501301กนกวรรณ ขำยินดีKanokwan Khumyindee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2564501302กมลชนก ทับทิมไทยKamolchanok Tubtimthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3564501303กมลชนก พุทธา ไม่ผ่าน
4564501304กัลยรัตน์ ปานดอยKanyarat Pandoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5564501305กัลยา จงพิพัฒน์วณิชย์ ไม่ผ่าน
6564501306กุลปริยา ทองวงศ์ญาติ ไม่ผ่าน
7564501307ขจีพรรณ อังกูรอัจฉราKajeepan Aunggoonachara เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8564501308ขวัญฤทัย นิลจันทร์ ไม่ผ่าน
9564501309จันทิมา บุษบาJunthima Bussaba เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10564501310จิตรา ตั้งศิริเสถียร ไม่ผ่าน
11564501311จิรนันท์ งามดีJiranan Ngambee ไม่ผ่าน
12564501312จิรนันท์ อ่อนนานJiranan Onnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13564501313เจนจิรา กวงขุนทด ไม่ผ่าน
14564501314ฉัตรกมล พรมแสงChatkamon Promsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15564501315ชลิตา ขำจาChalita Khamja สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16564501316ชวิศา ทรงเจริญChavisa Songcharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17564501317ชุติมณฑน์ ทองหล่อ ไม่ผ่าน
18564501318ณัฐกาญจน์ วรรณชาติNattakan Wannachat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19564501319ณัฐนัย มีดี ไม่ผ่าน
20564501320ณิชกมล คำลาNichakamon Khamla ไม่ผ่าน
21564501321ดวงทิพย์ อ่อนน้อมDuangthip Oonnom ไม่ผ่าน
22564501322ทรงศิริ แสงใจดีSongsiri Saengjaidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23564501323ธัญรดา สาสุขTanrada Sasuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24564501324นภัสสร ปานเรือง ไม่ผ่าน
25564501325ธมลวรรณ โยคาพจรThamonwan Yokapajorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26564501326บุญญารัตน์ โพธิ์ทะเล ไม่ผ่าน
27564501327บุษพัตร์ พูหลำ ไม่ผ่าน
28564501328เบญจมาพร เอกจีนBenjamaporn Aekjeen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29564501329เบญจวรรณ สอนกระต่ายBenjawan Sonkratai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30564501330ปรัชญา ภิรมย์เจียวPrathaya Piromjaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31564501331ปัณฑารีย์ ใหมเกิด ไม่ผ่าน
32564501332ปานเรขา สกุลวงศ์ไพบูลย์Panreakha Sakulwongpaibul ไม่ผ่าน
33564501333ปิยะวดี ขุนสายทองPiyawadee Kunsaythong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34564501334พรชัย หนวดพราหมPornchai Naudpram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35564501335พลัมฤพร ธนพัชโรวิทย์Plumrueporn Tanarpatcharowich เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36564501336พัชนิดา อุดมสันติธรรมPatchanida Udomsantitam ไม่ผ่าน
37564501337พัชราภา เกิดสมบูรณ์Phatcharapha Koedsombun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38564501338เฟื่องฟ้า ชาญชัย ไม่ผ่าน
39564501339ภัทรพร นาคหัสดีPhattaraporn Nakhatsadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40564501340ภัทราพร ปั้นประดับPhattaraporn Panpradab สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41564501341ภารดี อยู่ถนอมParadee Yoothanom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42564501342เมธาวี ศรีต่ายขำMethawee Sritaykham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43564501343ยุวดี ธรรมศิริ ไม่ผ่าน
44564501344รุ่งนภา ยอยรู้รอบ ไม่ผ่าน
45564501345ลลิตา ประเสริฐศักดิ์Lalita Prasertsak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46564501346วนิดา ชมเชยWanida Chomchei เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47564501347วราภัสร์ คำทวีWarapas Khamthawee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48564501348วลีรัตน์ แก้วคีรี ไม่ผ่าน
49564501349วสุกมล ช่อทับทิมWasukamon Chorthabthim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50564501350วันวิสา สินสุขWanwisa Sinsuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51564501351วิลี จีนดำWilee Jendam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52564501352ศรัณย์พร ไถ้บ้านกวยSarunporn Tiabanguay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53564501353ศิริพร ขำเจริญSiriporn Kamjaroen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54564501354ศิริพร บุญมาSiriporn Boonma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55564501355สรารัตน์ ทองดอนแอSararat Thongdonae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56564501356สะไบทิพย์ คงแก้วSabaithip Khongkaeo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57564501357สุคนทิพย์ บุตรเพ็ชร ไม่ผ่าน
58564501358สุทธญาณ์ บัวทองSuttaya Buathong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59564501359ดวงกมล หมื่นจงDuangkamon Muenchong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60564501360อณุพงษ์ กรีทองAnupong Kreethong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61564501361อดิศักดิ์ ค้นหาสุข ไม่ผ่าน
62564501362อังคณา ช่วยเต็ม ไม่ผ่าน
63564501363อารียา โพธิกุลAreeya Phothkul ไม่ผ่าน
64564501364อุมาพร เกลอเถื่อนUmaporn Kioethuean ไม่ผ่าน
65564501365อุมาพร ปณีตจิตต์ ไม่ผ่าน
66564501366อุไรวรรณ เมฆขาวUraiwan Makkhaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67564501367จีระวัฒน์ เสมอใจChirawat Samoechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
68564501368มณีรัตน์ ศรีบุญรอดManeerad Sriboonrod ไม่ผ่าน
69564501369จินทภา ศรีสุขJintapa Srisuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)