สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 57/11)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574148201กนกพร ทาเอื้อKanokporn Thaaue เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2574148202จิดาภา บูชาJidapa Boocha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3574148203กฤติยาณี ทนหมัดGrittiyanee Tonhmad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4574148204กสิณา เหมรีKasina Heamlee ไม่ผ่าน
5574148205กาญจนาภรณ์ ลาซ่าKanjanaporn Lasa ไม่ผ่าน
6574148206จิราพร ปานแสงเพ็ชรJiraporn Pansangphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7574148207ณัฐทิตา โพคาNatthita Phokha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8574148208ณัฐศิกาญ กล่ำรุ่งNatsikan Klamrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9574148209ชลธิชา สรโยธินChonticha Sorayotin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10574148210ณัฐกานต์ เกิดสมนึกNattakarn Kundsomnug เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11574148211ตะวัน จันทร์สุภาวงษ์Tawan Chansuphawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12574148212ธนภัทร โพธิ์พันธุ์ ไม่ผ่าน
13574148213ธนัชชา ทองคำThanutcha Thongkhum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14574148214ธนิชา สมบัติมหาโชคThanicha Sombatmahachoke เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15574148215ธิดามาศ นาคแป้นTidamat Nakpean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16574148216มัตติกาล ขุนณรงค์Mattikan Khunnarong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17574148217นพวรรณ สังข์ทองNopphawan Sungthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18574148218นวพล มงคลNawaphol Mongkol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19574148219นาฎอนงค์ ดอนศรีจันทร์Nadanong Donsrichan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20574148220ศศิธร รุ่งพลอย ไม่ผ่าน
21574148221นิตญา คงศิริNittaya Kongsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22574148222ศิริยากร เกิดทินSiriyakorn Kerdtin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23574148223บัวแก้ว สำเนียงหวานBuakaeo Samnianghwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24574148224บุญสิตา ใจสมานมิตร์Bunsita Jaisamanmit ไม่ผ่าน
25574148225สรรชัย ทวีโกวิท ไม่ผ่าน
26574148226ปวีณ์ธิดา พะณะงามPaweetidah Panangam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27574148227พนิดา พลายละหารPhanida Phairahan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28574148228พัชราภรณ์ ประทุมรุ่งPatcharaporn Prathumrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29574148229วศิน เพชรชื่นสกุลWasin Phetchensakun ไม่ผ่าน
30574148230วีนัส ศรีเหราVenus Srihara สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31574148231ศิริพร แหยมประเสริฐSiriporn Yamparsert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574148232สราวลี การภักดีSarawalee Kanphukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33574148233สโรชา อนุมอญSarocha Anumon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34574148234สหรัฐ สมนามSaharut Somnam ไม่ผ่าน
35574148235ธนภัทร ศรีศิริThanaphat Srisiri ไม่ผ่าน
36574148236ทิพย์ปายาส นาคบ้านกวยTippayad Nakbangruy ไม่ผ่าน
37574148237กมลพรรณ บุญปลอดKamonphan Boonplord เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38574148238ทิพย์สุดา ไพรงาม ไม่ผ่าน
39574148240สุภาพรรณ รัตนกุลวดีวงศ์Supapan Rattanakunwadeewong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40574148241สุรศักดิ์ ธรรมมาSurasak Thamma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574148243สุริยา สากองสีSuriya Sakongsee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42574148244เสาวภา แดงเพ็ชร์Saowapha Dangphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43574148245อรญา เซี่ยงจ๊งOraya Siangjung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44574148246อริสรา วิเศษสิงห์Arisara Wisetsing ไม่ผ่าน
45574148248อาริยา แก้วคำสินAriya Kaewkumsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46574148249อาริยาวรรณ บุญค้ำAriyawan Boonkum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47574148251จิราวรรณ พวงพื้นJirawan Phuangphuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48574148252จรัสพร พัดชื่นChaaratphon Phatchoun ไม่ผ่าน
49574148253กาญจนา เขียวเพกาKanjana Keawpeka เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50574148254นรีรัตน์ แสงอนันต์ ไม่ผ่าน
51574148255จิราภรณ์ โอกาศ ไม่ผ่าน
52574148256สิริรัตน์ เหลนปกSirirat Lenpok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53574148257ศริญญา ภิญโญSarinya Pinyo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54574148258วิลาวรรณ กระต่ายทองWilawan Krataithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55574148259รัตนาพร ศรีแจ่มแจ้งRattanaporn Srijamjang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56574148260ฤทัยวรรณ แก้วเรืองRuethaiwan Kaewruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57574148261สุธาสิริ พิพัฒน์สันติกุลSuthasiri Phiphatsuntikun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58574148262ณัฏฐา รุ่งวีระกาญจน์ ไม่ผ่าน
59574148263สุทธิตา ภาระเวชSutitta Parawech เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60574148264พานทอง สินจันทร์Panthong Sinjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61574148265พัฒนะวิษณุ์ วอนเพียรPhatthanawit Wornpian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62574148266เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ ไม่ผ่าน
63574148267ศิริวรรณ ลิสอนSiriwan Lisorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64574148268หทัยกาญ สมบัติHataigran Saombut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65574148269สุชานาฏ เซี่ยงเจ็วSuchanad Chingjew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)