สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 57/26)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574245101กฤษณะ มามีสุขKitsana Mameesukh เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2574245102กิตติภพ ตรุษสะดีKittipop Trussadee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3574245103กรองกาญจน์ บูชาKorngkan Bucha ไม่ผ่าน
4574245104ฐิติ โตรอดThiti Thoroat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5574245105ณัฐอรียา พูลสวัสดิ์Natareeya Punsawat ไม่ผ่าน
6574245106เขษมฤษฎ์ กังวลKasemrit Kangwol ไม่ผ่าน
7574245107ฉัตรชัย คุ้มเสาร์Chatchai Kumsao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8574245108ชาญณรงค์ มีมุสิกChannarong Meemusik เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9574245109ณัฐดนัย สามกองงาม ไม่ผ่าน
10574245110ณัฐดนัย ชานุชิตNatdanai Chanuchit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11574245111ณัฐศิริ ปานอ่อนNattasiri Panon ไม่ผ่าน
12574245112เดชา นามาบ ไม่ผ่าน
13574245113นิภาพร พรมณีNipaporn Phommanee ไม่ผ่าน
14574245114ธีระพงศ์ ฟูวณิชย์สกุลTeerapong Foowanidsakul ไม่ผ่าน
15574245115นพรัตน์ พัฒน์ศรี ไม่ผ่าน
16574245116นรุตม์ สุคันธรัตNarut Sukhantarat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17574245117ผุสดี ชัยพิชิตพันธ์Phutsadee Chaiphichitphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18574245118โสภณ นาโควงค์Sophon Nakowong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19574245119พีรพัฒน์ บานเพียรPerapat Banpian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20574245120พันธกานต์ เหลืองธวัชกุลPantakan Luengtawatkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21574245121พิมพ์ใจ นันทะเสนีย์Pimjai Nanthasenee ไม่ผ่าน
22574245122วัชรากร แซ่แต้Watcharakorn Saetae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23574245123วีรชัย เทพสุรินทร์Weerachai Thepsurin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24574245124วรรณา สุธารามWanna Sutharam ไม่ผ่าน
25574245125วัชรพงษ์ ธีระโรจนพงษ์Watcharapong Thirarotchanapong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26574245126เสาวภาคย์ เสน่ห์เสาวรสSaowapark Sanesaowaros เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27574245127ทวีศักดิ์ ศรีพารัตน์Taweesak Sreparat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28574245129พงศ์ศิริ เนียมสวัสดิ์Pongsiri Niamsawat ไม่ผ่าน
29574245130วิทวัส พุ่มไสวWitthawat Poomsawai ไม่ผ่าน
30574245131เนติพงษ์ กาบแก้วNetiphong Kabkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31574245132มินตรา นาราภัทรกิจMintra Naraphatpharakig เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574245133พิชชาภา ทัพช่างไม้Pitchapha Thapchangmai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33574245134สันติภาพ ศรีคชSuntipap Srikot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34574245135คัมภีร์ มั่นคงKampee Monkong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35574245136ภูริเดช มากมีPuridech Makmee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36574245137อนันทพงษ์ กาฬภักดีAnanthaphong Kalapakdee ไม่ผ่าน
37574245138ภูวี สมิงทัพ ไม่ผ่าน
38574245139รุ่งฒะณะ ตันเฮงRungtana Tanheng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39574245140กมลลักษณ์ ศรีวิเชียร ไม่ผ่าน
40574245141เสฎฐวุฒิ เตี้ยเนตรSathawuth Tiey เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574245142วัสสนัย ดีเสมอWassanay Desamer เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42574245143ธนพล เพ็งตะโกThanaphon Pangtako สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43574245144พีรวัฒน์ บัวบูชาPeerawat Buabucha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44574245145วงศกร สายัณห์รุจีWongsakorn Sayunrugee ไม่ผ่าน
45574245146กิตติณัฏฐ์ ท้วมอ้นKittinat Toumon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)