สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 57/4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574189101กัลยา ไข่ม่วงKanlaya Khaimuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2574189102กิตติธัช ทิตวรรธนะKittithat Titwattana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3574189103เกริกเกียรติ โกลากุลKroekkiat Kolakun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4574189104เกริกฤทธิ์ เบญจารัตน์ธาราศิริKerkrith Bencharattharasiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5574189105จตุรงค์ โพธิ์ทอง ไม่ผ่าน
6574189106จักรกฤษณ์ จาดปลื้มJakkrit Jadplum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7574189107จักรพันธุ์ ทับทิมJakkaphan Thabthim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8574189108จิรวัฒน์ ชูศรีJirawat Chusri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
9574189109ฉัตรชัย ชีชนะChatchai Cheechana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10574189110เฉลิมพล สังข์สุวรรณChalermpon Sangsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11574189111ชณัฐสญา เงินทิมChanatsaya Negrntim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12574189112มาตยา แจงตะคุ ไม่ผ่าน
13574189113ชัยวัฒน์ ขาวสมChaiwat Kawsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14574189114ชัยวัฒน์ ขุนณรงค์Chaiwat Khunnarong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15574189115ฐานันด์ กระทุ่มศรีThanan Kratoomsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16574189116ฐานันด์ เอมอุ่นจิตThanan Aemoonjit ไม่ผ่าน
17574189117ณัฐภัทร แก้วหอม ไม่ผ่าน
18574189118ณัฐวัตร เปียสนิท ไม่ผ่าน
19574189119ดำเกิง อ่ำบางยุงDamkerng Aumbangyung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20574189120ถิรายุ เตียงเกตุThirayu Tiangket เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21574189121ศิวา บวรสิริเดชานนท์Siva Bowornsiridaychanon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22574189122ธนกฤต เฉียบแหลม ไม่ผ่าน
23574189123ธนวัฒน์ เกียรติเกื้อกูลชัยTanawat Keatkuakulchai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24574189124ธราดล วิจารณาสิทธิ์Taradon Wijaranasit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25574189125ธนะชัย ขุนชำนิ ไม่ผ่าน
26574189126ธเนศ คณา ไม่ผ่าน
27574189127ธิติภัทร รอดผุยThitipat Rodphui เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28574189128ธีรนัย มะลิพุ่มThiranai Malipum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29574189129วิทวัส เลาหะกาญจนศิริVittawat Loahakanjanasiri ไม่ผ่าน
30574189130นิรันดร์ เดชณรงค์Nirun Dajnarong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31574189131กฤษฎา แช่มทรัพย์Kritsada Chamsup เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574189132เนติพงษ์ คณฑาNetiphong Khontha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33574189133ปภัสสร ตั้นเหลียงPapassorn Tanliang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34574189134ปรีชา ใจแจ้งPreecha Jaijang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35574189135ปรีชา สีลาธุลีPeecha Siraturee ไม่ผ่าน
36574189136ปัญญาพร สามงามทรัพย์Panyaphon Samngamsap ไม่ผ่าน
37574189137ปิยาภรณ์ หอมบุญยงค์Piyaporn Homboonyong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38574189139พงศธร โชติการย์กุลPongsathorn Chotikarnkul ไม่ผ่าน
39574189140พงษ์ศักดิ์ พุ่มศรีPhongsak Phumsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40574189141พณวัฒน์ ชูพรPhanawat Chuphon ไม่ผ่าน
41574189142พัชรี ทองเต็มPatcharee Thongtem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42574189143พิมพ์ชนก เกิดสมจิตต์ ไม่ผ่าน
43574189146ภาวินี พิมพ์ใหญ่Phavinee Pimyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44574189147วรานนท์ พราหมพยูงVaranon Phamphayoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45574189148วัฒนา วงศ์แก้วWattana Wongkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46574189149วันเฉลิม เทียมผูก ไม่ผ่าน
47574189152ศักดา สุขสี ไม่ผ่าน
48574189153ศุภศิริ แต้มทองSupasiri Tamthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49574189154สมศักดิ์ พงษ์สุทัศน์Somsak Pongsutas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50574189155สันติธร สระทองพลอยSantitorn Sathongploy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51574189156สิญาณี ดวงเสมอSiyanee Duangsamer เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52574189158สิรภพ เขียวมัจฉะSirapop Khiawmatcha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53574189160สิริรักษ์ ศรีสังข์Sirirak Seesang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54574189161สุจารี สอนฮั้วSujaree Sonhua เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55574189162สุประกิจ แสนหาญSuprakit Saenhan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56574189163สุพัตรา ปัจฉิมยาม ไม่ผ่าน
57574189164สุภารัตน์ จิตรอมรวัฒน์Suparat Chitamonwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58574189167สุรีย์พร หรือนรินทร์ ไม่ผ่าน
59574189168สุวรรณา ทุมาสิทธิ์Suwanna Thumasit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60574189169โสฐิกาญจน์ วงหาจักร์Sothikan Wonghajak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61574189171อภิณัฐ ภูทัศน์Apinat Pootus เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62574189173อิสริยะ เทียมพลEtsariya Thiampol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63574189174อุษณี สว่างศรี ไม่ผ่าน
64574189175สุวิจักขณ์ เรืองเดชวรากุลSuwijak Rueangdetwarakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)