สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 57/70)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574480101กมลมาศ ทองเรืองKamonmas Thongrueng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2574480102กฤตนัย บุบผาKritanai Bubpha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3574480103กลิ่นร่ำ ทองประหยัดKlinram Thongprayat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4574480104ณัชชา บัวทองNatcha Buathong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5574480105กานต์ เตี๊ยะตาช้างKan Teatachang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6574480106ดวงกมล ทองดอนเหมือนDuangkamon Thongdonhmian ไม่ผ่าน
7574480107คมชาญ แก่นแก้วKomchan Kaenkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8574480108ปรียานุช บุญสนองPreeyanuch Buysnny ไม่ผ่าน
9574480109จุฬาลักษณ์ สะพันธังJulalak Saphanthang ไม่ผ่าน
10574480110เจษฎากร ก่ำมอญ ไม่ผ่าน
11574480111ปวันรัตน์ สระทองหยอมPawanrad Srathongyom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12574480112ชนะภัย ไม้ประเสริฐChanapai Maiparsert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13574480113ชนิตา มหาขันธ์Chanita Mahakan ไม่ผ่าน
14574480114ฐิติวัฒน์ สิงห์ศรีกาญจน์ ไม่ผ่าน
15574480115ณัฐกาญจน์ ห้วยหงษ์ทองNattakan Houyhongtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16574480116ภานุวัฒน์ พราหมณ์เกษมPanuwat Pramkasem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17574480117มัลลิกา แซ่ล้อMallika Saelor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18574480118ทิฐชากรณ์ เฉี่ยวงษ์ทองTitchakorn Chiawongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19574480119ธรรมวิทย์ ศูนย์กลางTammawit Soonklang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20574480120ธีรพันธุ์ ศรีโปดกTeeraphun Sripodok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21574480121นวพจน์ อ่ำโพธิ์ทองNawapot Umphothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22574480122นิคม มั่นหลงNikhom Manlong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23574480123รัชชานนท์ ลิขิตธนานุกิจRatchanon Likittananukit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24574480124ปทุมพร รุ่งสว่าง ไม่ผ่าน
25574480125รัตนา สร้อยอากาศRudtanah Soiargad ไม่ผ่าน
26574480126เปรมชัย กลิ่นเถื่อนPremchai Klintern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27574480127พนิดา มะลิคงPanida Malikong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28574480128ศุภกร ชุนเชาวฤทธิ์Supakorn Chunchaowarit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29574480129สุวัณนิสา พรหมชนะSuwannisa Phromchana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30574480130อภิชยา อรุณรัตน์Apichaya Arunrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31574480131ยศพล เส็งสมุทร ไม่ผ่าน
32574480132ระพีพร เนียรสันเทียะRapeeporn Niarsanthia ไม่ผ่าน
33574480133จิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะJirapinya Sinlapasartpiriya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34574480134อันธิกา สระทองปลั่งAntika Sathongplang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35574480135รัตตินันท์ จันทร์วรรณ์Rattinan Chanwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36574480136ฤทธิชัย ทิมหอมRittichai Timhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37574480137ภัทราพร ศรีคำหู้Patraporn Srikumhoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38574480138สุชัญญา บุญบำรุงSuchanya Bunbamrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39574480139วรรษชล ปิ่นขาวWasachon Pinkao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40574480140วรายุทธ คชพันธ์Valayoot Chodchapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574480141ณัฐฐา ฉิ่งทองคำNattha Chingtongkam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42574480142วัฒน์ชัยกรณ์ เทียมทัด ไม่ผ่าน
43574480143วัณวิษา รุ่งเรืองWanwisa Rungrueng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44574480144วิภาพร พุ่มใจดีWipaporn Phumjaidee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45574480145วุฒิกานต์ ทิมหอมWuttikan Timhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46574480146วุฒิชัย บุรโสWuttichai Buraso เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47574480147ศตพล ณ บางช้างSatapol Nabangchang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48574480148อารยา พูลพินิจAraya Poonpinit ไม่ผ่าน
49574480149กฤษพิศานา วรรณดีKitpissana Wanedd เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50574480150สดายุ ฟักหอมเกร็ดSadayu Fakhomked สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51574480151สุทธิพร บุณยเลขาSuttiporn Boonyaleka เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52574480152อธิจิต นาคโสมกุลAtijit Naksomkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53574480153อภิวัฒน์ ลิมปธิติกุลApiwat Limpathitikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54574480154อภิสิทธิ์ สาวสวรรค์Apisit Sawsawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55574480155อิทธิพัทธ์ เอื้อมสวรรค์Itthipat Auemsawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56574480156สิริรัตน์ ภาคีญาติอารีกุลSirirat Pakeeyartareekul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57574480157ยุรนันท์ ทารพันธ์Yuranun Thrapan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58574480158มงคล อยู่คุ้มMongkon Yukhum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59574480160สุรภาส เข็มแข็งปรีชานนท์Surapas Khemkhangpreechnon ไม่ผ่าน
60574480161พิชชานันท์ ทิพย์สุมณฑาPitchanan Tipsumontha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)