สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 57/71)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574480201กฤษดา ลำวิไลKrisada Lamwilai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2574480202กิจธัญกรษ์ ทองทรัพย์ใหญ่Kittanyakonr Thongsupyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3574480203กิตติพล เสียงเพราะKittipon Seangpor ไม่ผ่าน
4574480204กฤษณะ ดีมาKissana Deema เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5574480205ขวัญยืน บุญรอดKwunyun Boonrord เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6574480206จักรกฤษณ์ ปวนคำJakkit Puankam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7574480207จักรกฤษณ์ ปานเผือกJakkrit Panphuak ไม่ผ่าน
8574480208จักรกฤษณ์ ภักดีบำรุงJakkrit Phakdeebumrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9574480209จิตรกร ใจเที่ยงJittakorn Jaiteang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10574480210จิรวัฒน์ ฤกษ์เปลี่ยนJirawat Lerkpain เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11574480211ชัยภัทร ทรงกิจChaiphat Songkid สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12574480212ชุติมา พรหมบุตรChutima Pkombud สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13574480213ฐิติวุฒิ สิงห์ศรีกาญจน์Titiwood Singsrikan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14574480214ณัฐริกา ปทุมสูติNadtarika Patummasoot ไม่ผ่าน
15574480215ณัฐวุฒิ ทำสวนNattawut Tamsuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16574480216ณิชากร จุลนีย์Nichakorn Jullanee ไม่ผ่าน
17574480217ธีรนุช สัมฤทธิ์Theeranuch Samrit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18574480218ธนวัฒน์ ปิ่นทะกูลThanawat Pintakool ไม่ผ่าน
19574480219ธรรมรัตน์ ชั้นเล็กTammarat Chanlek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20574480220ธรากร ผิวเหลืองTharagorn Phiwluang ไม่ผ่าน
21574480221ประภาศรี ขุนแสนPrapasri Khunsaen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22574480222ปฏิพัทธ์ เพียรทองPatipat Pienthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23574480223ประนัย จันทร์แดงPranai Jandang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24574480224ประวิทย์ เวชประเสริฐPrawit Wetchaprasert ไม่ผ่าน
25574480225พรทิพย์ แก้วใสPornthip Kaewsai ไม่ผ่าน
26574480226พงศธร วรรณะPongsatorn Wanna ไม่ผ่าน
27574480227พรพิพัฒน์ วุฒิเกษตรกิจPhonphiphat Wutthikasetkit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28574480228พิเชษฐ์ อมรกิจธำรงPhichet Amonkitthamrong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29574480229พิพัฒน์ โพธิ์ชุ่มPipat Pochum ไม่ผ่าน
30574480230พุฒิเมธ เจียมจิระพรPuttimet Jaimjiraporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31574480231ไพบูลย์ ตุนอยู่เพชรPaiboon Tunyoopet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574480232ศิริธร หงษ์ทองSiritorn Hongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33574480233ชนานันท์ จิตรโสภาChananan Jitsopha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34574480234มนัสชนก คนงานดีManatchanok Konngandee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35574480235ยงยุทธ อยู่เจริญพงศ์Yongyut Ujaronpong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36574480236โยทกา พุ่มเพ็ชรYotaga Poompechr สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37574480237รุ่งนภา หลวงปราบRunanapha Laungprad ไม่ผ่าน
38574480238วรเมธ สมัครไทยWorramed Samacthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39574480239วรรณภา แซ่ตั๊น ไม่ผ่าน
40574480240วราภรณ์ ศรีสาทรWaraporn Srisathorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574480241วัชรพงษ์ เรือนใจหลัก ไม่ผ่าน
42574480242สุชาติ เพชรปานกันSuchat Phetpankan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43574480243ธันยา อินทรพัฒน์ ไม่ผ่าน
44574480244ศดานันท์ คาดีวีSadanan Kadevee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45574480245ศุภานัน อัจจิมาอังกูรSuphanan Oatchimaoangkun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46574480246สิทธิชัย พรหมณีSittichai Pommniee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47574480247พรสวรรค์ แสงอนันต์Pornsawan Senganan ไม่ผ่าน
48574480248สุฑาลักษณ์ ไชยรบSuthalak Chairob ไม่ผ่าน
49574480249สุดารัตน์ อ่อนสดSudarat Onsod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50574480250สุธีมนต์ นิลมณีSuteemon Ninmanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51574480251อชิน อรุณมาศAchin Aroonmad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52574480252อมรรัตน์ ชูสุขAmonrat Chusuk ไม่ผ่าน
53574480253จุฑารัตน์ บัวแดงJutharat Buadang ไม่ผ่าน
54574480254เจนจิรา กริตชิตJanjira Gritchit ไม่ผ่าน
55574480255อิทธิกร แซ่ตั้นAittikorn Seatan ไม่ผ่าน
56574480256สิรินภา เครืออยู่Sirinapa Keayou ไม่ผ่าน
57574480257ดารณี กิจสมัครDaranee Kitsamuk ไม่ผ่าน
58574480258รุ่งรวี กรรณแก้วRungrawee Kankaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59574480259เฉลิมราช มูลม่อมChalermrat Moonmom ไม่ผ่าน
60574480260อภิวัณย์ สัจจชลพันธ์ ไม่ผ่าน
61574480261นวพร ไถ้บ้านกวยNawaporn Taibangvy สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62574480262สมใจ มามีสุขSomchai Mameesuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)