สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 58/15)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584149003ฐิตาภรณ์ จิตตวัฒนากูลThitaporn Jittawattanakul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2584149004ขวัญพร โพธิ์ทองKhwanporn Phothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3584149005ณัฐชา เพียสังกะ ไม่ผ่าน
4584149006ณิชรัตน์ ธิติธำรงฤทธิกุลNitcharat Tititumrongritikul ไม่ผ่าน
5584149007ธนวรรณ แย้มวงษ์ ไม่ผ่าน
6584149008บดินทร์ สุวรรณเนตรPadin Suwannet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7584149009เบญญา คุณพันธ์Benya Koonnapun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8584149010พลากร คูหาพัฒนกูลPalakorn Kuhapattanakun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9584149011ภัชราพร จ้อยเจริญPhatcharaphorn Joijarern สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10584149012ภิรุฬกาญจน์ ใสยะลาPiroonkarn Saiyala เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11584149013จีราณัฐ ปิ่นเกตุJeeranat Pinket เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12584149014ศศิวิมล ศรีศศิธรSasiwimon Srisasithorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13584149015ศิรินภา กล่ำคุ้มSirinapa Klamkum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584149016เจนจิรา ตู้ดำJanjira Toodum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584149017เจษฎากร ปุจฉาการณ์Jadsadagon Pudchakarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16584149019หรินรัญชนา มาสถิตย์Harinrunchana Masathit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17584149020อาภัสรา สิงห์ยะบุศย์Arpatsara Singyabut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18584149021กิตติยา เอื้อเฟื้อKittiya Ueafuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19584149022เทิดศักดิ์ สกุลสุขTeardsak Skunsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20584149023นีรชา ปานขวัญNeeracha Pankhwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21584149024โยธกา ระบาเลิศYothaka Rabalert ไม่ผ่าน
22584149025ภัคภูมิ ละมูลมี ไม่ผ่าน
23584149026ศิริลักษณ์ เกษรประเสริฐSirilak Kasornprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24584149027มัลลิกา ศรีโสภณMunlika Seesopon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25584149028ศศิณา พึ่งพวกSasina Peungpuak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26584149030สิริธร เชื้อทองSiritorn Chuetong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27584149032เสาวลักษณ์ ศิริโกSaowwaluk Sirigo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28584149033โสธนา แตงรอดSotana Tangrod สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29584149034อรไททิพ ต่วนเครือOrathaithip Taunkaur เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30584149035อังคณา โพธิกุล ไม่ผ่าน
31584149036ชลนิชา หมดทุกข์Chonnicha Modthook ไม่ผ่าน
32584149039อังคณา มีศิริAngkana Meesiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)