สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 58/23)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584263001กนกพร จัดละKanokporn Jadla เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2584263002กัญญารัตน์ ใจจริงKunyarat Jaijing ไม่ผ่าน
3584263003กาญจนา คงศรีนวลKanjana Kongsrinuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4584263004กิตติ พลคำมากKitti Polkummak ไม่ผ่าน
5584263005กรรณิการ์ สามงามพาKannika Samngampa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6584263006กฤติกา ทองดอนพุ่มKrittika Thongdonpoom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7584263007ณัฐมล ม่วงโพธิ์Nattamon Maungpho สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8584263008กฤษณา พับแผ่นทองKritsana Putpantong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9584263009ณัฐพล อ่อนเฉลียว ไม่ผ่าน
10584263010กันปนัด รัตนทิพย์Gunpanut Ruttanatip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11584263011ธนวัฒน์ น้อยเกตุTanawat Noiket เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12584263012กัลยาณี จีนโก๊วKanlayanee Chinko สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13584263013น้ำฝน แก้วมงคลNamfon Kaewmongkon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584263014เนริสา เอี่ยมอ้นNerisa Aeamon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584263015เบญจมาภรณ์ กุนสุนทรธรรม ไม่ผ่าน
16584263016ปาริฉัตร จุมพรมParichat Jumprom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17584263017พิมพ์พร ลิ้มสุวรรณPhimporn Limsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18584263018กิตติพนธ์ ปัทมะสนธิKittipon Pattamasonthi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19584263019จริยาภรณ์ พิมพ์เสนาJariyarporn Pimsanar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20584263020รัตติกาล สอนกิ่มRattikan Sonkim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21584263021จารุกัญญ์ มาลาพงษ์Charukan Malaphong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22584263022ชนกานต์ สิทธิกูลChanakan Sittikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23584263023ชัยวัฒน์ รูปสูงChaiwat Roopsoong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24584263024สุทธิดา แก้วจันทร์Suttida Kaewchan ไม่ผ่าน
25584263025ชิดชนก โพธิ์เอกChidchanok Phoeke เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26584263026ณัฐนนท์ ศรีสัตตบุษย์Nattanon Srisattabut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27584263027สุรีรัตน์ ฝอยทับทิม ไม่ผ่าน
28584263028หทัยชนก สัจจสวัสดิ์Hathaichanok Sajjasawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29584263029ดวงหทัย วังมะนาว ไม่ผ่าน
30584263030นันทนา ดอนม่วงNanthana Donmuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31584263031เบญญาภา จิตตยังกูลBenyapa Jittayangkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32584263032อรญา แสงสว่างOraya Saengsawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33584263033พรทิพย์ ไหลล้นPorntip Lailon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34584263034แพรวนภา เช็งเส็งPraewnapa Chengseng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35584263035อัจฉรา สุกใส ไม่ผ่าน
36584263036จอมขวัญ พัดเย็นChomkhwan Phatyen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37584263037รัตนา ลาภพิสมัยRattana Lappisamai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38584263038ราตรี จ้อยจินดาRatree Joijinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39584263039ณรงค์ฤทธิ์ เปรมปรีดิ์Narongrit Prempree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40584263040ณัฐริกา สุริย์แสงNattharika Surisang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41584263041ธนัชพร แซ่เอี้ยวThanatporn Saeeaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42584263042วรรณวิสา แซ่เล้าWanwisa Saelao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43584263043วาสนา พูลจิตต์Wasana Pooljit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44584263044มณีกาญจน์ ทรัพย์นิธิManeekan Supniti เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45584263045เมธิกา เปรมปรีดิ์Metika Prempree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46584263047วรดา สระทองอ้อยWorrada Srathongaoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47584263048วรินธร ยมะคุปต์ ไม่ผ่าน
48584263049สาวินี พุทธาSawinee Puttha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49584263050สิริณี พัดทาบSirinee Padtab สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50584263052สุวภาพร เขียวสอาดSuwapaporn Khiewsaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51584263053หทัยรัตน์ โพธิเทศHathairat Pothithes เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52584263054สุธิดา ยิ้มทองSutida Yimthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53584263055อารีรัตน์ สุธรรมกิตติวุฒิAreerat Suthamkittiwut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54584263056สุนิสา ช่วงเปียSunisa Chuangpea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55584263057สุพิชญ์ชา เซียงจ๊งSupitcha Siengjong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56584263058สุวรรณา ทันใจชนSuwanna Thanjaichon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57584263059อดิศร มียศAdison Meeyot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58584263060อนุชิตา ยินดีขันธ์Anuchita Yindeekhan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59584263061อรยา แซ่เฮ้งOraya Saehang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60584263062อารียา แซ่ลิ้มAreeya Saelim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61584263070ณัฐวดี บุญโตNattawadee Bonto สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62584263072ทิพย์วรรณ แก้วเรืองTippawan Kaewruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63584263078ฟ้ารุ่ง มังกรเจริญกุล ไม่ผ่าน
64584263083สุธาสินี แสนสุขSuthasini Saensuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
65584263084อรทัย อยู่เย็นOrathai Uyen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66584263085อชิรญา ประดิษฐค่ายAchiraya Pradittakay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)