สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 58/24)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584245001กมลลักษณ์ เชี่ยวพฤกKamonlak Chiaophuek สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2584245002กาญจนา โมอ่อน ไม่ผ่าน
3584245003กิตติกรณ์ อินทรศักดิ์Kittikorn Intharasak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4584245004คัมภีร์ ธรรมปัญญา ไม่ผ่าน
5584245005จิรายุทธ ดวงรัชนีกุลJirayut Duangratchaneekul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6584245006ชนะวรรณ หงษ์เวียงจันทร์Chanawan Hongwiangchan ไม่ผ่าน
7584245007ชานนท์ แช่มเล็กChanon Chaemlek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8584245008ณัฐกิตติ์ จันทรมณีNattakit Jantaramanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9584245009ณัฐชนน นัดกลิ่นNatchanon Nadklin ไม่ผ่าน
10584245010กฤติน เต็งชาตะพันธุ์Kittin Tangchatapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11584245011กฤษณะ ยอดแก้วKritsana Yodkaeo ไม่ผ่าน
12584245012ธนพนธ์ ฟุ้งเปียThanapon Fungpia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13584245013เบญจลักษณ์ ลาภานิกรณ์Benchalak Laphanikon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14584245014นรินทร์ธร เจริญแสนNarinton Charoensaen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584245015ธนากร โรจนปรีชา ไม่ผ่าน
16584245016สหรัฐ สว่างเมฆSaharat Sawangmaek ไม่ผ่าน
17584245017พรเทพ ด่านน้อยPorntep Dannoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18584245018ภควา หนูแสน ไม่ผ่าน
19584245019ภาณุวัฒน์ จินผิวPanuwat Jinphiw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20584245020ภีมวัจน์ วรรณทวีPemmavat Vantavee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21584245021ศุภกร เกตุคลองเขินSupakron Ketklongkern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22584245022รัตนชาติ ทองคำRattanachart Tongkom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23584245023รัตนาภรณ์ เกลี้ยงกลิ่นRattanaporn Kliangklin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24584245024เอกไชย เซี่ยงเทศEkkachai Siangtes เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25584245025น้ำฝน อ่อนแช่มNamfon Onchaem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26584245026นิโลบล วิสาลจิตตรัตน์Nilobol Wisanjittarat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27584245027คณิน จันทร์พันธ์Kanin Janpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28584245028พลฤทธิ์ แสนโคตรPolrit Sankhot ไม่ผ่าน
29584245029ภาณุวัฒน์ แซ่โง้วPhanuwat Saengow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30584245030เยาวเรศ ศรีราจันทร์Yaowaret Srirajun ไม่ผ่าน
31584245031วัฒนะชัย โรจน์ยินดีWattanachai Rojyindee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32584245032วิทวัส พุ่มไสวWitthawat Poomsawai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33584245033วีร์ดนัย เหลื่อมไธสงค์Weedanai Luamtaisong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34584245034กชกร โรจนลิขิตกุลKochakorn Rojanalikitkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35584245035ธนากร ภิรมย์เพ็ญThanakorn Piromphen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36584245036นิศารัตน์ ดวงเวียงNisarat Duangweang ไม่ผ่าน
37584245037ฉัตฐิวรรณ์ เรืองกิจChatthiwan Ruangkit ไม่ผ่าน
38584245038ธนวัฒน์ ขันทองThanawat Kanttong ไม่ผ่าน
39584245039จรุงเกียรติ รุ่งโรจน์Jarungkeat Rungroj ไม่ผ่าน
40584245040ธรรมสรณ์ ยังอยู่Thammasorn Yaungyoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41584245041ดุลยวัต ฟองแก้วDulyawat Fongkaew ไม่ผ่าน
42584245042ณัฐพันธ์ สุ่มเนียมNattapan Sumneam ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)